Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 – beschermd wonen Coevorden

Geldend van 21-03-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo 2015 – beschermd wonen Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

overwegende

dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wet;

dat in de Wmo 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

dat het wenselijk is de hiernavolgende persoon of personen met dit toezicht te belasten;

gelet op artikel 6.1, eerste lid, van de Wmo 2015, in samenhang met artikel 5:11 en volgende van de Algemene wet bestuursrecht;

er voor betreft toezicht en handhaving van beschermd wonen afspraken zijn gemaakt met de gemeente Emmen door middel van de dienstverleningsovereenkomst van 23 februari 2023;

besluit

de medewerkers Handhaving I van het team Inkomensondersteuning en Handhaving Sociaal Domein van de gemeente Emmen aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Coevorden voor de Wmo 2015, belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de Wmo 2015 voor zover Beschermd Wonen als bedoeld in artikel 1.1.1. Wmo 2015 betreft;

dit aanwijzingsbesluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en te laten voortduren tot intrekking van het onderhavige aanwijzingsbesluit;

Ondertekening

Coevorden, 21 februari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden

Mevrouw K. Cornelissen

Gemeentesecretaris

De heer R. Bergsma

Burgemeester