Regeling vervalt per 31-12-2024

Openstellingsbesluit IMF 2024/1

Geldend van 14-06-2024 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 12-03-2024

Intitulé

Openstellingsbesluit IMF 2024/1

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op de Subsidieregeling IMF 2024-2027,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

 • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 18 maart 2024 tot en met 11 april 2024 tot 17.00 uur.

 • 2. Aanvragen kunnen zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kunt u kijken op: https://www.fryslan.frl/imfaanvragen.

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

 • 1. Het subsidieplafond voor de categorie Lyts bedraagt per gebied:

  • Waddeneilanden: € 12.700

  • Noordoost Fryslân: € 50.000

  • Noordwest Fryslân: € 80.000

  • Zuidwest Fryslân: € 60.000

  • Zuidoost Fryslân: € 97.700

 • 2. Het subsidieplafond voor de categorie Grut bedraagt per gebied:

  • Waddeneilanden: € 97.700

  • Noordoost Fryslân: € 145.000

  • Noordwest Fryslân: € 160.000

  • Zuidwest Fryslân: € 150.000

  • Zuidoost Fryslân: € 147.300

 • 3. Na sluiting van de openstelling kunnen Gedeputeerde Staten de hoogtes van de subsidieplafonds wijzigen middels een herverdeling.

  In tabelvorm:

   

  Lyts

  Grut

  Totaal

  Wadden

  12.700

  97.700

  110.000

  Noordoost

  50.000

  145.000

  195.000

  Noordwest

  80.000

  160.000

  240.000

  Zuidwest

  60.000

  150.000

  210.000

  Zuidoost

  97.700

  147.300

  245.000

Artikel 3 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.4 van de Subsidieregeling IMF 2024-2027.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit IMF 2024/01 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Artikel 5 Werkingsduur en overgangsrecht

 • 1. Dit openstellingsbesluit vervalt op 31 december 2024.

 • 2. Dit openstellingsbesluit blijft, vanaf de in het eerste lid genoemde vervaldatum, van kracht ten aanzien van subsidieaanvragen die voor 31 december 2024 op grond van deze regeling zijn ingediend.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten op 12 maart 2024 te Leeuwarden,

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

Drs. Ing. J.J. Algra , secretaris