Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024-2025

Geldend van 18-03-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024-2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

gelet op artikel 2, eerste lid, onder e, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

BESLUITEN:

vast te stellen de Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024-2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en landelijke wet- en regelgeving

In deze Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs 2024-2025 wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: organisatie die een aanvraag indient voor een subsidie op grond van deze regeling;

 • b.

  activiteitenplan: het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde doelstellingen en vermeldt per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen;

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening Roosendaal (2013);

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 • e.

  gemeente: gemeente Roosendaal;

 • f.

  groep: samenstelling van circa 15 kinderen die nieuwkomersonderwijs volgen;

 • g.

  onderwijsachterstand : achterstand waarin een leerling door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving op school slechter presteert dan ze bij een gunstigere situatie zouden kunnen;

 • h.

  NIP: nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in de midden- en bovenbouw die korter dan één jaar in Nederland zijn;

 • i.

  schakelprogramma: specifiek aanbod voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) die door een onderwijsachterstand achterblijven op het gebied van taal- en woordenschatontwikkeling;

 • j.

  taalvoorziening anderstaligen: specifiek aanbod voor kinderen (van 4 tot 12 jaar) die korter dan 1 jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal niet beheersen;

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat er gelijke kansen zijn voor kinderen en jongeren. Het is daarbij belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren die zij zelf niet kunnen beïnvloeden. Hierbij is het hoofddoel: het stimuleren en faciliteren van voorzieningen om onderwijsachterstanden te beperken en terug te dringen. Onderliggende subdoelen zijn: het aanbieden van onderwijs gericht op het leren van de Nederlandse taal of het verkleinen van de achterstand in de taalontwikkeling.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen het aanbieden van onderwijs gericht op het leren van de Nederlandse taal of het verkleinen van de achterstand in de taalontwikkeling.

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  Het aanbieden en coördineren van activiteiten gericht op het aanbieden van een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal.

 • Met daarbij de aantoonbare/ meetbare bijdrage aan de doelstelling, zoals genoemd in artikel 12 en 13.

 • 2.

  Het aanbieden van activiteiten gericht op het aanbieden van schakelprogramma’s in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal.

 • Met daarbij de aantoonbare/ meetbare bijdrage aan de doelstelling, zoals genoemd in artikel 12 en 13.

 • 3.

  Voor uitbreiding van het aantal NIP groepen (activiteit 1) door ontwikkelingen als de extra

 • instroom van nieuwkomers in de gemeente Roosendaal kan een subsidie worden aangevraagd.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor schooljaar 2024 – 2025 voor activiteiten gericht op het aanbieden van een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal (artikel 3, lid 1) bedraagt € 77.000 voor de eerste groep, € 77.000 voor de tweede groep en € 66.000 per groep voor de daaropvolgende groepen met een maximum van in totaal € 220.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond voor schooljaar 2024 – 2025 voor activiteiten gericht op het aanbieden van schakelprogramma’s in het primair onderwijs voor kinderen die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal (artikel 3, lid 2) bedraagt € 735.000,-.

 • 3. Het subsidieplafond voor schooljaar 2024 – 2025 voor activiteiten gericht op de uitbreiding van het aantal NIP groepen (artikel 3, lid 3) bedraagt € 66.000,-.

 • 4. Als blijkt dat het subsidieplafond voor de activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 1, 2 en 3 wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager per activiteit met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

 • 5. Het totale subsidieplafond voor deze regeling bedraagt voor schooljaar 2024–2025 € 1.021.000,-. Dit totale plafond wordt gevormd door de subsidieplafonds zoals benoemd onder artikel 4, lid 1, 2 en 3.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   directe personeelskosten;

  • b.

   lesmaterialen ten behoeve van het doel;

  • c.

   meetmethodes en toetsen voor het inzichtelijk maken van de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen;

  • d.

   accountantskosten.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor consumpties;

  • b.

   de kosten voor schoonmaak.

Artikel 6 Aanvraagtermijn subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 wordt een aanvraag voor subsidie voor de activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 1 en 2 gedaan per schooljaar. De aanvraag moet voor 1 juli 2024 worden gedaan;

 • 2. Aanvragen voor activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 3 kunnen het gehele schooljaar 2024-2025 ingediend worden, van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025.

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 1 en 3 kan worden aangevraagd door een schoolbestuur primair onderwijs met bestaande en recente ervaring en expertise met een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs in de gemeente Roosendaal;

  • b.

   activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 2 kan worden aangevraagd door schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Roosendaal.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de ingangsdatum van de subsidieverlening de in de beschikking bepaalde activiteit(en) uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare resultaten van de uitgevoerde activiteiten en deze te vertalen in de verantwoording, zoals beschreven in artikel 12 en 13.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

Artikel 8 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 en 3;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   een prognose van het aantal te bereiken kinderen (onderverdeeld in middenbouw en bovenbouw) per school;

  • e.

   de wijze waarop de resultaten van activiteiten/diensten worden gemeten en gerapporteerd;

  • f.

   de wijze waarop scholen en/of de voorziening zorgdragen voor een warme overdracht;

  • g.

   de wijze waarop scholen en organisaties samenwerken en afstemmen binnen de gemeente Roosendaal voor de in deze subsidieregeling omschreven activiteiten.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format. Hierin wordt op zijn minst opgenomen en gespecificeerd:

  • a.

   personele kosten;

  • b.

   materiële kosten;

  • c.

   kosten voor meetmethodes en toetsen;

  • d.

   accountantskosten.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en een accountantsverklaring.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen voor de in artikel 3 genoemde activiteiten die voldoen aan de voorwaarden omschreven in artikel 6, 7 en 8 komen voor subsidie in aanmerking totdat het subsidieplafond is bereikt. Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Artikel 10 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   deel te nemen aan de overleggen met de Gemeente Roosendaal en zich te conformeren aan de afspraken die betreffende werkgroepen worden gemaakt;

  • e.

   zich te conformeren aan de door het college vastgestelde Onderwijsachterstanden beleid 2023 - 2026.

Artikel 12 Tussentijdse verantwoording

 • 1. Tussen 1 maart 2025 en 30 april 2025 vindt als tussentijdse verantwoording een gezamenlijk overleg plaats met de aanvragers van de NIP en schakelprogramma’s om terug te blikken op de eerste periode van de uitgevoerde activiteiten. Aanvragers kunnen hierbij gevraagd worden inzicht te tonen in:

  • a.

   Het totaal aantal kinderen met daarbij de voortgang in hun ontwikkeling, gespecificeerd met cijfers op relevante ontwikkelingsgebieden, zoals woordenschat, etc.;

  • b.

   hoeveel kinderen op dat moment deelnemen;

  • c.

   inzicht in de globale stand van zaken van besteding van financiële middelen gespecificeerd naar de ingezette activiteiten.

Artikel 13 Eindverantwoording en vaststelling

 • 1. De eindverantwoording van de subsidie over het schooljaar 2024 - 2025 wordt door de subsidieontvanger uiterlijk op 30 november 2025 digitaal ingediend met daarvoor door het college vastgestelde formulieren, waaronder het evaluatie format.

 • 2. Het inhoudelijk verslag bestaat minimaal uit:

  • -

   het aantal leerlingen dat naar regulier onderwijs doorstroomt en het aantal dat in speciaal onderwijs of andere voorziening start;

  • -

   hoeveel kinderen hebben deelgenomen;

  • -

   het totaal aantal kinderen met daarbij de voortgang in hun ontwikkeling, gespecificeerd met cijfers op relevante ontwikkelgebieden, zoals woordenschat, etc.;

  • -

   het aantal keren en specificatie van de zorg dat is ingezet, via de school, voor een kind. Dit betreft zorgen die verleend worden door een externe partij. Denk hierbij aan de jeugdprofessional, zorgaanbieder, etc.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 12 maart 2024,

de secretaris, de burgemeester,