Regeling vervalt per 01-01-2026

Subsidieregeling verLEDden buitensportvelden Halderberge 2024-2025

Geldend van 16-03-2024 t/m 31-12-2025 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Subsidieregeling verLEDden buitensportvelden Halderberge 2024-2025

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Halderberge 2020 en titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling verLEDden buitensportvelden Halderberge 2024-2025

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

a. aanvrager: de sportvereniging die een aanvraag indient in het kader van de Subsidieregeling verLEDden buitensportvelden Halderberge 2024-2025;

b. Algemene Subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening Halderberge 2020 zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 19 maart 2020;

c. buitensportveld: in de open lucht gelegen sportveld, dat deel uitmaakt van de sportvoorzieningen van een sportvereniging;

d. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge;

e. ledverlichting: verlichting op basis van een light-emitting diode (led) die voldoet aan de richtlijnen voor verlichting van respectievelijk de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, Koninklijke Nederlands Korfbalverbond, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond, Koninklijke Nederlandse Hockeybond, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie en Nederlandse Volleybalbond;

f. sportvereniging: een voetbal-, korfbal-, tennis-, hockey,- atletiek,- of beachvolleybal vereniging, waarvan de sportvoorzieningen in Halderberge gelegen zijn.

Artikel 2 Doel

Deze regeling heeft als doel het stimuleren van de vervanging van niet-ledverlichting door ledverlichting op de buitensportvelden in Halderberge.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden verleend aan sportverenigingen.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit en kosten

Voor het vervangen van niet-ledverlichting door ledverlichting op buitenkunstgras voetbalvelden, hockeyvelden en korfbalvelden wordt een vast bedrag tot een maximum voor de gemaakte kosten inclusief btw gesubsidieerd. Voor overige sportvelden wordt voor het vervangen van niet-ledverlichting door ledverlichting 1/3e tot een maximum inclusief btw van de kosten gesubsidieerd. Met dien verstande dat de resterende kosten door aanvrager gedekt zijn. Voor de lichtmasten en bekabeling wordt een vast bedrag gesubsidieerd met dien verstande dat de resterende kosten door aanvrager gedekt zijn. Een en ander volgens de onderstaand tabel 1.

Een maatwerkadvies over de energieprestatie van een gebouw en haar fysieke omgeving, de mogelijke bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen met daarbij inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van de maatregelen komen niet in aanmerking voor een subsidiebijdrage.

Tabel 1:

Bijdrage ledverlichting kunstgrasvelden

Kunstgrasveld

Bijdrage(vastbedrag)

Eenheid

Voetbal

€ 10.000,-

Veld

Hockey

€ 10.000,-

Veld

Korfbal

€ 5.000,-

Veld

Bijdrage ledverlichting overige velden

Voorziening

1/3toteen maximum

Eenheid

Natuurgras trainingsveld Voetbal

€ 7.500,­

Veld

Natuurgras trainingsveld Korfbal

€ 3.500,­

Veld

Beachvolleybal

€ 1.500,-

Veld

Tennisbaan

€ 5.000,­

Baan

Padelbaan

€ 2.500,-

Baan

Atletiekbaan

€ 10.000,­

Baan

Lichtmasten

€ 750,-

Mast

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 5 Subsidieplafond

1. Het beschikbare bedrag voor het verstrekken van subsidies bedraagt:

a. € 125.000 voor het jaar 2024;

b. € 100.000 voor het jaar 2025.

2. Voor het bepalen van het bereiken van het subsidieplafond worden de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

3. Wanneer de subsidieaanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige subsidieaanvraag.

4. Indien bij overschrijding van het subsidieplafond blijkt dat het tijdstip van ontvangst van de aanvragen op de desbetreffende dag niet is vast te stellen, zal van de op die dag ontvangen volledige aanvragen, de volgorde van ontvangst door middel van loting worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Aanvragen

Artikel 6 Subsidieaanvraag

1. De subsidie kan digitaal worden aangevraagd met gebruikmaking van E-herkenning niveau 2+.

2. Aanvragen voor subsidieverlening worden schriftelijk ingediend bij het college. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier subsidie voor eenmalige activiteit. De aanvraag voor subsidie bevat in ieder geval:

a. naam en adres van de aanvrager en handtekening van de indiener;

b. een offerte ter onderbouwing van de kosten te maken voor de activiteit;

c. een dekkingsplan voor de kosten;

d. een planning voor uitvoering van de activiteiten.

Artikel 7 Aanvraag subsidievaststelling

1. Aanvragen tot vaststelling van subsidie worden schriftelijk ingediend bij het college binnen negen maanden na verzending van het verleningsbesluit. Op verzoek van aanvrager kan het college een nader vast te stellen langere termijn vaststellen.

2. Hierbij dient tevens een factuur van de gemaakte kosten te worden overgelegd.

Artikel 8 Voorschotten

Bij deze subsidieregeling vindt er geen bevoorschotting plaats.

Hoofdstuk 4 Verplichtingen

Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger

Gelet op artikel 10 van de Algemene subsidieverordening dient de subsidieontvanger tenminste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden, zijn administratie ten

aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Artikel 10 Nadere voorschriften

Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het besluit tot verlening van een subsidie.

Hoofdstuk 5 Intrekking

Artikel 11 Intrekking subsidie

Het college kan, onverminderd de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Subsidieverordening, het besluit tot verlening van een subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

a. niet aan de voorschriften van het besluit is voldaan;

b. de activiteit niet binnen 9 maanden na verzending van het verleningsbesluit is afgerond.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2019.

2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2026.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in individuele gevallen van de bepalingen in deze regeling afwijken voor zover toepassing van die bepalingen voor de aanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2024

burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,

de secretaris, de burgemeester

mw.mr. C.G. Jacobs dhr. drs. B.J.A. Roks