Beleidsregels overgangsrecht verkorting lopende schuldregelingen 2024 Leiden

Geldend van 20-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 21-12-2023

Intitulé

Beleidsregels overgangsrecht verkorting lopende schuldregelingen 2024 Leiden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden gelet op:

 • -

  de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • -

  de faillissementswet

 • -

  artikel 4:81, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de beleidsregels schuldhulpverlening 2018;

overwegende dat

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven wie in aanmerking komt voor het overgangsrecht en welke regels van toepassing zijn;

 • -

  het daarom wenselijk is om beleidsregels vast te stellen naar aanleiding van het overgangsrecht dat door de gemeenteraad op 21 december 2023 is vastgesteld.

besluit vast te stellen de beleidsregels overgangsrecht verkorting lopende schuldregelingen 2024 Leiden.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels bedoelt het college met:

 • a.

  aflossingscapaciteit: het bedrag dat de klant maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. De afloscapaciteit wordt bepaald op basis van het vrij te laten bedrag;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  inwoner: persoon die ingeschreven staat in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Leiden en die een beroep doet op schuldhulpverlening. Een inwoner is iedereen als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • d.

  klant: een inwoner aan wie volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schuldhulpverlening wordt gegeven;

 • e.

  peildatum: overgangsrecht is van toepassing voor klanten die op 21 december 2023 een schuldregeling hebben lopen;

 • f.

  saneringskrediet: een lening tussen de klant en de Stadsbank Leiden waarmee de schulden van de klant zijn afgekocht;

 • g.

  schuldbemiddeling: een regeling tussen klant en schuldeiser waarbij een deel van de schulden wordt kwijtgescholden nadat de klant zijn afbetalingsverplichting is nagekomen. De schuldhulpverlener treedt hierbij op als tussenpersoon tussen klant en schuldeiser;

 • h.

  schuldregeling: regeling tussen klant en schuldeisers waarbij een deel van de schulden wordt/is kwijtgescholden en waarbij de schuldhulpverlener optreedt als tussenpersoon tussen klant en schuldeiser. Een schuldregeling kan bestaan uit een saneringskrediet of schuldbemiddeling;

 • i.

  vrij te laten bedrag: bedrag dat de klant iedere maand mag houden van het inkomen voor het betalen van de vaste lasten en het levensonderhoud. Al het inkomen boven het vrij te laten bedrag wordt ingezet voor aflossing van de schulden.

Artikel 2: Doelgroep overgangsrecht lopende schuldregelingen

De volgende klanten komen in aanmerking voor het overgangsrecht:

 • 1.

  Alle klanten die op 21 december 2023 een saneringskrediet hebben lopen bij de Stadsbank Leiden waarbij de looptijd 19 maanden of langer is. Het overgangsrecht heeft geen betrekking op kredieten die zijn verstrekt volgens het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (onderdeel van de Participatiewet);

 • 2.

  Alle klanten die op 21 december 2023 een schuldbemiddeling hebben lopen bij de Stadsbank Leiden waarbij de looptijd 19 maanden of langer is.

Artikel 3: Saneringskredieten

Bij het toepassen van het overgangsrecht gelden bij een saneringskrediet de volgende regels:

 • 1.

  De klant betaalt 18 maanden de aflostermijn zoals deze in de kredietovereenkomst staat. Het college vergoedt daarna de overige maanden;

 • 2.

  De kredietovereenkomst tussen klant en de Stadsbank Leiden verandert niet;

 • 3.

  Als de klant op de peildatum al meer dan 18 maanden heeft betaald, dan vergoedt het college deze niet;

 • 4.

  Als de klant op de peildatum op eigen initiatief extra heeft afgelost bovenop het afgesproken termijnbedrag dan vergoedt het college deze niet, en

 • 5.

  Als er een achterstand is in het aflossen dan vergoedt het college deze niet.

Artikel 4: Schuldbemiddelingen

Bij het toepassen van het overgangsrecht gelden bij een schuldbemiddeling de volgende regels:

 • 1.

  De klant betaalt 18 maanden de maximale afloscapaciteit zoals deze is afgesproken bij de start van de schuldbemiddeling en/of zoals deze wordt afgesproken tijdens de looptijd van de schuldbemiddeling volgens de schuldregelingsovereenkomst en berekening vrij te laten bedrag;

 • 2.

  De klant legt alle extra inkomsten en vermogen in zoals afgesproken in het plan van aanpak en/of de schuldregelingsovereenkomst;

 • 3.

  Het college stuurt voor de verkorting van de schuldregeling een nieuw betalingsvoorstel aan de schuldeisers. Alle schuldeisers moeten akkoord gaan met het nieuwe betalingsvoorstel. Zo niet dan blijft de huidige schuldbemiddelingsovereenkomst gelden;

 • 4.

  Het nieuwe betalingsvoorstel is gebaseerd op de afloscapaciteit zoals deze is vastgesteld bij de start van de schuldbemiddeling;

 • 5.

  Als de klant heeft betaald zoals in artikel 4 lid 1 en 2 staat, dan vergoedt het college daarna het bedrag wat is voorgesteld aan de schuldeisers;

 • 6.

  Als de klant op de peildatum al meer dan 18 maanden heeft betaald, dan vergoedt het college deze niet, en

 • 7.

  Als er een achterstand is in het aflossen dan vergoedt het college deze niet.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Soms komt iemand niet in aanmerking voor het overgangsrecht. In dat geval kan het college beoordelen of iemand tóch in aanmerking komt voor het overgangsrecht. Dat doet het college door naar alle omstandigheden van de klant te kijken. Het college past de hardheidsclausule, en daarmee het overgangsrecht, alleen toe als daarvoor dringende redenen zijn.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking en werken terug tot en met 21 december 2023.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels heten: Beleidsregels overgangsrecht verkorting lopende schuldregelingen 2024 Leiden.

Ondertekening

Zo vastgesteld op 12 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

Toelichting

In 2023 is de Faillissementswet gewijzigd. Eén van de wijzigingen in deze wet is dat de looptijd van een traject Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is verkort tot 18 maanden. Deze wetswijziging is ingegaan op 1 juli 2023. Voordat iemand in aanmerking komt voor een wettelijk schuldsaneringstraject, moet meestal eerst de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) worden doorlopen. Om ervoor te zorgen dat de MSNP en de WSNP op elkaar blijven aansluiten is ook de aflosperiode van de MSNP vanaf 1 juli 2023 gewijzigd naar 18 maanden. Er is wettelijk geen overgangsrecht van toepassing voor inwoners die vóór 1 juli 2023 zijn gestart met een schuldregeling (MSNP) gebaseerd op 36 maanden. De gemeenteraad van Leiden heeft op 21 december 2023 (R.V. 23.0061) besloten om voor alle inwoners uit Leiden met een lopende schuldregeling bij de gemeente Leiden overgangsrecht toe te passen. Hiermee zorgt de gemeente er voor dat inwoners eerder schuldenvrij zijn en sneller perspectief hebben op een schuldenvrije toekomst.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit artikel legt het college uit welke begrippen zij gebruikt.

Artikel 2: Doelgroep overgangsrecht lopende schuldregelingen

In dit artikel legt het college uit welke klanten in aanmerking komen voor het overgangsrecht.

Het gaat hier om klanten die een lopend saneringskrediet of een lopende schuldbemiddeling hebben waarop de klant vanaf 21 december 2023 nog moet aflossen. Ondernemers waarbij de schulden zijn geregeld via een krediet volgens het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 komen niet in aanmerking voor het overgangsrecht. Deze kredieten zijn niet via de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening afgesloten maar via de Participatiewet.

Artikel 3: Saneringskredieten

In dit artikel legt het college uit wat de regels zijn die gelden voor het overgangsrecht als er sprake is van een saneringskrediet. Het gaat hier om klanten met een saneringskrediet waarop de klant vanaf 21 december 2023 nog moet aflossen. Een saneringskrediet is een kredietovereenkomst waarbij de schulden zijn afgekocht. De schuldeisers hebben het bedrag in één keer ontvangen. De klant heeft alleen de Stadsbank Leiden als schuldeiser.

Vergoeding vanuit de gemeente:

Als de klant 18 maanden correct heeft afgelost wordt het restant saldo door de gemeente afgeboekt (vergoed door het college) en is de klant schuldvrij. Correct aflossen betekent dat de klant datgene betaalt wat in de kredietovereenkomst staat. Bij een achterstand moet de klant eerst de achterstand betalen voordat het college het restant saldo afboekt.

Als de klant op 21 december 2023 al 18 maanden of meer correct heeft betaald, hoeft de klant niet meer af te lossen en wordt het restant wat nog openstaat door de gemeente afgeboekt (vergoed door het college). De klant is dan schuldvrij.

De klant ontvangt met terugwerkende kracht geen aflossingen terug als er meer dan 18 maanden zijn betaald door de klant. En ook niet als de klant extra heeft afgelost. Het college vergoedt alleen het saldo wat nog openstaat.

Als de looptijd van het saneringskrediet langer is dan 36 maanden wordt de termijn van het overgangsrecht individueel bepaald. Dit geldt ook bij saneringskredieten die tijdens de looptijd zijn verlengd bijvoorbeeld door een achterstand of het verhogen van het saneringskrediet.

Artikel 4: Schuldbemiddelingen

In dit artikel legt het college uit wat de regels zijn die gelden voor het overgangsrecht als er sprake is van een schuldbemiddeling. Het gaat hier om klanten met een schuldbemiddeling waarop de klant vanaf 21 december 2023 nog moet aflossen. Een schuldbemiddeling is een overeenkomst tussen de klant en de schuldeisers waarbij tijdens de looptijd (meestal 36 maanden) het maximale wordt afgelost. Na de afgesproken looptijd schelden de schuldeisers het restant van de schuld kwijt. Het percentage dat schuldeisers krijgen aangeboden bij de start is een prognose. Het bedrag wat schuldeisers uiteindelijk krijgen kan hoger of lager zijn. Bijvoorbeeld door het verliezen van een baan of juist het krijgen van een baan.

Bij een schuldbemiddeling met een looptijd langer dan 18 maanden is pas sprake van overgangsrecht als alle schuldeisers akkoord gaan met een verkorting van de looptijd. De schuldeisers ontvangen hiervoor een nieuw betalingsvoorstel. Het betalingsvoorstel dat de schuldeisers ontvangen is gebaseerd op de vastgestelde afloscapaciteit die gold bij de start van de schuldbemiddeling.

Als alle schuldeisers akkoord zijn met het betalingsvoorstel en nadat de klant zijn betalingsverplichting correct is nagekomen, betaalt de gemeente de schuldeisers en is de klant schuldvrij. De betalingsverplichting correct nakomen betekent dat de klant tijdens de schuldbemiddeling verplicht het maximale aflost wat is of wordt afgesproken inclusief inleg van extra inkomsten of vermogen. Onder extra inkomsten wordt bijvoorbeeld verstaan een schadevergoeding of gratificatie van de werkgever. Onder vermogen wordt bijvoorbeeld verstaan een spaarrekening, erfenis of opbrengst verkoop van een eigen woning.

Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het nieuwe betalingsvoorstel dan blijft de bestaande schuldbemiddelingsovereenkomst gelden met de daarbij vastgestelde looptijd. Dit komt omdat een schuldbemiddeling een overeenkomst is tussen de klant en de schuldeisers. Het college kan hierdoor schuldeisers niet dwingen om mee te werken aan de verkorting van een schuldbemiddeling.

De klant ontvangt met terugwerkende kracht de aflossingen niet terug als er meer dan 18 maanden zijn betaald. Dit is vaak ook niet mogelijk omdat deze aflossingen één keer per jaar worden overgemaakt naar de schuldeisers.

Als de looptijd van de schuldbemiddeling langer is dan 36 maanden wordt de termijn van het overgangsrecht individueel bepaald. Er is namelijk altijd een reden waarom een schuldbemiddeling is afgesloten voor een langere periode dan 36 maanden. Dit geldt ook bij schuldbemiddelingen die tijdens de looptijd zijn verlengd bijvoorbeeld door een achterstand of het toevoegen van een schuld.

Artikel 5 Hardheidsclausule

Dit artikel geeft ruimte aan het college om in bijzondere en/of onverwachte gevallen af te wijken van deze beleidsregels in het voordeel van de inwoner.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.

Artikel 7 Citeertitel

Dit artikel heeft geen toelichting nodig.