Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland

Geldend van 03-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2024

Intitulé

Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland

Het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland,

Gelet op artikel 15, lid 1 en artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland;

besluit:

vast te stellen de volgende gewijzigde verordening: Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 8 van de regeling.

 • b.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 11 van de regeling.

 • c.

  Directeur algemene bedrijfsvoering: de directeur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 22 van de regeling.

 • d.

  Directeur financiële bedrijfsvoering: de directeur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 22 van de regeling.

 • e.

  Directie: directeur algemene bedrijfsvoering en directeur financiële bedrijfsvoering samen.

 • f.

  Manager: leidinggevende van een afdeling van WerkSaam Westfriesland en maakt deel uit van het Strategisch managementteam (SMT).

 • g.

  Clustermanager: leidinggevende van een cluster teams binnen een afdeling van WerkSaam Westfriesland en maakt deel uit van het Tactisch overleg (TO).

 • h.

  Teamleider: leidinggevende van een team van WerkSaam Westfriesland.

 • i.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Hoofdstructuur

De structuur van de organisatie ziet er als volgt uit:

afbeelding binnen de regeling

 • 1.

  De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, overeenkomstig artikel 22 van de regeling.

 • 2.

  De directeur algemene bedrijfsvoering stuurt het secretariaat rechtstreeks aan. De functionaris gegevensbescherming (FG) kan vanuit de onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd de organisatie en alle bestuursorganen van organisaties adviseren.

 • 3.

  De directeur algemene bedrijfsvoering voert de HR-gesprekken met de managers. Zij hebben de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor managers.

 • 4.

  De clustermanagers worden aangestuurd door de managers van de desbetreffende afdeling of de directeur die desbetreffende afdeling aanstuurt. Zij hebben taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor clustermanager.

 • 5.

  Afhankelijk van de plek in de organisatie worden de teamleiders aangestuurd door de manager of clustermanager van de desbetreffende afdeling of de directeur die desbetreffende afdeling aanstuurt. Zij hebben taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving voor teamleider.

 • 6.

  Bij afwezigheid van een (cluster)manager treedt een andere (cluster)manager op als plaatsvervanger.

Artikel 3. Directeur/directie

 • 1.

  De organisatie staat onder leiding van de directie.

 • 2.

  De directie heeft de taken en bevoegdheden, als genoemd in de regeling/directiestatuut. De directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering hebben daarnaast de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de functiebeschrijving en welke aan hen zijn gemandateerd.

 • 3.

  De directie is bevoegd in deze verordening technische wijzigingen aan te brengen.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt in het directiestatuut nadere regels vast betreffende de taak en de bevoegdheid van de directie, overeenkomstig artikel 22 lid 4 van de regeling.

Artikel 4. Managementteam / Strategisch overleg

 • 1.

  Er is een managementteam, bestaande uit de directie en de managers van de afdelingen binnen WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  De voorzitter van het managementteam is de directeur algemene bedrijfsvoering.

 • 3.

  Het managementteam stelt via het strategisch overleg de kaders waarbinnen de clustermanagers opereren.

 • 4.

  Het managementteam borgt de integrale afstemming bij de voorbereiding van voorstellen aan het bestuur.

Artikel 5. Clustermanagers / Tactisch overleg

 • 1.

  Er is een Tactisch overleg, bestaande uit clustermanagers van de afdelingen binnen WerkSaam Westfriesland.

 • 2.

  De clustermanagers richten de operationele processen in via het tactisch overleg binnen de aan hen opgelegde kaders.

 • 3.

  De clustermanagers geven gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam.

Artikel 6. Bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen kan de directie in het belang van WerkSaam Westfriesland afwijken van de bepalingen van deze verordening of deze buiten toepassing laten.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland’.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2024.

 • 2.

  De Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland, vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 januari 2015, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 14 maart 2024.

Ondertekening

De voorzitter, S.C.F. Visser-Botman

De directeur, M.J. Dölle