Aanwijzingsbesluit gemeentelijk briefadres gemeente Bloemendaal 2023

Geldend van 19-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijk briefadres gemeente Bloemendaal 2023

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bloemendaal,

gelet op:

 • I.

  de artikelen 2.23 en 2.42 van de Wet basisregistratie personen;

overwegende dat:

 • I.

  met ingang van 1 januari 2022 artikel 2.23 van de Wet basisregistratie personen is gewijzigd waarmee de daarin genoemde bevoegdheid van het college om ambtshalve een briefadres op te nemen wordt vervangen door een expliciete wettelijke verplichting;

 • II.

  het college op basis van artikel 2.42 van de Wet basisregistratie personen de mogelijkheid heeft om een adres van een daartoe aangewezen rechtspersoon of natuurlijk persoon op te nemen als briefadresgever;

 • III.

  indien er geen briefadresgever beschikbaar is, de gemeente een briefadres moet faciliteren;

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de volgende rechtspersoon om als briefadresgever op te treden in de gemeente Bloemendaal:

 • Gemeente Bloemendaal

 • Bloemendaalseweg 158

 • 2051 GJ Overveen

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en terugwerkt tot 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bloemendaal in de vergadering van 25 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

de secretaris,

De heer P. Dubbe

de burgemeester,

de heer E.J. Roest