Nadere Regels ‘Subsidie Lokale Aanpak Isolatie Gespikkeld Bezit’

Geldend van 19-03-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere Regels ‘Subsidie Lokale Aanpak Isolatie Gespikkeld Bezit’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten stelt op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening nadere regels vast.

Doel

De “Lokale Aanpak Isolatie Gespikkeld Bezit 2024” richt zich op de slecht geïsoleerde koopwoningen die zich bevinden tussen de huurwoningen die door woningstichting De Goede Woning worden gerenoveerd in Rijssen Zuid. Met deze subsidieregeling wil het college de eigenaren van deze koopwoningen stimuleren hun woningen blijvend te verbeteren en de energiekosten structureel te verlagen.

Werkwijze

Huiseigenaren uit het beoogde gebied laten de vloer isoleren en/of oud glas vervangen voor beter isolerend glas. Hiervoor kunnen ze na afronding van de werkzaamheden subsidie aanvragen bij de gemeente. Huiseigenaren met een laag inkomen krijgen 1 maatregel volledig vergoed. De gemeente maakt in dat geval de subsidie namens de inwoner over aan het uitvoerende bedrijf.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. Aanvrager: een eigenaar van een bestaande woning (uit het gebied beschreven in artikel 2) die zich aanmeldt voor het project.

 • 2. Beschikking: de brief van de gemeente waarin staat of iemand wel of niet mee mag doen met het project.

 • 3. Bijstandsnorm: het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van te kunnen leven (bedragen volgens de Participatiewet).

 • 4. Bouwdeel: onderdeel van de woning dat te isoleren is. Er zijn 4 bouwdelen; muur, ramen, dak en vloer.

 • 5. Eenpersoonshuishouden: een huishouden dat uit 1 persoon bestaat.

 • 6. Energiecoach; een deskundige vrijwilliger die gratis en onafhankelijk advies geeft over de verduurzaming van woningen.

 • 7. Energielabel: een onafhankelijk label dat laat zien hoe energiezuinig een woning is.

 • 8. Isolatiebedrijf: een isolatiebedrijf dat gecertificeerd is volgens de standaard van de isolatiebranche.

 • 9. Isolatiemaatregel: een maatregel die de isolatie van de woning verbetert.

 • 10. Isolatiewaarde: een getal dat aangeeft hoe goed het isolatiemateriaal isoleert.

 • 11. Vermogen: het totaalbedrag van al uw bankrekeningen (volgens Participatiewet, artikel 34). (Spaar-)geld van kinderen die nog thuis wonen tellen we niet mee.

 • 12. Subsidieplafond; het maximale bedrag dat voor deze subsidieregeling beschikbaar is

 • 13. WOZ-waarde; bedrag dat zegt hoeveel een woning waard is in het jaar van de aanvraag (volgens de wet Waardering Onroerende Zaken).

 • 14. NHG, Nationale Hypotheek Garantie; een soort verzekering (georganiseerd door de landelijke overheid) voor financiële problemen. De NHG kun je alleen afsluiten als je een huis koopt tot een bepaalde maximale waarde, de NHG-grens. Die NHG-grens verandert elk jaar en is sowieso hoger als je in jouw huis maatregelen neemt om energie te besparen.

Artikel 2: Afbakening gebied waar deze subsidieregeling geldig is

 • 1. Deze subsidieregeling geldt in het gebied waar De Goede Woning in 2024 haar huurwoningen gaat renoveren:

  • -

   Berkenlaan: huizenblok met huisnummers 8 t/m 22 (even, 7 t/m 29 (oneven)

  • -

   Constantijn Huygensstraat: huizenblok met nummers 2 t/m 52 (even)

  • -

   Jacob Reviusstraat: huizenblok met nummers 1 t/m 51 (oneven), 4 t/m 54 (even)

  • -

   Lijsterbeslaan: huizenblok met nummer 13 t/m 59 (oneven)

  • -

   Lindelaan: huizenblok met nummers 1 t/m 7 (oneven), 2 t/m 12 (even)

  • -

   Sparrenlaan: huizenblok met nummers 1 t/m 35 (oneven)

  • -

   Van Broekhuizenstraat: huizenblok met nummers 58 t/m 72 (even)

Artikel 3: Voorwaarden isolatiemaatregelen

 • 1. De isolatiemaatregelen waarvoor (geheel of gedeeltelijk) subsidie kan worden aangevraagd zijn:

  • I.

   Vloer begane grond

  • II.

   Zoldervloer

  • III.

   Glas

   Isolatie van spouwmuur of dak vallen buiten deze regeling. U kunt deze natuurlijk wel laten isoleren, alleen geven we daar geen subsidie voor.

 • 2. De aanvrager brengt de isolatiemaatregel(en) niet zelf aan, maar huurt hier een gecertificeerd bedrijf voor in.

 • 3. De te isoleren vloer van de begane grond heeft een oppervlak van minimaal 20m2 en het aangebrachte materiaal heeft een isolatiewaarde (Rc) van tenminste 3,5.

 • 4a. De te isoleren zoldervloer heeft een oppervlak van minimaal 20m2 en het aangebrachte materiaal heeft een isolatiewaarde (Rc) van tenminste 3,5.

 • 4b. De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

 • 5a. Er wordt tenminste 8 m2 glas vervangen en het nieuwe glas is HR++ of HR+++ (triple) glas.

 • 5b. In geval van HR+++-glas moeten ook de kozijnen vervangen worden door isolerende kozijnen (Uf-waarde van maximaal 1,5 W/M2K)

Artikel 4a: Voorwaarden aanvrager en de woning

 • 1. De aanvrager is eigenaar van een bestaande woning die ligt in het renovatiegebied (artikel 2).

 • 2. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3. De aanvrager staat zelf ook ingeschreven op het adres van de woning.

 • 4. De woning is bestemd voor permanente bewoning, het is geen recreatiewoning.

 • 5. De woning is slecht geïsoleerd. Als bewijs telt:

  • -

   Een vastgesteld energielabel D, E, F of G dat maximaal 10 jaar oud is. Na die vaststelling is er niets meer aan de isolatie verbeterd.

  • -

   Wanneer er geen energielabel bekend is, moet de woning ten minste 2 slecht geïsoleerde bouwdelen hebben. Daar mag ook een bouwdeel bij zitten waar je geen subsidie bij de gemeente voor kunt aanvragen:

   • Het dak telt als slecht geïsoleerd wanneer er: minder dan 9 cm isolatiemateriaal aanwezig is.

   • De muur telt als slecht geïsoleerd wanneer er: helemaal geen isolatiemateriaal aanwezig is.

   • De vloer telt als slecht geïsoleerd wanneer er: minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig is.

   • Het glas telt als slecht geïsoleerd wanneer: het enkel, dubbel of HR-glas is.

 • 6. De WOZ-waarde van de woning is lager dan de NHG-grens (voor woningen met energiebesparende maatregelen) die geldt in het jaar dat de aanvraag wordt gedaan.

 • 7. Een aanvrager kan maar 1 keer subsidie aanvragen.

Artikel 4b: Aanvullende voorwaarden aanvrager in geval van gratis maatregel

 • 1. De aanvrager heeft een inkomen dat ligt tussen de 120 en 150% van bijstandsnorm (volgens participatiewet) die geldt op het moment dat de aanvraag wordt gedaan.

 • 2. De aanvrager heeft niet meer spaargeld dan het vermogen volgens Participatiewet, artikel 34.

  Spaargeld van inwonende kinderen rekenen we niet mee.

Artikel 5: Proces

 • 1. Bewoners van de betreffende koopwoningen ontvangen een brief. Als men interesse heeft kan men bellen of mailen met de gemeente. De voorwaarden en (on)mogelijkheden worden vervolgens persoonlijk met de aanvrager besproken.

 • 2. In geval van een volledige subsidie (gratis maatregel):

  Geeft de aanvrager vooraf:

  • -

   aan dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden qua inkomen.

  • -

   de gemeente toestemming om zijn/haar gegevens te delen met energiecoach en isolatiebedrijf

  • -

   de gemeente toestemming om namens hem / haar de rekening te betalen

  Vervolgens schakelt de gemeente een energiecoach in die de geschiktheid van het huis controleert.

  Een isolatiebedrijf doet nog een eindcontrole en brengt een offerte uit.

  De aanvrager krijgt aansluitend een beschikking van de gemeente waarin staat of hij / zij mee mag doen met het project. Een isolatiebedrijf voert tot slot de maatregel uit.

 • 3. In geval van een gedeeltelijke subsidie:

  De aanvrager schakelt zelf een bedrijf in en zorgt dat isolatiemateriaal wordt aangebracht dat aan de eisen voldoet (artikel 3). Om de subsidie aan te vragen, stuurt de aanvrager na uitvoering van de isolatiemaatregel de volgende spullen op:

  • Een verklaring dat het huis voldoet aan de voorwaarden qua energielabel en/of slechte bouwdelen (artikel 4a, lid 5)

  • Een kopie van de rekening

  • Een bewijs dat de rekening betaald is

  Als alle informatie compleet is en aan de voorwaarden voldoet, stuurt de gemeente een beschikking en betaalt binnen 4 weken de subsidie uit.

 • 4. Een aanvraag voor deze actie kan worden ingediend vanaf de dag dat deze Nadere Regels gepubliceerd worden tot en met 31 juli 2025.

 • 5. Doormiddel van een steekproef achteraf worden de aanvragen gecontroleerd.

Artikel 6a Gratis maatregel: verdeling beschikbaar geld

 • 1. Per woning is maximaal € 4.000 beschikbaar.

 • 2. Deelname gebeurt op volgorde van aanmelding.

 • 3. De aanvrager geeft, nadat hij / zij een positieve beschikking heeft gekregen van de gemeente, binnen 2 maanden opdracht aan het bedrijf. Als dat niet gebeurt, is de beschikking niet meer geldig en gaat de subsidie naar een andere aanvrager.

Artikel 6b Gedeeltelijke subsidie: verdeling beschikbaar geld

 • 1. De subsidie bedraagt:

  • -

   Vloer begane grond: € 5,50 per m2

  • -

   Zoldervloer: € 4,00 per m2 (alleen in geval van onverwarmde zolder, zie artikel 3, lid 4b)

  • -

   Glas HR++: € 23,00 per m2

  • -

   Glas HR+++: € 65,50 per m2 (vergoeding inclusief vervangen kozijnen, zie artikel 3, lid 5b)

 • 2. De aanvrager mag 1 keer subsidie aanvragen, dat mag voor 1 of meerdere maatregelen samen. Per woning is maximaal € 1.460 beschikbaar.

 • 3. Deelname gebeurt op volgorde van aanmelding.

Artikel 6 Uitzonderingen of onduidelijkheden

In alle gevallen waarin deze Nadere Regels niet voorzien of onduidelijk zijn, beslist het college van B&W

Artikel 7 Citeerartikel

Deze Nadere Regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels Lokale Aanpak Isolatie Gespikkeld Bezit 2024”.

Artikel 8 Inwerkingtreding en geldigheid

 • 1. Deze Nadere Regels treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze Nadere Regels zijn van kracht (op aanvragen) tot en met 31 juli 2025

Artikel 9 Procedureregels Algemene subsidieverordening

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten zijn niet van toepassing.

Ondertekening

Deze Nadere Regels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 4 maart 2024.