Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam voor het gebruik van de openbare ruimte tijdens de kermissen 2024 (Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2024)

Geldend van 14-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam voor het gebruik van de openbare ruimte tijdens de kermissen 2024 (Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2024)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet (ontheffing verstrekken zwak-alcoholhoudende drank), de artikelen 2:10 (voorwerpen op of aan de weg), 2:24, 2:25, 2:26 (evenementen), 2:29 (sluitingstijden), 2:31a (verboden drankverstrekking in glas op de weg) en artikel 4:2 (aanwijzing collectieve festiviteiten) van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam;

overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen omtrent de indeling van de openbare ruimte ten tijde van de kermissen;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2024.

Deze beleidsregels hebben grotendeels betrekking op de aanvraag van vergunningen en ontheffingen. Hiervoor geldt dat vergunningen en/of ontheffingen voor verschillende onderwerpen apart van elkaar moeten worden aangevraagd, zo nodig vergezeld met een tekening c.q. situatietekening. Tekst en tekeningen dienen met elkaar overeen te komen, de inhoud van de tekstuele aanvraag is leidend bij het in behandeling nemen van de aanvraag.

A Gebruik van de openbare weg

Terrassen

Horecabedrijven die beschikken over een reguliere vergunning voor het hebben van een terras op de openbare weg mogen dit terras ook tijdens de kermisdagen geplaatst hebben, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

Het aanbieden van gelegenheid tot het aankopen of gebruiken van drank op de openbare weg is niet toegestaan. De Alcoholwet staat schenken slechts toe binnen de inrichtingen en op de daarbij behorende terrassen.

Horecabedrijven die een terras willen plaatsen en die hiervoor geen reguliere vergunning hebben, dienen een tijdelijke terrasvergunning aan te vragen. Een tijdelijke terrasvergunning is eveneens nodig, indien men een regulier terras wil vergroten.

Elk verzoek zal afzonderlijk worden beoordeeld. Om doorgang van de hulpdiensten te waarborgen dient conform artikel 4.25 Bereikbaarheid bouwsels voor hulpverleningsdiensten (BGBOP) de minimale doorrijdbreedte 4.50 meter te zijn, waarvan 3.50 meter verhard. De doorrijdhoogte dient 4.20 meter te zijn. Aan deze afstandsnormen zal strikt de hand worden gehouden.

In de Zeestraat en de Brugstraat te Volendam en de Batumburgerstraat te Edam zijn geen terrassen én statafels toegestaan. Hiervoor zullen geen vergunningen worden verleend. Deze straten hebben een belangrijke functie in het kader van crowdmanagement en bereikbaarheid voor de hulpdiensten en dienen daarom vrij van obstakels te blijven. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt voor het plaatsen van een terras bij inrichtingen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor de verkoop van geringe etenswaren voor onmiddellijk gebruik zoals broodjes en (vis)snacks, voor zover het terras van zeer beperkte omvang is en is gesitueerd op het trottoir.

U dient er rekening mee te houden, dat de wijze waarop het terras wordt opgesteld gevolgen kan hebben voor het aantal personen dat in uw horecabedrijf kan worden toegelaten.

Een complete aanvraag voor een extra tijdelijke terrasvergunning dient uiterlijk 15 april 2024 te zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: https://www.edam-volendam.nl/terrasvergunning-tijdens-evenementen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een situatietekening op schaal, met daarop duidelijk aangegeven de situering en inrichting van het terras.

Algemeen

Indien de horeca-ondernemer beschikt over een ontheffing artikel 35 Alcoholwet mogen zij schenken buiten hun vergunde terras in het gebied zoals is aangegeven in bijlage 1. Dit houdt niet in dat er voorwerpen mogen worden geplaatst op de rijbaan, rekening houdend met de vrije doorrijdbreedte.

Volendam – Loswal

De Loswal in Volendam is tijdens de kermis een vluchtvoorziening voor het publiek en dient vrij te zijn van obstakels vanwege een minimale doorrijdbreedte van 4.50 meter. Op de Loswal worden wél toiletvoorzieningen geplaatst. Voor het plaatsen van een veiligheid- / valscherm dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Veiligheid- / Valscherm - Haven

Voor een veiligheid- / valscherm dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Deze hebben een veiligheid verhogende functie. Om geen optische verkleining te creëren mogen de veiligheid- / valscherm niet hoger zijn dan 1.50 meter. Een constructie berekening van het veiligheid- / valscherm is een voorwaarde voor het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Het is toegestaan om geluidsboxen en verlichting te monteren aan de stellage, mits dit is meegenomen in de constructieberekening. De stellage heeft een veiligheidsfunctie, géén publiekstrekkende functie.

Een complete aanvraag voor een wind- / valscherm dient uiterlijk 15 april 2024 te zijn aangevraagd.

Beunen

Het is niet toegestaan om beunen op de bouwen tijdens de kermisperiode. Hiervoor wordt geen vergunning verleend.

Voorwerpen op de openbare weg

Het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg is slechts toegestaan indien hiervoor een vergunning is verleend op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Om doorgang van de hulpdiensten te waarborgen dient conform artikel 4.25 Bereikbaarheid bouwsels voor hulpverleningsdiensten (BGBOP) de minimale doorrijdbreedte 4.50 meter te zijn, waarvan 3.50 meter verhard. De doorrijdhoogte dient 4.20 meter te zijn.

Het is in de Brugstraat, de Zeestraat, Meerzijde, de Haven te Volendam en de Batumburgerstraat te Edam niet toegestaan losse of vaste voorwerpen, zoals meubilair, parasols, buitenbar, overkappingen e.d. te plaatsen op de rijbaan. Hiervoor zullen in beginsel geen vergunningen worden verleend. De bar op de Batumburgerstraat is hierop een uitzondering, mits deze tijdig wordt aangevraagd en voldoet aan geldende wet- en regelgeving. Voor de Meerzijde geldt dat het is toegestaan om de verwijderbare statafels (4), middels de in de straat aanwezige gaten, te plaatsen.

Een aanvraag voor een vergunning dient eveneens uiterlijk 15 april 2024 te zijn aangevraagd. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een situatietekening op schaal, met daarop duidelijk aangegeven de omschrijving en de situering van de voorwerpen.

Buurtfeesten

Aanvraag voor buurtfeesten tijdens de kermis worden in beginsel niet vergund in de (directe) omgeving van het kermis- / horecagebied. Het besluit om wel óf geen vergunning af te geven wordt genomen op basis van openbare orde en veiligheid. Het kermis- / horecagebied is opgenomen in bijlage 2.

Live-optredens

In beginsel wordt er géén toestemming verleend voor het verzorgen van live-optredens van artiesten op of aan de openbare weg. Dit, in verband met het feit dat een live-optreden een publiek aantrekkend effect heeft en daarmee gevolgen kan hebben voor de doorgang van publiek en de hulpdiensten.

In uitzonderlijke gevallen kan er een vergunning worden verleend voor een live-optreden van de kermis. Bij deze aanvraag dient u de line-up te vermelden, en welke (extra) maatregelen u neemt in het kader van crowdmanagement gelet op de verwachte toestroom van bezoekers. Daarbij moet u ook denken aan afstemming met andere ondernemers en hun activiteiten/optredens op dezelfde tijdstippen.

 • 1.

  Straten waar geen live-optredens worden vergund

 • In de Zeestraat, De Haven en Brugstraat in Volendam en in de Batumburgerstraat en Prinsenstraat in Edam worden geen live-optredens toegestaan. Hiervoor zullen dus geen vergunningen worden verleend. Deze straten hebben een belangrijke functie voor de doorgang van het publiek en hulpdiensten en dienen daarom vrij te blijven van activiteiten.

 • 2.

  Aan de vergunning te verbinden voorschriften

  Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen, de zedelijkheid of gezondheid. Een aanvraag voor een vergunning dient uiterlijk 15 april 2024 te zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: https://www.edam-volendam.nl/evenementenvergunning-aanvragen

B Verstrekken van alcoholhoudende drank

Bij het verstrekken van alcoholhoudende drank dienen de bepalingen van de Alcoholwet strikt in acht te worden genomen. Alcoholhoudende drank mag slechts worden verstrekt met een ontheffing op grond van de Alcoholwet en slechts op die locaties die zijn omschreven in de verleende vergunning. Het verstrekken van alcoholhoudende drank op een terras is dus alleen toegestaan, als dit terras op de vergunning staat vermeld als een deel van de inrichting.

Is dat niet het geval - en dat zou aan de orde kunnen zijn bij tijdelijke terrassen - dan is het niet zonder meer toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken. Dit is slechts toegestaan indien u beschikt over een ontheffing van de burgemeester op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Een ontheffing geldt slechts voor zwak alcoholische drank. Er mag niet eerder worden geschonken dan 10.00 uur, met uitzondering van de kermismaandag in Volendam, dat is 08.00 uur.

Een aanvraag voor een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet dient uiterlijk 15 april 2024 te zijn aangevraagd. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: https://www.edam-volendam.nl/alcohol-schenken-tijdens-een-evenement

Voor alle duidelijkheid: iedere horecaondernemer dient afzonderlijk een ontheffing op grond van artikel 35 Alcoholwet aan te vragen.

C Sluitingstijden horeca

Sluitingstijden inrichtingen:

De alcohol schenkende horeca moet om 02.30 uur het schenken staken en de muziek beëindigd hebben. Dit geldt ook voor de terrassen die dan nog open mogen zijn. Om 03.00 uur dient de alcohol schenkende horeca gesloten te zijn. Op kermismaandag gaat de muziek buiten uit om 20.00 uur.

Voor de alcoholvrije horeca geldt dat zij één uurtje langer open mogen zijn. De muziek moet, evenals bij de alcohol schenkende horeca, om 02.30 uur beëindigd zijn. Om 04.00 uur dient de alcoholvrije horeca gesloten te zijn. Op kermismaandag gaat de muziek buiten uit om 20.00 uur.

Op kermismaandag gelden de reguliere sluitingstijden van de inrichting.

Sluitingstijden van de terrassen:

Edam

 • -

  de terrassen gelegen in/op het Damplein, de Hoogstraat, de Keizersgracht en de Prinsenstraat dienen om 03.00 uur gesloten te zijn.

 • -

  de terrassen in de rest van Edam zijn gehouden aan reguliere sluitingstijden, aangezien deze gesitueerd zijn buiten het gebied waar de kermis zich afspeelt en deze terrassen voorts in veel gevallen nabij een of meerdere woningen gesitueerd zijn. Derhalve dienen de belangen van omwonenden te worden gewaarborgd.

Volendam

 • -

  de terrassen gelegen in/op, het Dril, de Haven, de Meerzijde, de Spoorbuurt (m.u.v. van de terrassen bij winkels, aangezien deze zich qua openingstijden dienen te houden aan hetgeen daarvoor in de Winkeltijdenverordening is vastgelegd) en het Zuideinde, dienen om 03.00 uur gesloten te zijn, m.u.v. de kermismaandag, dan is de eindtijd 22.00 uur

 • -

  de terrassen in de rest van Volendam zijn gehouden aan reguliere sluitingstijden, aangezien deze gesitueerd zijn buiten het gebied waar de kermis zich afspeelt en deze terrassen voorts in veel gevallen nabij een of meerdere woningen gesitueerd zijn. Derhalve dienen de belangen van omwonenden te worden gewaarborgd.

D Glasverbod

De burgemeester heeft de bevoegdheid om op grond van artikel 2:31 A van de APV 2021 wegen aan te wijzen waar het de houder van een daaraan gelegen inrichting verboden is drank in glas te verstrekken tijdens de beide kermissen. Dit verbod geldt voor alle inrichtingen welke zijn gelegen in de nabijheid van de kermissen. Het gaat om de volgende inrichtingen:

 • 1.

  inrichtingen, welke zijn gelegen aan een van de volgende straten te Edam: Gevangenpoortsteeg, Hoogstraat, Keizersgracht, Voorhaven, Spuistraat en Prinsenstraat, van donderdag 29 augustus a.s. 10.00 uur tot en met maandag 2 september a.s. 03.00 uur.

 • 2.

  inrichtingen, welke zijn gelegen aan een van de volgende straten te Volendam: Zuideinde, Haven tussen Zuideinde en Thirty5, Brugstraat, Meerzijde, Edammerweg, Dril, Ventersgracht, Zeestraat, Spoorbuurt en Rokersgracht/Burg. Kolfschotenplein, van vrijdag 6 september a.s. 10.00 uur tot en met dinsdag 10 september a.s. 01.00 uur.

 • 3.

  Het onder 1 en 2 genoemde geldt niet voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen aan één van de gemelde wegen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het vanuit de inrichting niet meenemen van glazen;

  • b.

   de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd verbod niet mogelijk is.

E Brandveiligheidsmaatregelen

Iedere horecaondernemer is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid in zijn café, bar of restaurant, dus ook tijdens kermis. Zorg ervoor dat vluchtwegen bruikbaar en vrij van obstakels blijven, dat blusmiddelen voor onmiddellijk gebruik gereed zijn en dat feestversiering brandveilig is.

Wij adviseren dan ook om enkel onbrandbare versieringen te gebruiken. Bewaar lege verpakkingen van versieringen voor eventuele controles wanneer daarop vermeld staat dat de versiering van onbrandbare kwaliteit is. U dient ook uw (tijdelijke) personeel te instrueren over kleine blusmiddelen, hun taken bij een eventuele ontruiming en nooduitgangen vrijgehouden dienen te worden.

Toe te laten maximum aantal personen

Hoeveel personen er zijn toegestaan in uw horecagelegenheid, staat vermeld in de gebruiksmelding of gebruiksvergunning.

Tijdelijke bouwwerken

Er worden op grond van de kermisbeleidsregels geen tijdelijke bouwwerken toegelaten, anders dan kermisattracties en -voorzieningen voor zover deze als tijdelijk bouwwerk gelden. Hiervoor is een separate vergunning vereist. Voor de festivaltent (en andere tijdelijke bouwwerken) op Slobbeland is een eigen vergunning waarin voorschriften t.a.v. de tijdelijke bouwwerken binnen deze evenementen worden gegeven.

Het plaatsen van tenten e.d.

Het plaatsen van ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten, maakt onderdeel uit van een evenementenvergunning. Hier geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Daarin staan landelijk uniforme regels voor het gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt. Het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op aanvraag verkrijgbaar bij de gemeente Edam-Volendam.

Wij verzoeken u om in verband met de benodigde tijd voor de afhandeling van de aanvraag, uw complete aanvraag uiterlijk 15 april 2024 in te dienen. Een aanvraagformulier kunt u downloaden van de website: https://www.edam-volendam.nl/evenementenvergunning-aanvragen / https://open.overheid.nl/documenten/ronl-b504d028-322f-48fb-8a2b-189a5d528108/pdf

Controle en schouw

Voorafgaand wordt de kermis en het horecagebied geschouwd, om te controleren of het evenement voldoet aan de getoetste stukken en de verleende vergunningsvoorwaarden. Indien er obstakels of andere zaken worden aangetroffen waar geen toestemming voor verleend is, dient u deze onmiddellijk te verwijderen. Het tijdstip van de schouw wordt vooraf afgestemd met de horeca.

F Geluidsbepalingen

1 – Geluidsnormering tijdens kermis

In de reguliere situatie gelden voor de horeca in Edam en Volendam de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tijdens de kermis wordt een vrijstelling van deze geluidsnormen gegeven, op grond van artikel 4:2 APV 2021. Aan deze vrijstelling kunnen voorschriften worden verbonden om ernstige hinder of overlast te voorkomen.

Het college heeft vastgesteld dat het vanuit het oogpunt van volksgezondheid (risico op gehoorschade en geluidhinder) en veiligheid (publiek aantrekkende werking van geluid en optredens met daarbij behorend risico op een onbeheersbare mensenmenigte en onbereikbaarheid van locaties voor hulpdiensten) noodzakelijk is om de geluidsproductie van de horeca te reguleren. De ervaringen in voorgaande jaren maken duidelijk dat er met name van de live muziek hinder door de omgeving wordt ondervonden. Om deze hinder tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen is besloten om de gehanteerde norm voor live muziek met 5 dB(A) te verlagen. De algemene geluidnorm blijft ongewijzigd.

Tijdens de kermissen in Edam en Volendam gelden de volgende hoofdregels:

 • -

  Tijdens de kermis is het plaatsen van geluidsboxen buiten toegestaan.

 • -

  Voor wat betreft de kermis in Edam dient zondag, 1 september 2024 de geluidsinstallatie buiten uiterlijk om 23.00 uur te zijn uitgeschakeld.

 • -

  Voor wat betreft de kermis in Volendam dient maandag, 9 september 2024 de geluidsinstallatie buiten uiterlijk om 20.00 uur te zijn uitgeschakeld.

 • -

  Live-optredens op de openbare weg zijn niet toegestaan. Een eventueel optreden dient binnen de inrichting plaats te vinden.

 • -

  Een knoppenbediener (degene die een muziekinstallatie bedient) wordt t.a.v. geluidsnormen niet gezien als live-optreden en valt derhalve onder de algemene geluidsnorm. Als de knoppenbediener de installatie plaatst op de openbare weg, is dat uitsluitend toegestaan met een afzonderlijke vergunning als bedoeld artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam.

 • -

  Tijdens de kermis zullen meerdere controles op de naleving van de norm plaatsvinden. Overtreding van geluidsnormen en overige bepalingen uit het vrijstellingsbesluit wordt gezien als een ernstige inbreuk op de leefomgeving waartegen met spoedeisende bestuursdwang wordt opgetreden middels het opleggen van een dwangsom van € 3.000,- per overtreding.

Geluidsnormen voor de kermis Edam en Volendam

 • -

  Algemene geluidsnorm: Gemeten op het midden van de weg grenzend aan de inrichting, dan wel op enig punt door het bevoegd gezag voor de betreffende inrichting aangegeven, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq) als gevolg van de inrichting niet meer bedragen dan 85 dB(A), te meten zonder toeslagen voor de aard van het geluid of aftrek bedrijfsduurcorrectieterm.

 • -

  Geluidsnorm tijdens live-optredens: Live-optredens mogen niet meer geluid produceren dan 100 dB(A) LAeq, gemeten op het midden van de weg grenzend aan de inrichting dan wel op enig punt door het bevoegd gezag voor het betreffende optreden aangegeven, te meten zonder toeslagen voor de aard van het geluid of aftrek bedrijfsduurcorrectieterm. Indien een optreden tussen woonbebouwing plaatsvindt, kunnen aanvullende eisen worden gesteld.

Van de horecaondernemers wordt verwacht dat zij alle inspanningen leveren om de gestelde voorwaarden na te leven en het toezicht daarop niet op enige wijze trachten te belemmeren of anderszins de regels proberen te ontduiken. Er wordt verwacht dat gedurende de openstelling tijdens de kermissen die staat genoemd in de drank- en horecavergunning van de desbetreffende inrichting aanspreekbaar zal zijn op het onderdeel geluid.

2 – Vaste terrassen

Voor reguliere en tijdelijke terrassen gelden de algemene geluidsnormen, zoals beschreven in punt F1 van deze beleidsregels.

3 – Geluidsnormen draaikermis

Het maximale geluidsniveau van de draaikermis is vastgelegd in de verpachtingsovereenkomst tussen de gemeente en de kermisexploitanten. Dit, omdat niet alleen het belang van passanten dient te worden afgewogen, maar ook dat van omwonenden. Bovendien wordt de kermis ook bezocht door (zeer) jeugdige bezoekers waarvoor het vermijden van hoge geluidniveaus gewenst is. Er is op dit moment geen aanleiding om verdergaande maatregelen te treffen ten aanzien van de draaikermis. De voor de draaikermis geldende geluidsnormen sluiten grotendeels aan bij de normen die gelden voor de horeca: 85 dB(A) voor de tussenruimte/openbare weg en 75 – 80 dB(A) op de gevel.

4 – Begrenzers, metingen, handhaving

Voor kermissen hanteert de gemeente een lik op stuk beleid. Bij een eerste overtreding volgt direct een oplegging dwangsom (waarschuwing/gele kaart). Bij een tweede overtreding wordt er direct verbeurd (boete/rode kaart). Metingen zullen tijdens de kermissen op dezelfde wijze als in voorgaande jaren door derden en medewerkers van de sectie Bouw- en Milieuzaken worden verricht. Tenslotte willen wij u erop wijzen dat voorafgaande aan de kermis (Edam donderdag 29 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur, Volendam vrijdag 6 september tussen 12.00 en 16.00 uur) de mogelijkheid geboden wordt om uw installatie in te laten regelen door de toezichthouders. Wanneer u voor de aangegeven tijd uw installatie nog niet gereed heeft of er niemand aanwezig is in de horeca-inrichting is er geen mogelijkheid om op een later tijdstip van deze service gebruik te maken. Aan het al dan niet inregelen van uw installatie kunnen verder geen rechten worden ontleend.

5 – Overige geluidhinder

Artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) verbiedt het buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Hierbij is te denken aan geluidhinder vanaf schepen in de haven of auto’s.

G Samenwerking met gemeente en politie

De horeca-exploitanten zijn baas in eigen huis en zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van gasten en voor het toezicht op de huisregels. Waar noodzakelijk zullen de horeca-exploitanten zelf zorg moeten dragen voor de inzet van portiers, gastheren/-vrouwen en/of beveiliging.

De gemeente zal in 2024 opnieuw een operationeel centrum inrichten aan de Zeestraat 35A. Vanuit het operationeel centrum wordt de veiligheidsorganisatie gecoördineerd. Dagelijks, minimaal twee keer, vindt hier ook het afstemmingsoverleg plaats met o.a. de hulpdiensten, vertegenwoordiging clusters horeca, EHBO, EBS, verkeersregelaars, beveiliging en handhaving. Daarnaast zal er tijdens de kermis van Volendam en de kermis van Edam cameratoezicht zijn, waarbij de beelden live worden uitgekeken. Een operationele briefing voorafgaand aan de kermis wordt ingepland door de gemeente. De vertegenwoordiging van de horeca, de zogeheten clusterhoofden, dienen aan te sluiten bij deze briefing.

Daarnaast wordt de horeca erop gewezen en gevraagd:

 • -

  zich net als vorig jaar zelf te organiseren via clusters van horecabedrijven en

 • -

  per cluster een vertegenwoordiger/aanspreekpunt aan te wijzen.

 • -

  Ieder cluster zorgt zelf voor voldoende beveiligers.

  • -

   Onder aansturing van het operationeel centrum.

  • -

   Daarbij geldt als norm dat er één beveiliger aanwezig is per 250 bezoekers.

  • -

   Onregelmatigheden dienen te worden gedeeld met de andere clusters en waar nodig en mogelijk met de politie. Voorkomen moet worden dat personen die wegens verstoring van de openbare orde uit een horecagelegenheid worden verwijderd, zich naar een andere horecagelegenheid kunnen begeven.

 • -

  In afstemming met en onder regie van de gemeente Edam-Volendam wordt zorggedragen voor voldoende Evenementenzorg.

  • -

   Onder aansturing van het operationeel centrum.

  • -

   De Evenementenzorg voldoet aan de Veldnorm (www.evenementenz.org)

  • -

   De Evenementenzorgorganisatie brengt de gezondheidsrisico’s in kaart van het evenement en beschrijft welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken tot een geaccepteerd niveau.

  • -

   Dit wordt vastgelegd in één gezamenlijk zorgplan.

 • -

  Er zal op initiatief vanuit de gemeente een aparte briefing met de politie worden georganiseerd om de beveiliging te instrueren hoe te handelen bij onregelmatigheden. Ten slotte wordt aan de horeca en de beveiliging gevraagd een bijdrage te leveren aan het door haar beveiligers obstakels en fietsen vrijhouden van de stegen rond de Dijk, met name het Oude Draaipad, Spieringpad, steeg bij de Pianobar en de steeg bij het Pellersplein. Deze stegen fungeren als vluchtroutes bij incidenten.

 • -

  De gemeente organiseert (net als voorgaand jaar) 2x per dag een afstemmingsoverleg in het operationeel centrum (OC) aan de Zeestraat 35A. De gemeente verzoekt, samen met de politie dringend dat vertegenwoordigers van de verschillende beveiligingsbedrijven (ook namens de horeca) aanwezig zijn bij dit afstemmingsoverleg.

 • -

  De gemeente zal daarnaast ook zelf beveiliging inzetten voor de draaikermis in Edam en in Volendam. Wat Volendam betreft zal er vooral (extra) toezicht zijn in de stegen, op de Loswal en op het Zuideinde.

Horeca-convenant

Daarnaast wordt ervan uitgegaan, dat horeca-inrichtingen zich inspannen voor een verantwoord gastheerschap met oog voor de gast en voor de omgeving. Het tussen de gemeente en horeca-ondernemers gesloten Horeca-convenant is daarvoor het uitgangspunt.

Kaders toezicht en handhaving gemeente

Tijdens de kermis zal de gemeente Edam-Volendam toezicht en handhaving uitoefenen. Dit richt zich op drie aspecten:

 • 1.

  Gedrag in de openbare ruimte

 • 2.

  Toezicht op horeca-inrichtingen

 • 3.

  Naleving van voorschriften in evenementenvergunningen

Ad. 1. De gemeentelijke BOA’s zijn in de openbare ruimte aanwezig. Zij zullen conform de normale handhavingsrichtlijnen optreden tegen overlastgevende overtredingen (o.a. van de gemeentelijke APV, verkeers- en parkeerovertredingen, en in strafrechtelijke zin).

Ad. 2. Het toezicht op horeca-inrichtingen wordt uitgevoerd door BOA’s, toezichthouders van gemeentelijke diensten (zoals brandweer en omgevingsdienst).Er wordt gelet op:

 • -

  Naleven van sluitingstijden

 • -

  Overige vergunningsvoorwaarden uit de Alcoholwet: aanwezigheid in de inrichting van een op de vergunning bijgeschreven bevoegd leidinggevende

 • -

  Verbod op loket- en afhaalverkoop

 • -

  Middelengebruik

Ad. 3. Er wordt gecontroleerd op voorwaarden welke in de vergunning zijn gesteld. Naast voorschriften omtrent alcoholverkoop, wordt ook toegezien op sluitingstijden, en op de organisatorische voorwaarden (bijvoorbeeld bereikbaarheid nooduitgangen en aanwezigheid EBHO).

H Voorbehoud maatregelen publieke gezondheid en/of openbare veiligheid

De beleidsregels in dit document zijn onder het nadrukkelijk voorbehoud, dat er géén maatregelen nodig zijn vanwege de publieke gezondheid en/of de openbare veiligheid. Als het Rijk besluit maatregelen te nemen voor publieke samenkomsten en/of evenementen, dan heeft dat gevolgen voor de kermis. De gemeente kan in dat geval reeds verleende vergunningen intrekken of aanpassen, beperkingen instellen, en kan de kermisbeleidsregels aanpassen waar dat noodzakelijk is om de belangen van publieke gezondheid en/of openbare veiligheid te waarborgen.

I Intrekking oude regeling

De Beleidsregels kermissen Edam-Volendam 2023 worden ingetrokken.

J Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt

K Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Kermisbeleidsregels Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 februari 2024, het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, H. van der Woude

de burgemeester, L.J. Sievers

Aldus besloten op 27 februari 2024,
de burgemeester van Edam-Volendam,

L.J. Sievers

Bijlage 1 Kermis art. 35 gebieden

afbeelding binnen de regeling