Ondermandaatbesluit schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg / W&V

Geldend van 14-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Ondermandaatbesluit schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg / W&V

Het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelet op artikel 4, tweede lid van het Mandaatbesluit Samenwerkingsovereenkomst Afdeling Werk en Inkomen, zoals in 2015 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten respectievelijk de burgemeester van Voorschoten en door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar respectievelijk de burgemeester van Wassenaar;

besluit om ondermandaat te verlenen aan Stichting Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners als uitvoerders van schuldhulpverlening;

inzake de hierna genoemde bevoegdheden, voortvloeiend uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Faillissementswet (Fw.) zoals (niet limitatief opgesomd):

 • 1.

  om te beslissen op een verzoek van een burger van Voorschoten of Wassenaar tot toelating tot de schuldhulpverlening (artikel 3 Wgs);

 • 2.

  om te beslissen op een verzoek van een burger van Voorschoten of Wassenaar tot het aanvragen van een afkoelingsperiode (artikel 5 Wgs);

 • 3.

  om namens het college van Voorschoten respectievelijk Wassenaar een verzoekschrift tot toepassing van een afkoelingsperiode te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank. (artikel 5 lid 1 Wgs) en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarop de rechtbank zal beslissen op het verzoek;

 • 4.

  om namens het college van Voorschoten respectievelijk Wassenaar een verzoekschrift tot tussentijdse beëindiging van de afkoelingsperiode te richten aan de daartoe bevoegde rechtbank en het college te vertegenwoordigen bij de zitting waarin op het verzoek wordt beslist;

 • 5.

  om door middel van het aanbod van eén of meer diensten invulling te geven aan een verzoek om schuldhulpverlening van de betreffende burger;

 • 6.

  om aan de betreffende burger verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden schuldhulpverlening op te leggen;

 • 7.

  om een verzoek van een burger voor een specifieke dienst te weigeren;

 • 8.

  om de schuldhulpverlening aan de burger te beëindigen indien deze niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden en/of de verplichtingen die voortvloeien uit de gemeentelijke beleidsregels;

 • 9.

  om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de schuldhulpverlening van de betrokken burger alsmede de bevoegdheden voortvloeiend uit de Fw:

 • 10.

  het afgeven van een verklaring ex artikel 285f Fw, ten behoeve van de aanvraag voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

 • 11.

  het treffen van een buitengerechtelijke schuldregeling zoals vermeld in artikel 288 lid 2 onder b Fw.

Met in achtneming van het per 1 januari 2019 gewijzigde artikel 48 lid 1 onder b van de Wet op het consumentenkrediet zullen alle werkzaamheden van Stichting Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners in het kader van de schuldbemiddeling in opdracht van en voor rekening van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaats vinden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

beslissingsmandaat: de bevoegdheid om namens het bevoegde bestuursorgaan een besluit te nemen en te ondertekenen;

ondergemandateerde: de directeur van Stichting Kredietbank Nederland en de directeur van Zuidweg & Partners;

mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegde bestuursorgaan besluiten te nemen;

ondermandaat : de bevoegdheid om in naam van een gemandateerde besluiten te nemen;

overeenkomst: de door de gemeente Leidschendam-Voorburg met Stichting Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners afgesloten overeenkomst tot uitvoering van schuldhulpverlening (waaronder budgetbeheer);

verordening: de van toepassing zijnde verordening inzake schuldhulpverlening.

Artikel 2

 • 1.

  Aan de directeur van Stichting Kredietbank Nederland worden de hierboven genoemde bevoegdheden 1 tot en met 11 ondergemandateerd, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken.

 • 2.

  Aan de directeur van Zuidweg & Partners worden de hierboven genoemde bevoegdheden 1, 6, 8, 9, 10 en 11 ondergemandateerd, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken. Het ondermandaat is beperkt tot (ex-) ondernemers, zijnde natuurlijke personen.

Artikel 3

Bij bovenvermelde bevoegdheden handelt de ondergemandateerde in overeenstemming met de op dat moment van toepassing zijnde wetgeving, verordening, beleidsregels en de overeenkomst.

Artikel 4

Ingeval van uitoefening van een beslissingsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten, namens deze,” cq. “Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, namens deze,” gevolgd door de functieaanduiding van de ondergemandateerde, zijn handtekening en naam.

Artikel 5

Ondergemandateerde is bevoegd om aan functionarissen binnen zijn organisatie voor de genoemde bevoegdheden ondermandaat te verlenen.

Artikel 6

Bij afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit ondermandaat is toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg / W&V”.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2021.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg van de gemeente Leidschendam-Voorburg d.d. 19 februari 2024.

M. Meijer