Regeling vervallen per 18-04-2024

Plaatsingsbesluit cameratoezicht op Middenweg, tegenover huisnummer 415, in Heerhugowaard

Geldend van 12-03-2024 t/m 17-04-2024

Intitulé

Plaatsingsbesluit cameratoezicht op Middenweg, tegenover huisnummer 415, in Heerhugowaard

Overwegende:

dat de burgemeester van Dijk en Waard op grond van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heeft om, na overleg met de lokale driehoek, te besluiten tot plaatsing van twee camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

Proportionaliteit

Uit de informatie van politie blijkt dat er op 3 maart 2024 een explosie is geweest bij de woning op de Middenweg, tegenover huisnummer 415, in Heerhugowaard. Dit incident levert een gevaar op voor de openbare orde. De kans op herhaling op voorhand niet is uit te sluiten en noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen. De explosie was niet alleen gevaarlijk voor de bewoners maar ook voor omwonenden. Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving.

Subsidiariteit / andere maatregelen

Ter handhaving van de openbare orde op bovengenoemde locatie zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • -

  De politie en handhaving hebben extra aandacht voor deze locatie;

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde. De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

De burgemeester volgt de (verstoringen van de) openbare orde op de Middenweg, tegenover nummer 415, in Heerhugowaard en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

In overleg met de lokale driehoek is besloten over te gaan tot het plaatsen van cameratoezicht voor de tijdelijke duur van maximaal twee maanden. Bewoners zijn geïnformeerd over het cameratoezicht.

Besluit

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.77 APV;

Brengt ter algemene kennis dat de burgemeester op 9 maart 2024 heeft besloten:

 • 1.

  Op de Middenweg, tegenover huisnummer 415, in Heerhugowaard cameratoezicht in te stellen.

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van 9 maart 2024 tot en met 9 mei 2024;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en direct in werking treedt.

Ondertekening

De heer M.F. Poorter

Burgemeester van Dijk en Waard

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester van Dijk en Waard, postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem