Beleidsregels voor vergunningen ambulante horeca haven Heemstede 2024

Geldend van 16-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-03-2024

Intitulé

Beleidsregels voor vergunningen ambulante horeca haven Heemstede 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels voor vergunningen ambulante horeca haven Heemstede 2024

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ambulante horeca: het verkopen van eten en/of dranken vanuit een mobiel verkooppunt, zoals foodtrucks of marktkramen, voor gebruik ter plaatse.

 • -

  haven: gebied liggende aan de Havenstraat, Van den Eijndekade en de Heemsteedse Dreef in Heemstede.

 • -

  vaste standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Een vergunning voor een vaste standplaats voor ambulante horeca bij de haven:

  • a.

   is geldig voor één of meerdere dagen in de week: de aanvrager moet in zijn aanvraag aangeven voor hoeveel dagen en op welke dagen van de week hij of zij de standplaats wil innemen en dit wordt in de vergunning opgenomen (alleen op deze dagen is de vergunning geldig);

  • b.

   is geldig op één van de twee locaties die zijn aangeduid als ruimtereserveringen ten behoeve van ambulante horeca aan de parallelweg Heemsteedse Dreef. De aanvrager mag uitsluitend de specifiek aangewezen locatie te gebruiken.

  • c.

   is niet geldig op dagen, waarop ter plaatse een door het college aangewezen evenement plaatsvindt;

 • 2. De aanvraag wordt getoetst aan de geldende Welstandsnota van de gemeente Heemstede. De locatie ligt in gebied met welstandsniveau Bijzonder 2.

 • 3. Een vergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar. Na deze periode wordt er een nieuwe mogelijkheid opengezet om een vergunning aan te vragen door eenieder. Dit wordt via een publicatie bekend gemaakt (waarbij vooraf duidelijke informatie wordt gegeven over de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria.)

 • 4. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde locatie waar een maximumaantal is vastgesteld wordt bij overschrijding van het aantal te vergeven vergunningen de vergunningen verleend op basis van selectiecriteria na een vergelijkende toets.

 • 5. Het college verleent maximaal 7 standplaatsvergunningen per standplaats, voor de dagen maandag tot en met zondag.

 • 6. Indien de aanvrager beoogt gebruik te maken van gas, is het noodzakelijk om een AERIUS-berekening uit te voeren. Deze berekening is verplicht en dient te worden ingediend als onderdeel van de vergunningsaanvraag.

 • 7. Voor het gebruik van gemeentegrond zal de gemeente precario heffen. Voor precario geldt de op dat moment van kracht zijnde Verordening precariobelasting Heemstede.

Artikel 3 Voorwaarden standplaats

 • 1. De oppervlakte van de standplaats is 24 m2 (3 m x 8 m).

 • 2. De horecawagen mag niet hoger zijn dan 3,5 meter.

 • 3. Buiten de aangewezen locaties mag een terras aanwezig zijn met maximaal 16 stoelen.

 • 4. Het plaatsen van terrasafscheidingen is niet toegestaan.

 • 5. De horecawagen dient buiten de openingstijden te worden verwijderd.

 • 6. De horecawagens en terras mogen niet voor 07.00 uur 's ochtends of na 19.00 uur 's avonds open zijn.

 • 7. Het beheer van de standplaats is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Het dient door hem schoon en onderhouden te worden gehouden.

 • 8. Een horecawagen moet als een geheel worden vormgegeven en niet uit verschillende onderdelen bestaan.

 • 9. De horecawagens mogen zijn voorzien van een luifel.

 • 10. Een losse koelcel of andere opslag naast de horecawagens is niet toegestaan.

 • 11. Het is niet toegestaan zonder omgevingsvergunning buiten de horecawagens een voertuig voor opslag of andere voorwerpen te plaatsen, uitgezonderd afvaltonnen en prullenbakken.

 • 12. De naamsaanduiding op de horecawagen is bescheiden. Voor het overige is er geen reclame op de wagens aanwezig.

 • 13. Een standplaats mag geen bron van overlast vormen door vervuiling, geur, geluid of licht.

 • 14. Het is verboden gebruik te maken van geluidsversterkende apparatuur of andere middelen die geluidshinder veroorzaken.

 • 15. De standplaats is zo ingericht dat er voor gebruikers van de stoep altijd een vrije doorloopruimte overblijft van minimaal twee meter.

Artikel 4 Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de vergunning wegens strijd met artikel 3.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van de APV kan de vergunning worden geweigerd als:

  • a.

   de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; of

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

Artikel 5 Intrekken van de standplaatsvergunning

 • 1. Het college trekt de vergunning in of wijzigt deze, indien:

  • a.

   de vergunning is verleend op basis van de door de aanvrager onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens;

  • b.

   de standplaats wordt opgeheven als gevolg van een wijziging in de ruimtelijke situatie op de aangewezen locatie en/of de directe omgeving hiervan;

  • c.

   de aan de vergunning verbonden voorwaarden en beperkingen niet worden nagekomen;

  • d.

   de vergunninghouder drie dagen achter elkaar of vijf dagen binnen een tijdvak van drie maanden de standplaats niet inneemt;

  • e.

   de vergunninghouder hier om verzoekt.

 • 2. Het eerste lid onder d geldt niet als de vergunninghouder uiterlijk twee weken na deze termijn een voor het college acceptabele schriftelijke reden geeft.

Artikel 6 Selectiecriteria

 • 1. Continuïteit standplaats (max 4 punten)

  Beoordeling van het aantal dagen dat de aanvrager de standplaats wil innemen. Minimaal twee dagen in de week standplaats in willen nemen de voorkeur

  • 2 dagen in de week (1 punt)

  • 3 dagen in de week (2 punten)

  • 4 dagen in de week (3 punten)

  • 5 dagen of meer in de week (4 punten)

 • 2. Duurzaamheid van de bedrijfsvoering (max 5 punten)

  Beoordeling van de duurzaamheid van de aanvrager. Voor elk van de volgende activiteiten krijgt de aanvrager een punt:

  • Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen (1 punt)

  • Inkoop duurzame producten (1 punt)

  • Afvalbeheer (1 punt)

  • Energiezuinige apparatuur (1 punt)

  • Opwekken duurzame energie (1 punt)

 • 3. Lokaal georiënteerd: Samenwerking met lokale leveranciers (max 2 punten)

  Beoordeling of de aanvrager samenwerkt met lokale leveranciers.

  • Leveranciers <50km (1 punt)

  • Leveranciers in de regio Zuid-Kennemerland (2 punten)

 • 4. Sociale werkgelegenheid en inclusiviteit (max 4 punten)

  Beoordeling van sociale werkgelegenheid en inclusiviteit. Voor elk van de volgende activiteiten krijgt de aanvrager punten:

  • a.

   Bevorderen van diversiteit: Beoordeling van de inspanningen van de aanvrager om diversiteit te bevorderen binnen het personeelsbestand. Bijvoorbeeld, het actief aantrekken van medewerkers met verschillende achtergronden, culturen, en ervaringen.

   • Enige inspanning (1 punt)

   • Actieve inspanning (2 punten)

  • b.

   Sociale werkplek: Beoordeling van het beleid en de initiatieven met betrekking tot het bieden van kansen aan kwetsbare groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan onder meer betrekking hebben op stages, leerwerkplekken, of duurzame werkgelegenheid.

   • Enige inspanning (1 punt)

   • Actieve inspanning (2 punten)

Artikel 7 Gelijk aantal punten na vergelijkende toets: loting

 • 1. Indien er een gelijk puntenaantal is tussen de hoogste scores die reëel kans maken op een beschikbare standplaats op basis van de vergelijkende toets, wordt de rangorde bepaald door een notaris door middel van loting.

 • 2. Indien één ondernemer aanspraak maakt op twee beschikbare standplaatsen en er een gelijk puntenaantal is, wordt de voorkeur gegeven aan de situatie waarin twee aparte ondernemers elk één standplaats innemen.

 • 3. Na de loting worden de aanvragers schriftelijk geïnformeerd over de vastgestelde rangorde.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 5 maart 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels voor vergunningen ambulante horeca haven Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 5 maart 2024.