Directiestatuut WerkSaam Westfriesland

Geldend van 02-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2024

Intitulé

Directiestatuut WerkSaam Westfriesland

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland, elk handelend voor zover het de eigen bevoegdheid betreft;

gelezen het advies van de OR van WerkSaam Westfriesland van 23 januari 2024;

gelet op artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland en artikel 3 van de Organisatieverordening WerkSaam Westfriesland;

overwegende dat het algemeen bestuur in dit directiestatuut nadere regels vaststelt betreffende de taken en bevoegdheden van de directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering; waar er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid wordt in dit directiestatuut de benaming ‘directie’ gebruikt.

b e s l u i t :

 • vast te stellen het volgende Directiestatuut WerkSaam Westfriesland;

 • in te trekken het directiestatuut, vastgesteld in de vergadering van 14 december 2016 van het algemeen bestuur.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland is van overeenkomstige toepassing op dit directiestatuut.

 • a.

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 8 van de regeling.

 • b.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 11 van de regeling.

 • c.

  Directeur algemene bedrijfsvoering: de directeur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 22 van de regeling.

 • d.

  Directeur financiële bedrijfsvoering: de directeur van WerkSaam Westfriesland zoals bedoeld in artikel 22 van de regeling.

 • e.

  Directie: directeur algemene bedrijfsvoering en directeur financiële bedrijfsvoering samen.

 • f.

  Manager: leidinggevende van een afdeling van WerkSaam Westfriesland en maakt deel uit van het Strategisch managementteam (SMT).

 • g.

  Clustermanager: leidinggevende van een cluster teams binnen een afdeling van WerkSaam Westfriesland en maakt deel uit van het Tactisch overleg (TO).

 • h.

  Teamleider: leidinggevende van een team van WerkSaam Westfriesland.

 • i.

  Regeling: Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland.

Artikel 2. Aansturing organisatie

 • 1.

  De directie is belast met de dagelijkse aansturing van de organisatie.

 • 2.

  De directeur algemene bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de HR-gesprekken met de managers.

 • 3.

  De directeur algemene bedrijfsvoering, de directeur financiële bedrijfsvoering en de managers voeren regelmatig gezamenlijk overleg. Het overleg dient ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan WerkSaam Westfriesland overgedragen taken en om richting te geven en koers te bepalen. Dit overleg wordt aangeduid met de benaming ‘strategisch overleg’.

 • 4.

  De directeur algemene bedrijfsvoering is voorzitter van het strategisch overleg.

 • 5.

  De directie heeft het recht bij alle medewerkers, zowel individueel als per team of afdeling, inlichtingen in te winnen die voor een goede vervulling van zijn taak nodig zijn.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden ten aanzien van het bestuur

 • 1.

  De directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering staan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en eventuele door hen ingestelde commissie(s) bij de uitoefening van hun taak terzijde.

 • 2.

  De directeur algemene bedrijfsvoering en/of de directeur financiële bedrijfsvoering wonen de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur bij.

 • 3.

  De directeur algemene bedrijfsvoering vervult de rol van secretaris zoals voorzien in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland en:

  • a.

   draagt, onverminderd de verantwoordelijkheden van de voorzitter, zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur;

  • b.

   draagt er zorg voor dat de bestuursleden over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun functie goed te kunnen uitoefenen;

  • c.

   draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering aan de besturen en is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures;

  • d.

   draagt zorg voor een voortvarende uitvoering van de besluiten van de besturen;

  • e.

   draagt er zorg voor dat door de besturen genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst en dat een presentielijst wordt bijgehouden;

  • f.

   oefent deze taak op grond van dit artikel waar nodig uit in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisatie van WerkSaam Westfriesland.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de organisatie

 • 1.

  De directeur financiële bedrijfsvoering is namens het dagelijks bestuur bevoegd tot het vaststellen van arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen van de medewerkers, de directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering uitgezonderd, voor zover de Ondernemingsraad instemmings-/adviesrecht heeft en deze regelingen niet aan het Georganiseerd Overleg voorgelegd moeten worden.

 • 2.

  De directie is verantwoordelijk voor goed werkgeverschap en een goede werksfeer in de organisatie.

 • 3.

  De directie bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de leidinggevenden, een goede samenwerking en samenhang tussen de verschillende afdelingen en teams.

 • 4.

  De directie vervult de functie van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en onderhoudt het contact met de Ondernemingsraad.

Artikel 5. Overige zaken

De directie kan zich bij de uitvoering van zijn taken en onder zijn verantwoording laten bijstaan door personen die hij/zij daarvoor aanwijst.

Artikel 6. Verhindering, afwezigheid en vervanging

 • 1.

  De directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering vervangen elkaar bij afwezigheid.

 • 2.

  Indien de directeur algemene bedrijfsvoering of de directeur financiële bedrijfsvoering langer dan vijf werkdagen verhinderd is om het ambt te vervullen, doet deze daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter.

 • 3.

  De directeur algemene bedrijfsvoering en de directeur financiële bedrijfsvoering dragen, bij afwezigheid gedurende een week of langer, zorg voor de overdracht van de werkzaamheden aan diens vervanger.

 • 4.

  Ingeval zowel de directeur algemene bedrijfsvoering als de directeur financiële bedrijfsvoering afwezig is, dan wordt deze vervangen door de manager van de afdeling Participatie.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit directiestatuut treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 april 2024.

 • 2.

  Het directiestatuut, vastgesteld in de vergadering van 14 december 2016 van het algemeen bestuur, wordt gelijktijdig ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel

Dit directiestatuut wordt aangehaald als: Directiestatuut WerkSaam Westfriesland.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 maart 2024.

De voorzitter,

S.C.F. Visser-Botman

De directeur,

M.J. Dölle

TOELICHTING

Algemeen

Met dit directiestatuut wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 22, vierde lid, van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland en artikel 3, vijfde lid, van de Organisatieverordening. Hierin is namelijk bepaald dat het algemeen bestuur in een instructie nadere regels vaststelt betreffende de taak en de bevoegdheid van de directeur.

In dit directiestatuut worden de taken en bevoegdheden in relatie tot het bestuur, de organisatie en personele aangelegenheden nader beschreven. Voorts wordt beschreven hoe zaken als vervanging en ondersteuning zijn bepaald.

Dit directiestatuut is een opsomming van het daarover bepaalde in de gemeenschappelijke regeling en de Organisatieverordening.

Artikelsgewijs (voor zover nodig)

Artikel 2

Lid 1. Dit is bepaald in artikel 2, eerste lid, van de Organisatieverordening.

Lid 2. Dit is bepaald in artikel 2, derde en vierde lid, van de Organisatieverordening.

Lid 4. Dit is bepaald in artikel 4, tweede lid, van de Organisatieverordening.

Artikel 3

Lid 1. Dit is bepaald in artikel 22, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling.

Lid 2. Dit is bepaald in artikel 22, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling.

Lid 3. Dit is bepaald in artikel 22, derde lid, van de gemeenschappelijke regeling

Artikel 4

Dit artikel handelt over personele aangelegenheden.

Lid 1. De bevoegdheid beperkt zich tot die arbeidsvoorwaarden- en rechtspositieregelingen waarvoor de Ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. De bevoegdheid is niet van toepassing voor het vaststellen van regelingen die aan het Georganiseerd Overleg voorgelegd moeten worden.

Lid 4 . Dit is bepaald in artikel 22, zevende lid, van de gemeenschappelijke regeling.

Artikel 6

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 22, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling, waarin is bepaald dat het algemeen bestuur de vervanging van de directeur regelt.