Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, (brom)fietswrakken, wees(brom)fietsen gemeente Veldhoven

Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, (brom)fietswrakken, wees(brom)fietsen gemeente Veldhoven

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven over verkeerde gestalde (brom)fietsen, (brom)fietswrakken en wees(brom)fietsen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

Overwegende dat:

Het op grond van artikel 5:10 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv) verboden is op door het college, in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of beëindiging van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan;

Het op grond van artikel 5:10 lid 2 van de Apv verboden is fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan;

Het op grond van artikel 5:10 lid 3 van de Apv verboden is fietsen of bromfietsen langer dan door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

Gestalde (brom)fietsen die ongebruikt op dezelfde plaats blijven een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte veroorzaken;

Overlast van verkeerd gestalde (brom)fietsen en fietswrakken voorkomen moet worden;

Het wenselijk is dat handhavend kan worden opgetreden tegen voornoemde artikelen voor verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;

Het wenselijk is beleidsregels vast te stellen over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan deze bevoegdheid, voor zover die betrekking heeft op het verwijderen van deze (brom)fietsen.

Gelet op artikel 1:3 lid 4 en titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Besluit:

Vast te stellen beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, (brom)fietswrakken en wees(brom)fietsen) gemeente Veldhoven

Artikel 1. Definities

Apv: De Algemene plaatselijke verordening gemeente Veldhoven

Bestuursdwang: De bevoegdheid die volgt uit artikel 125 Gemeentewet, jo. Afdeling 5.3.1 Algemene wet bestuursrecht

(Brom)fietswrak: Een (brom)fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en verwaarloosde toestand verkeerd

Wees(brom)fiets: Een (brom)fiets die langer dan 14 dagen op dezelfde locatie staat op een openbare plaats;

Rechthebbende: Degene die de (brom)fiets met een meegebrachte (brom)fietssleutel kan openen en/of aan de hand van een nota kan aantonen dat het om zijn/haar (brom)fiets gaat.

Artikel 2. Bestuursdwang

 • 1.

  Indien een overtreding van het bepaalde in artikel 5:10 lid 1, lid 2 of lid 3 van de Apv wordt geconstateerd, wordt tegen deze overtreding opgetreden door middel van bestuursdwang op grond van artikel 5:24 Awb.

 • 2.

  Voordat bestuursdwang wordt toegepast wordt de (brom)fiets aangeplakt door middel van een label dat voldoet aan de bepalingen uit artikel 3 van deze beleidsregels.

 • 3.

  De verwijdering wordt op de voor de rechthebbende minst bezwarende wijze uitgevoerd. Dit betekent dat geen dan wel zo weinig mogelijk schade aan de (brom)fiets wordt veroorzaakt. Als de (brom)fiets vaststaat met een kettingslot, zal dit slot worden doorgeslepen.

 • 4.

  Van de verwijdering wordt een proces-verbaal opgemaakt. Bij dit proces-verbaal wordt een foto van de (brom)fiets gevoegd, de datum waarop de (brom)fiets is verwijderd, waarom de (brom)fiets is verwijderd en de locatie.

Artikel 3. Labels

 • 1.

  Op het label wordt vermeld welke overtreding is geconstateerd en op welke datum.

 • 2.

  Voor verkeerd gestalde (brom)fietsen in aangewezen gebieden op grond van artikel 5:10 lid 1 van de Apv, wordt op de label vermeld dat de (brom)fiets verwijderd wordt indien 2 dagen zijn verstreken na het aanbrengen van het label.

 • 3.

  Voor (brom)fietsen ((brom)fietswrakken), die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op de weg staan artikel 5:10 lid 2 van de Apv, wordt op de label vermeld dat de (brom)fiets verwijderd wordt indien 2 dagen zijn verstreken na het aanbrengen van het label.

 • 4.

  Voor gestalde (brom)fietsen (wees(brom)fietsen) die langer dan 14 dagen onafgebroken zijn blijven staan in het aangewezen gebied op grond van artikel 5:10 lid 3 van de Apv, wordt op de label vermeld dat de (brom)fiets verwijderd wordt indien 14 dagen zijn verstreken na het aanbrengen van het label.

Artikel 4. Hinder en gevaar

 • 1.

  Indien een (brom)fiets direct gevaar of ernstige hinder veroorzaakt voor de openbare ruimte, wordt de (brom)fiets niet aangeplakt maar direct verwijderd. Deze bevoegdheid wordt ontleend aan artikel 5:31, lid 2 Awb.

 • 2.

  Indien de (brom)fiets direct wordt verwijderd, dient zo spoedig mogelijk na het verwijderen van de (brom)fiets alsnog een schriftelijk besluit opgesteld te worden.

 • 3.

  Artikel 2, lid 4 van deze beleidsregels, is van overeenkomstige toepassing met de aanvulling dat op de foto ook te zien is dat sprake is van een gevaarlijke dan wel hinderlijke situatie.

Artikel 5. Opslagplaats- en termijn

 • 1.

  Verwijderen (brom)fietsen worden opgeslagen op de gemeentewerf van de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  (Brom)fietsen met een waarde kleiner dan €450,- worden gedurende twee weken opgeslagen, gerekend vanaf de dag waarop de (brom)fiets is verwijderd (artikel 5:30 lid 2 Awb).

 • 3.

  (Brom)fietsen met een waarde groter dan €450,- worden gedurende 13 weken opgeslagen, gerekend vanaf de dag waarop de (brom)fiets is verwijderd (artikel 5:30 lid 1 Awb).

Artikel 6. Kosten

Op grond van artikel 5:25 lid 1 Awb vindt de toepassing van bestuursdwang plaats op kosten van de overtreder.

Artikel 8. Afhalen verwijderde (brom)fiets

 • 1.

  Voordat de rechthebbende de verwijderde (brom)fiets kan komen ophalen, dient er eerst een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan gebeld worden naar het algemene nummer (14 040) of kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier op de gemeentelijke website.

 • 2.

  De rechthebbende dient zich bij het afhalen van de (brom)fiets te legitimeren. De medewerker van de gemeente registreert aan wie en wanneer de (brom)fiets is meegegeven.

Artikel 9. Verkoop, vernietiging of overdracht aan een derde.

Indien de verwijderde (brom)fiets niet binnen de termijn uit artikel 5 lid 2 of lid 3 van deze beleidsregels door de rechthebbende is opgehaald, zal de (brom)fiets worden verkocht, vernietigd of worden overgedragen aan een derde.

Artikel 10. inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels verkeerd gestalde (brom)fietsen, (brom)fietswrakken en wees(brom)fietsen Veldhoven

Vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024

Secretaris,

Burgemeester,