Mandaatbesluit voor benoeming regionale toezichthouder kwaliteit Wmo 2015

Geldend van 20-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2023

Intitulé

Mandaatbesluit voor benoeming regionale toezichthouder kwaliteit Wmo 2015

Het college van de gemeente Roermond,

gezien het voorstel d.d. 12 oktober 2023;

gelet op het bepaalde

In artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en artikel 5:11 en verder van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); Dat naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het college verplicht is om toezicht te houden op de kwaliteit van de uitvoering van deze wet; en dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

besluit:

  • 1.

    Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert met de mogelijkheid van ondermandaat aan onder haar ressorterende functionarissen om toezichthouder(s) kwaliteit Wmo aan te wijzen voor het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden (als bedoeld in titel 5.2 Awb) in het kader van de Wmo 2015, met uitzondering van het toezicht op maatschappelijke opvang en beschermd wonen;

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 11 september 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond in zijn vergadering van 7 november 2023.

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, J. van Putten

de burgemeester, Y.F.W. Hoogtanders