Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon

Geldend van 14-03-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Subsidieverordening Hollands Kroon

Besluit:

vast te stellen de Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Bij de toepassing van deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraagdatum: het moment waarop alle benodigde gegevens zoals omschreven in artikel 7 zijn aangeleverd bij de gemeente.

 • b.

  activiteit: bezigheden van de instelling ter verwezenlijking van haar doelstelling;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon;

 • e.

  evenement: een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak met een speciale, tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis, met een eenmalig of terugkerend karakter, die door een initiatiefnemer (individu, groep of organisatie) is gepland;

 • f.

  gemeente: de gemeente Hollands Kroon;

 • g.

  instelling: een organisatie of groepering van personen die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich zonder winstoogmerk ten doel stelt activiteiten te verrichten waarvan het gemeentebestuur de ideële of materiële waarde voor de inwoners van de gemeente erkent;

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregel

 • 1. Deze Subsidieregeling is een aanvulling op de Beleidsregels Subsidies Hollands Kroon 2017.

 • 2. Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Hollands Kroon van toepassing.

Artikel 3 Subsidiedoeleinden

Door middel van deze subsidie wil de gemeente een stimulans geven aan activiteiten, evenementen en projecten van inwoners, ondernemers, stichtingen, (winkeliers- en sport-) verenigingen en (multiculturele-, maatschappelijke- en culturele-) organisaties en instelling, scholen en clubs.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1. Voor de toekenning van subsidies op basis van deze subsidieregeling is een subsidieplafond vastgesteld.

 • 2. Als het subsidieplafond is bereikt worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 • 3. Het college kan in afwijking van lid 2 het subsidieplafond bijstellen.

Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de subsidie vastgestelde plafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen, dan worden deze aanvragen niet in behandeling genomen en wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gesteld.

HOOFDSTUK 2 PROCEDURE VAN SUBSIDIEAANVRAAG

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. De aanvrager is een bedrijf, vereniging, stichting, maatschappelijke of culturele instelling (zoals blijkt uit de gegevens van de KvK) of natuurlijk persoon.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie op basis van deze regeling moet worden aangevraagd voordat de activiteit, het evenement of het project van start gaat.

 • 3. Er geldt voor deze subsidieregeling geen sluitingsdatum.

Artikel 7 Aanleveren van gegevens

 • 1. De subsidieaanvraag wordt met een volledig ingevuld aanvraagformulier ingediend en is voorzien van een projectplan zoals omschreven in lid 2.

 • 2. De subsidieaanvraag is voorzien van een volledig projectplan, hierin komt in ieder geval naar voren:

  • a.

   een beschrijving van de activiteit, het evenement of project;

  • b.

   een toelichting waarom de activiteit, het evenement of project bijdraagt aan de programmering van het meerjarige thema ‘ZuiderZeeWerken; al 100 jaar, nog 100 jaar’.

  • c.

   een beschrijving en geschatte omvang van de doelgroep;

  • d.

   beoogde maatschappelijke, culturele en/of economische impact;

  • e.

   de periode/datum waarin de activiteit, het evenement of project wordt uitgevoerd;

  • f.

   een onderbouwde begroting voor de activiteit, het evenement of project. In de begroting dienen inkomsten en uitgaven te staan;

  • g.

   de aanvraag laat zien hoe het logo en/of de huisstijl van het programma ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, Nòg 100 jaar’ wordt opgenomen in communicatie-uitingen van de activiteit, het evenement of project;

  • h.

   Indien van toepassing; een ingevulde de-minimisverklaring. Hieruit moet blijken dat de de-minimisnorm niet wordt overschreden.

HOOFDSTUK 3 SUBSIDIEVERLENING

Artikel 8 Subsidiecriteria

 • 1. De activiteit, het evenement of project vindt plaats binnen de gemeente Hollands Kroon.

 • 2. De aanvraag betreft een activiteit, evenement of project dat binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvindt; er is sprake van een duidelijk begin en einde.

 • 3. De activiteit, het evenement of project levert een bijdrage aan het vitaal en levendig houden van de maatschappelijke, culturele en economische infrastructuur van de gemeente ten behoeve van haar inwoners.

 • 4. De activiteit, het evenement of project draagt bij aan de identiteit van de gemeente en/of doet recht aan de verschillen tussen de kernen in gemeente Hollands Kroon.

 • 5. De activiteit, het evenement of project geeft ruimschoots uiting aan het thema ‘ZuiderZeeWerken – Al 100 jaar, nóg 100 jaar’.

 • 6. De activiteit, het evenement of project is voor, door en met bewoners uit Hollands Kroon.

 • 7. De activiteit, het evenement of project moet open, laagdrempelig, toegankelijk, bereikbaar en uitnodigend zijn voor iedereen.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de direct aan de activiteit, het evenement of project verbonden kosten, en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de gesubsidieerde activiteiten.

 • 2. De subsidie voor activiteiten, evenementen of projecten is maximaal 50% van de totale begroting van de activiteit, het evenement of project.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het totaal door het college subsidiabel geachte kosten, als genoemd in lid artikel 10, lid 2, tot een bedrag van maximaal € 15.000, - per aanvraag.

Artikel 10 Nadere verplichtingen

 • 1. Bij subsidieverlening maakt de aanvrager in communicatie-uitingen van de activiteit, het evenement of project gebruik van het beeldmerk van ‘ZuiderZeeWerken’ – Al 100 jaar, Nòg 100 jaar’.

 • 2. Het college kan aan de uitvoering van de activiteit, het evenement of het project waarvoor subsidie wordt verleend nadere verplichtingen opleggen.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist binnen 6 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend (aanvraagdatum).

Artikel 12 Schriftelijke toestemming bij afwijking van de verstrekte gegevens

De werkzaamheden ten behoeve waarvan de subsidie is verleend, mogen niet in afwijking van de ter zake verstrekte gegevens worden uitgevoerd, tenzij met schriftelijke toestemming van het college.

Artikel 13 Weigeringsgronden

De subsidie wordt niet verleend indien één of meer van de navolgende situaties zich voordoet:

 • a.

  De aanvraag niet voldoet aan de subsidiecriteria genoemd in artikel 11;

 • b.

  De aanvrager doelstelling beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  De gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld zoals genoemd in artikel 3;

 • d.

  De financiële onderbouwing onduidelijk, ondeugdelijk, niet sluitend of onvoldoende is;

 • e.

  De activiteit, het evenement of project zoals blijkt uit de ingediende begroting, een onvoldoende betrouwbare financiële basis heeft;

Artikel 14 Verantwoording van subsidies tot en met € 5000

 • 1. Subsidies onder de € 5.000, - die zijn aangevraagd op grond van deze subsidieregeling worden binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag vastgesteld.

 • 2. Bij een subsidie tot en met € 5.000, - wordt de aanvrager verplicht om aan te tonen dat de activiteiten, het evenement of project waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Dit kan middels een digitaal fotoverslag en dient binnen 6 weken nadat de activiteit, het evenement of project heeft plaatsgevonden aangeleverd te worden.

Artikel 15 Verantwoording van subsidies hoger dan € 5000

 • 1. Bij een subsidie boven de € 5.000 vindt de vaststelling van de subsidie binnen 6 weken na ontvangst van de volledige verantwoording plaats.

 • 2. De subsidieverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a.

   inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteiten zijn verricht en het aantal bezoekers;

  • b.

   digitaal fotoverslag;

  • c.

   indien van toepassing, een kopie van de publiciteit omtrent de gesubsidieerde activiteit;

  • d.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten, t.o.v. de oorspronkelijke begroting (financieel verslag).

Artikel 16 Uitbetaling en voorschot

 • 1. Een subsidie tot € 5.000 wordt uiterlijk binnen zes weken na de verlening volledig uitbetaald op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

 • 2. Een subsidie boven € 5.000 wordt uiterlijk binnen zes weken na verlening voor 50% uitbetaald. De subsidievaststelling vindt plaats binnen 6 weken nadat de subsidieverantwoording is ontvangen, het restant (50%) wordt uitbetaald op een door de aanvrager op te geven bankrekeningnummer.

HOOFDSTUK 4 OVERGANGS- EN SLOPBEPALINGEN

Artikel 17 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan van de bepalingen van deze subsidieregeling afwijken indien de toepassing ervan zou leiden tot kennelijke onbillijkheden van overwegende aard of indien zich omstandigheden voordoen waarin niet door deze beleidsregel is voorzien.

Artikel 18 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling ZuiderZeeWerken Gemeente Hollands Kroon.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

Ondertekening