Verordening Starterslening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2024

Geldend van 13-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2024

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19-12-2023;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen: Verordening Starterslening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2024

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • c.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • d.

  Financiële toets: de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG Voorwaarden en Normen, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • e.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f.

  Starterslening: een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h.

  Toewijzing: het besluit van het College op basis waarvan de Aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een Starterslening ingericht ten laste waarvan aan Aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een toewijzing voor de Starterslening wordt verstrekt.

 • 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen Starterslening:

  • a.

   van een in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde persoon die:

   • i.

    een woning in Hendrik-Ido-Ambacht koopt;

   • ii.

    minimaal 18 jaar oud is en niet ouder dan 35 jaar is op de datum dat de aanvraag bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht binnenkomt;

   • iii.

    de woning zelf gaat bewonen;

   • iv.

    op het moment van aanvraag minimaal één jaar ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en/of;

   • v.

    sociaaleconomisch gebonden is aan Hendrik-Ido-Ambacht vanwege minimaal 6 jaar woonachtig te zijn geweest in Hendrik-Ido-Ambacht en/of;

   • vi.

    minimaal 6 jaar in Hendrik-Ido-Ambacht heeft gewerkt;

  • b.

   bij twee Aanvragers voor dezelfde woning dienen beide Aanvragers te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden lid 2 a onder i, ii en iii;

  • c.

   bij twee Aanvragers voor dezelfde woning dient minimaal één Aanvrager te voldoen aan de voorwaarden lid 2 a onder iv, v en/of vi;

  • d.

   voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met een maximale koop- of aanneemsom van de op dat moment geldende kostengrens van NHG, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

 • 3. Deze verordening is niet van toepassing op aanvragen Starterslening:

  • a.

   voor woningen die door een woningcorporatie met korting aan een zittende huurder worden verkocht;

  • b.

   voor woningen die door middel van een Maatschappelijk Gebonden Eigendom of een vergelijkbare constructie worden verkocht;

  • c.

   voor niet voor permanente bewoning bestemde woningen, zoals recreatiewoningen.

 • 4. Het College is bevoegd om de in dit artikel genoemde getallen en waarde aan te passen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.

 • 2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de Aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het College ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2. Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de Aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het College de aanvraag buiten behandeling te stellen.

 • 5. Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6. Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager.

 • 7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de Aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8. In de Toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 35.000,- of maximaal 20% van de kostengrens van NHG of op basis van het nog beschikbare budget.

 • 9. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en intrekking toewijzing

 • 1. Het College wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het College trekt een toewijzing Starterslening bij SVn in, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Starterslening niet tot stand komt.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1. De Toewijzing door het College betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. Met de Toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de Financiële Toets. Bij een positieve Financiële Toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve Financiële Toets, wijst SVn de lening af en brengt de Aanvrager en de gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

  Indien de Aanvrager het niet eens is met de (Financiële) Toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af in geval sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van Aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 2, 3, en 4 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in zijn openbare vergadering van 5 februari 2024.

De griffier,

Drs. ing. G.H. Logt

De voorzitter,

mr. P. van der Giessen