Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet

Geldend van 09-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet

Zaaknummer 625874

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

Conform het advies van de gemeentearchivaris, beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats;

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het digitale archief van de voormalige gemeente Heerhugowaard periode 2005-2016 volgens de hierna gegeven specificatie.

Artikel 1 Beperking ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar. Zie bijlage 1 voor de inhoudsomschrijving.

Inventarisnummers

Beperkingsduur

Openbaar in

1. 58

20 + 1

2031

2. 97

75 + 1

2090

3. 99

75 + 1

2089

4. 129

75 + 1

2091

5. 158

20 + 1

2035

6. 204

75 + 1

2092

7. 224

20 + 1

2037

8. 239

75 + 1

2092

9. 2833

75 + 1

2089

10. 2834

75 + 1

2086

11. 2837

75 + 1

2089

12. 2841

75 + 1

2085

13. 2843

75 + 1

2088

14. 2857

20 + 1

2034

15. 2863

20 + 1

2037

16. 2868

20 + 1

2037

17. 2881

75 + 1

2090

18. 2882

75 + 1

2090

19. 2883

75 + 1

2090

20. 2884

75 + 1

2090

21. 2885

75 + 1

2091

22. 2886

75 + 1

2092

23. 2903

20 + 1

2031

24. 4823

75 + 1

2085

25. 4847

75 + 1

2087

26. 4956

20 + 1

2032

27. 5041

20 + 1

2034

28. 5045

20 + 1

2037

29. 5136

20 + 1

2034

30. 5338

75 + 1

2092

31. 5352

75 + 1

2091

32. 5397

75 + 1

2088

33. 5454

20 + 1

2036

34. 5542

20 + 1

2037

35. 5592

20 + 1

2036

36. 5711

75 + 1

2088

37. 6008

75 + 1

2092

38. 6016

75 + 1

2092

Artikel 2 Reproducties

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking:

1 dag na bekendmaking in het Gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Artikel 4 Verklaring van overbrenging

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van dit archief.

Ondertekening

Gemeente Dijk en Waard, 3 november 2023,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

K. Veerman

Afdelingshoofd Informatisering en Automatisering

Bijlage 1. Omschrijving Inventarisnummers

Inventarisnr.

Inhoudsomschrijving

58

Bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid Beroep (deels gegrond verklaard) 2009-2010

97

College van Burgemeester en Wethouders Agenda's en Notulen Besloten 2014

99

College van Burgemeester en Wethouders Agenda's Besloten 2013

129

College van Burgemeester en Wethouders Agenda's en Notulen Besloten 2015

158

WOC Stadsdichter, benoeming stadsdichter Heerhugowaard 2014

204

College van Burgemeester en Wethouders Agenda's en Notulen Besloten 2016

224

Vuilverbrandingsinstallatie Stevinstraat 6 Verklaringen van ex werknemers inzake de inwerkingtreding 2016

239

Koninklijke Onderscheidingen Toekenningen 2016

2833

Boer, J.W. de (Jan Willem) Wethouder

2834

Baijards-van der Laan, M.F. (Gretha) wethouder

2837

Binnendijk, S.H. (Simon) wethouder

2841

Mencke, F.G. Gemeenteecretaris

2843

Hoogland, J.M. (Maarten) Griffier

2857

Bestemmingsplan Oosttangent tussen Rustenburgerweg en Beukenlaan Beroepschriften en uitspraak Raad van State 2009-2013

2863

Beroep Bestemmingsplan Buitengebied 2014 H.M. Tesselaar 201503421/1/R1 2015-2016

2868

Beroep Buitengebied 2014 Raad van State - G.E.M. Brink - Borst Zaaknummer 201503421/1/R1 2015-2016

2881

Sport Sportkampioenen 2011

2882

Sport Sportkampioenen 2012

2883

Sport Sportkampioenen 2013

2884

Sport Sportkampioenen 2014

2885

Sport Sportkampioenen 2015

2886

Sport Sportkampioenen 2016

2903

Bestemmingsplan Zandhorst e.o. Beroep door College Gemeente Langedijk en Stichting Oosterdeltuinders 2009-2010

4823

Burgemeester en wethouders besloten vergaderingen 2009 Agenda en notulen

4847

Aankoop grond MCA Heerhugowaard Voorbereidingen (reacties raadsleden) 2011-

4956

Verlenen tijdelijke omgevingsvergunning en bezwaarprocedure tunnelkassen Veenhuizerweg 33A

5041

Exploitatie overeenkomst inzake realisatie woonhuis op de Oosterweg 2 met P.A. Blokdijk

5045

Exploitatieovereenkomst Kerkweg 34 mw. T. Rentenaar-Dijkstra Geschil betaling kosten en opzet overeenkomst 2013-

5136

Huygendijk 10 te Heerhugowaard Legalisatie steiger en weigering boteninlaatplaats 2013

5338

Raads-(commissies) Benoeming en ontslag leden (incl. geloofsbrieven) 2015-2016

5352

Raadscommissies Samenstelling en benoeming 2013-2015

5397

Register WKPB Wet Kenbaarheid Publiek rechterlijke Beperkingen 2008-2012

5454

Wijziging bestemmingsplan Heerhugowaard Zuid, vestiging crematorium Beroepsprocedure Waerdse Tempel 2012-2015

5542

Stichting Primeurfonds (Complex Bergmolen, Reprint voorheen Blueprint, Anna Polaktuin 5 en Rosa Manustuin 5 Overname activiteiten 2013-

5592

Verkoop Gildestraat 1 o.a. reactie leveringakte erfdienstbaarheden 2015-

5711

WOC notulen Kerken en Moskeeen overleg 2011-

6008

Notulen wethoudersoverleg handhaving 2016

6016

Agenda's Wethoudersoverleg WMO Casusoverleg 2016