Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet

Geldend van 09-03-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden ingevolge de Archiefwet

Zaaknummer 625874

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

Conform het advies van de gemeentearchivaris, beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats;

Gelet op artikel 15, eerste lid onder a van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

BESLUITEN:

Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het digitale archief van de voormalige gemeente Heerhugowaard periode 2017-2021 volgens de hierna gegeven specificatie.

Artikel 1 Beperking ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de navolgende inventarisnummers beperkt openbaar. Zie bijlage 1 voor de inhoudsomschrijving.

Inventarisnummers

Beperkingsduur

Openbaar in

1. 126

75 + 1

2098

2. 151

75 + 1

2094

3. 284

75 + 1

2093

4. 570

75 + 1

2093

5. 2831

75 + 1

2095

6. 2832

75 + 1

2093

7. 2835

75 + 1

2094

8. 2836

75 + 1

2095

9. 2840

75 + 1

2093

10. 2842

75 + 1

2094

11. 2844

75 + 1

2093

12. 2845

75 + 1

2094

13. 2849

75 + 1

2095

14. 2867

20 + 1

2039

15. 2870

20 + 1

2040

16. 2871

75 + 1

2095

17. 2872

75 + 1

2095

18. 2873

75 + 1

2095

19. 2874

75 + 1

2093

20. 2876

75 + 1

2096

21. 2887

75 + 1

2093

22. 2888

75 + 1

2095

23. 2905

20 + 1

2038

24. 4337

75 + 1

2094

25. 4338

75 + 1

2094

26. 4341

75 + 1

2097

27. 4342

75 + 1

2097

28. 4726

75 + 1

2095

29. 4728

75 + 1

2095

30. 4729

75 + 1

2096

31. 4731

75 + 1

2094

32. 4734

75 + 1

2093

33. 4735

75 + 1

2097

34. 4757

75 + 1

2097

35. 4759

20 + 1

2042

36. 4765

75 + 1

2097

37. 4788

75 + 1

2097

38. 4822

75 + 1

2097

39. 4865

20 + 1

2040

40. 4911

75 + 1

2096

41. 4934

75 + 1

2095

42. 4955

20 + 1

2041

43. 4966

20 + 1

2042

44. 4969

20 + 1

2042

45. 4977

75 + 1

2097

46. 4987

75 + 1

2097

47. 4988

75 + 1

2097

48. 5032

20 + 1

2041

49. 5033

20 + 1

2041

50. 5038

20 + 1

2042

51. 5039

20 + 1

2041

52. 5040

20 + 1

2040

53. 5046

20 + 1

2039

54. 5056

75 + 1

2095

55. 5059

20 + 1

2040

56. 5063

20 + 1

2040

57. 5071

75 + 1

2096

58. 5088

20 + 1

2039

59. 5089

20 + 1

2042

60. 5101

75 + 1

2096

61. 5102

75 + 1

2096

62. 5103

75 + 1

2098

63. 5112

20 + 1

2038

64. 5127

75 + 1

2098

65. 5149

20 + 1

2042

66. 5150

20 + 1

2040

67. 5183

20 + 1

2040

68. 5184

20 + 1

2042

69. 5227

20 + 1

2042

70. 5230

20 + 1

2038

71. 5234

75 + 1

2093

72. 5250

20 + 1

2040

73. 5272

20 + 1

2041

74. 5274

20 + 1

2038

75. 5275

20 + 1

2039

76. 5276

20 + 1

2042

77. 5300

20 + 1

2039

78. 5318

20 + 1

2041

79. 5327

20 + 1

2040

80. 5328

75 + 1

2097

81. 5339

75 + 1

2096

82. 5358

75 + 1

2096

83. 5375

75 + 1

2096

84. 5377

20 + 1

2042

85. 5388

75 + 1

2094

86. 5389

75 + 1

2096

87. 5395

20 + 1

2042

88. 5396

20 + 1

2041

89. 5425

75 + 1

2096

90. 5438

75 + 1

2097

91. 5550

20 + 1

2041

92. 5594

20 + 1

2041

93. 5614

20 + 1

2039

94. 5617

20 + 1

2041

95. 5618

20 + 1

2040

96. 5675

20 + 1

2042

97. 5695

20 + 1

2042

98. 5718

75 + 1

2094

99. 5777

75 + 1

2097

100. 5778

75 + 1

2097

101. 5779

75 + 1

2097

102. 5780

75 + 1

2097

103. 5781

75 + 1

2097

104. 5782

75 + 1

2097

105. 5783

75 + 1

2097

106. 5784

75 + 1

2097

107. 5785

75 + 1

2097

108. 5786

75 + 1

2097

109. 5787

75 + 1

2097

110. 5788

75 + 1

2097

111. 5789

75 + 1

2097

112. 5790

75 + 1

2097

113. 5791

75 + 1

2097

114. 5792

75 + 1

2097

115. 5793

75 + 1

2097

116. 5794

75 + 1

2097

117. 5795

75 + 1

2097

118. 5796

75 + 1

2097

119. 5797

75 + 1

2097

120. 5798

75 + 1

2097

121. 5799

75 + 1

2097

122. 5800

75 + 1

2097

123. 5801

75 + 1

2097

124. 5802

75 + 1

2097

125. 5803

75 + 1

2097

126. 5804

75 + 1

2097

127. 5805

75 + 1

2097

128. 5806

75 + 1

2097

129. 5807

75 + 1

2097

130. 5808

75 + 1

2097

131. 5809

75 + 1

2097

132. 5813

75 + 1

2097

133. 5814

75 + 1

2097

134. 5815

75 + 1

2095

135. 5816

75 + 1

2095

136. 5811

20 + 1

2038

137. 5860

20 + 1

2040

138. 5960

20 + 1

2042

139. 5995

20 + 1

2041

140. 5996

20 + 1

2039

141. 5997

20 + 1

2040

142. 6005

20 + 1

2040

143. 6018

20 + 1

2039

144. 6019

20 + 1

2039

145. 6020

20 + 1

2040

146. 6021

20 + 1

2040

147. 6022

20 + 1

2040

Artikel 2 Reproducties

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de in artikel 1 genoemde inventarisnummers is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking:

1 dag na bekendmaking in het Gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Artikel 4 Verklaring van overbrenging

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van dit archief.

Ondertekening

Gemeente Dijk en Waard, 3 november 2023,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

K. Veerman

Afdelingshoofd Informatisering en Automatisering

Bijlage 1. Omschrijving Inventarisnummers

126

Selectie en vernietiging

Vernietigingslijsten en machtigingen (RHC Alkmaar)

2013-

151

Gemeenteraad 2014-2018

Benoeming, ontslag, uittreding en toelating leden

2014-2018

284

Beroep inzake erkenning

(akte van erkenningen nietig verklaard) =bronddocument BRP

F200.200.458/01

2014-2016

570

Koninklijke Onderscheidingen

Toekenningen

2017

2831

Inburgering, Ontheffende en vrijstellende beschikkingen Wet inburgering

2007-

2832

Organisatie

Acties n.a.v. lekken geheime informatie

Onderzoek Hoffmann

2017

2835

Dickhoff, L.H.M. (Leo) wethouder

2836

Piet, R.J. Wethouder

2840

Heegde, H.M.W. ter (Han) Burgemeester

2842

Hertog, J.G. den (Joost) Gemeenteecretaris

2844

Inburgering, Participatieverklaringen 2017

2845

Inburgering, Participatieverklaringen 2018

2849

Schreiner, E.A. (Liesbeth) Griffier

2867

Beroep Raad van State reactieve aanwijzingsbesluit bestemmingsplan Buitengebied

2014

zaaknummer 201503775/1/R1

2015-2018

2870

Verjaring grondgebruik IJssel 16 aan de heer Mol en mevrouw Bons = erkenning

verjaring (beroep)

project actualisatie grondgebruik

2019

2871

Oude Kotte, G.E. (Gido) wethouder

2872

Heiligenberg van den, J.G.H.M. wethouder

2873

Mulder, A. wethouder

2874

Diemen, C.A.J. van (Carolien) wethouder

2876

Meijer, A.S. (Alexander) Gemeentesecretaris

2887

Sport Sportkampioenen 2017

2888

Sport Sportkampioenen 2018

2905

Beroep Bestemmingsplan Buitengebied

201503421/3/R1

2017

4337

Burgerinitiatief verzoek-Reus

4338

Burgerinitiatief verzoek-Sijpheer

4341

Graaf, G.J. de (Garrelt) Griffier

4342

Fintelman, B.J.N. (Bert) wethouder HHW

4726

Koninklijke Onderscheidingen

Toekenningen

2018

4728

College van Burgemeester en Wethouders

Agenda's en Notulen Besloten

2019

4729

College van Burgemeester en Wethouders

Agenda's en Notulen Besloten

2020

4731

College van Burgemeester en Wethouders

Agenda's en Notulen Besloten

2018

4734

College van Burgemeester en Wethouders

Agenda's en Notulen Besloten

2017

4735

College van Burgemeester en Wethouders

Agenda's en Notulen Besloten 2021

4757

Verklaringen van vervanging van archiefbescheiden

2015-2021

4759

Bestuursrapportage 2021

4765

Clienten Advies Raad (CAR)

o.a. benoeming, ontslag, adviezen

2014-

4788

Raads-(commissies)leden 2022-2026

Benoeming en ontslag leden (incl. geloofsbrieven)

2021

4822

Burgemeester P.J. Rehwinkel

Benoeming en ontslag

4865

Bestemmingsplan actualisatieplan

Hoger beroep 2017 - 201805647/1/R1

4911

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Uitvoering (o.a. verzoeken tot gegevenswissing)

2019-

4934

Asielzoekerscentrum (AZC) Westlinge Van Noordwijklaan 2

incl. lijst uitgeprocedeerde gezinnen

2015-

4955

Bewustwording Ondermijning (criminaliteit in de samenleving), met plan van aanpak

Actiepunt vanuit jaarplan integrale veiligheid 2020

2019-

4966

Brandweerkazerne Zuidtangent 3

Interne verbouwing o.a. krediet

2017-

4969

Budget cyclus

(incl. bestuurlijke planning P&C cyclus) (incl. aanpassing ivm Corona/Covid 19)

2017-

4977

Clientervaringsonderzoeken

UItvoering vanuit de WMO en Jeugdwet

2014-

4987

Commissie bezwaarschriften

o.a. jaarverslagen, samenstelling commissie

2013-2020

4988

Commissie bezwaarschriften

Vaststelling benoeming voorzitter en leden, vergoeding en vergaderingen

gemeente Dijk en Waard

2021-

5032

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Herindelingontwerp + -advies (incl. arhi prodecure)

2019-

5033

Fusie Heerhugowaard en Langedijk

Preventief toezicht (uitvoering artikel 21 van de Wet Algemene regels herindeling

(ARHI) en afstemming Colleges

2020-

5038

Fusie Langedijk en Heerhugowaard (bestuurlijk)

Financieel management

2021-

5039

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (bestuurlijk)

Projectstructuur en strategische visie ( proces aanpak indentiteit)

2020-

5040

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Bedrijfsplan

2019

5046

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Vergaderingen MT Langedijk/Heerhugowaard

2018

5056

Geheimhouding stukken lijst Griffie (n.a.v. onderzoek Rekenkamercommissie)

2013-

5059

Gelijke behandeling

o.a. discrimatie, tolerantie LBHT gemeenschap

2013-

5063

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Raadsbesluiten/informatiebrieven

2019

5071

Gemeentebestuur

o.a. benoeming loco secretarissen en burgemeester

2012-2020

5088

Grondexploitaties (Grex en MPG) en kostprijsberekeningen

incl. vaststelling kavelprijzen

2011-2018

5089

Grondexploitaties (Grex en MPG) en kostprijsberekeningen

incl. vaststelling kavelprijzen en meerjarenprognose

2019-

5101

Inburgering, Participatieverklaringen 2019

5102

Inburgering, Participatieverklaringen 2020

5103

Inburgering, Participatieverklaringen 2021

5112

Gezondheidscentrum Middenwaard (vernieuwing)

Voorbereiding

2017-

5127

Informatisering/archief

Inventarissen van overgebrachte archieven vanaf jaartal 1739 en verder

2014-2022

5149

Inkoop Jeugdhulp en wmo bovenregionaal (regio alkmaar) o.a. transferium, samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst en tarieven

2015-

5150

Inkoop samenwerking jeugdbescherming en jeugdreclassering bovenregionaal (incl. convenant borging jeugdbescherming en jeugdreclassering)

2018-

5183

Managementrapportages/-letters

2014-

5184

Managementsrapportages (burap)

2016-

5227

Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2022

5230

Ondernemingsraad (OR)

Tussentijdse verkiezingen (o.a. kandidaatstellingen)

2017

5234

Onderscheidingen Stichting Carnegie Heldenfonds

Toekenningen

2017

5250

Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren o.a. rapporten van Woningstichting Ymere

2019-

5272

Ontwikkeling woontoren Stationsgebied (appartementen incl. bedrijfs- en detailhandelruimte)

Stationsweg 114

Voorbereiding

2017-

5274

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Akte levering aandelen

2017-

5275

Ontwikkelingsgebied Westpoort/RTIC incl. vestiging MCA (ziekenhuis)

Voorbereiding en financiële afwikkeling

2011-

5276

Ontwikkelingslocatie Westpoort en De Scheg

Voorbereiding

2020-

5300

Organisatie (Duizendpootmodel)

o.a. onderzoek naar Control

2016-

5318

Plangebied Broekhorn Rietland 14 en 15 kavel 501

Geschil i.v.m. PFAS verontreindigde grond

2019-

5327

Primeurwoningen, toestemmingen aan / verkoop appartement recht

(verrekening erfpachtrecht)

2014-

5328

Procedure invulling (top) functionarissen (griffie en secretaris) gemeente Dijk en Waard

Voorbereiding

2021-

5339

Raads-(commissies)leden 2018-2022

Benoeming en ontslag leden (incl. geloofsbrieven)

5358

Raadsgriffier (inclusief loco en raadsvoorzitter) o.a, benoeming, instructie, aanwijsbesluit

2012-

5375

Rekenkamercommissie

Benoeming en ontslag leden

2014-

5377

Rekenkamercommissie

Diverse onderzoeken

2012-

5388

Regionale Paritaire Toetingscommissie

Benoeming leden

2014-

5389

Regionale Geschillencommissie o.a. aansluiting, reglement, overeenkomst en benoeming leden

2020-

5395

Reservelocatie (naast Stadsplein), Koraallocatie (veld achter gemeentehuis) en Tangentlocatie (hoek Zuid-,/Westtangent) Stadshart

Voorbereiding o.a. met bouwbedrijf De Nijs, side-letter

2016-

5396

Reservelocatie Lapis Lazuli (uitbreiding Middenwaard)

Voorbereiding o.a. met bouwbedrijf De Nijs en Corio Nederland Retail

2007-

5425

Tankstation Sijs Rustenburgerweg stopzetten exploitatie LPG incl. 1e recht van koop bedrijventerrein De Vaandel en vaststellingsovereenkomst

2017-

5438

Zilveren-, Gouden Reiger en Erepenningen

Toekenningen

2013-2021

5550

Stationsgebied

Plannen/verzoeken aanpassing gebouwen rondom stationsgebied

Voorbereiding

2016-

5594

Waerdse Tempel Strand van Luna 1

Instemming overdracht eigendom naar Stichting SPF De Tempel Sani Sale (incl. invulling Waerdse Tempel)

2020-

5614

Verjaring grondgebruik Oliemolen 11 aan familie Dam project actualisatie grondgebruik

2016-

5617

Wervingsprocedure Interim gemeentesecretaris en interim directeur domein Bedrijfsvoering

2020-

5618

Wervingsprocedure nieuwe gemeentesecretaris medio 2020 Verlenging contract A.S. Meijer tot 01-10-2020 (beëindigd)

2018-

5675

Verplaatsing/transformatie bedrijf Van Benthuizenlaan 1-3 (Van Andriessen) naar bedrijventerrein De Frans (tussen Westtangent en de spoorlijn)

Voorbereiding

2019-

5695

Wet Algemene regels herindeling (ARHI) afstemming Colleges Instemming gemeente Heerhugowaard (besluiten Langedijk)

2021-

5718

WOC Sociaal domein WMO 6631 Vrijwilligers

2008-

5777

Starre, J.J. van der (Jan) wethouder en Raadslid HHW

5778

Does, J.M. (John) wethouder HHW

5779

Ling-Wanst, J.S.L. van Raadslid HHW

5780

Schoemaker, R.H. Raadslid HHW

5781

Bankras-van der Klein, M.A.W. (Monique) Raadslid HHW

5782

Kevik, N. (Nuri) Raadslid HHW

5783

Feelders, M. (Michael) Raadslid HHW

5784

Hogeterp, T.J. (Trijntje) Raadslid HHW

5785

Kwint, C. (Christiaan) Raadslid HHW

5786

Stam-Nijs de, V.C.M. (Monique) wethouder HHW

5787

Hoekstra F. (Falco) Raadslid

5788

Klercq-Glas M. (Gea) Raadslid

5789

Verhagen H. (Hilke) Raadslid

5790

Gosselaar, D.A. (David) Raadslid HHW

5791

Wanst, V.T.A. (Véronique) Raadslid HHW

5792

Boer, W. (Wesley) Raadslid

5793

Dirkmaat, G.B. (Gijs) Raadslid

5794

van Ruitenbeek-Schonewille, J.M. (Joke) Raadslid

5795

Visser, S.L. (Sebastian) raadslid HHW

5796

Blase, A.B. (Bert) Burgemeester HHW

5797

Mandersloot, W.J. (Willem-Jan) Raadslid

5798

Nijs-van Marle, N.F. de (Francis) Raadslid

5799

Barhorst, D. (Daniëlle) Raadslid

5800

Grim, A. (Anja) Raadslid

5801

Poland, M. (Milo) Raadslid

5802

Troost, N.J. (Nico) Raadslid

5803

Tesselaar, C.G.A. (Kees) Raadslid HHW

5804

Lammerts, F. (Femke) Raadslid HHW

5805

Brau, S. (Stefan) Raadslid HHW

5806

Groot , A.M. (Annette) Wethouder HHW

5807

Harren, A. (Alex) Raadslid HHW

5808

Koppelaar, J.D. Raadslid HHW

5809

Schip-Nieuwboer, C.P.M. van t (Carola) Raadslid HHW

5811

Ondernemingsraad (OR)

Vertrouwelijke stukken (bijlagen behorende bij vergaderingen/adviezen)

2017-

5813

Wijnveen, H. (Hans) adjunct Griffier

5814

Vennik, R. (Ronald) Griffiemedewerker

5815

John, J.H. (Jasper) raadslid

5816

Bont, F.H.J.M. de (Frank) raadslid

5860

De Draai

Grondexploitatie, vaststelling en herzieningen

2008-

5960

Stedebouwkundig plan Westpoort - De Scheg

Voorbereiding, visie gebiedsontwikkeling

2020-

5995

Fusie Heerhugowaard en Langedijk

Zienswijzen herindelingsontwerp

2019-5996

5996

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Voorbereiding fase 1

2016-2018

5997

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Voorbereiding fase 2

2018

6005

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Algemeen o.a. rapporten, adviezen, mandatering e.d.

2019

6018

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Vergaderingen Stuurgroep

2018 - 2019

6019

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Vergaderingen Projectgroep 2018 (was vooroverleg Stuurgroep)

2018

6020

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Werkgroep Bestuurlijk en Juridisch. Correspondentie

2019

6021

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Werkgroep P&O

2019

6022

Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Vergaderingen Projectgroep 2019 (was vooroverleg Stuurgroep)

2019 Fusie Heerhugowaard en Langedijk (ambtelijk)

Vergaderingen Projectgroep 2019 (was vooroverleg Stuurgroep)

2019