Verordening meedoenregelingen gemeente Hellendoorn 2024

Geldend van 09-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening meedoenregelingen gemeente Hellendoorn 2024

Nijverdal, 5 maart 2024 Nr. 2023-026421

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat:

 • -

  het wenselijk is om inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid te bieden om mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs;

 • -

  het wenselijk is om bij te dragen in de kosten voor duurzame gebruiksgoederen;

 • -

  het wenselijk is om armoede onder kinderen te bestrijden;

b e s l u i t :

vast te stellen

de Verordening meedoenregelingen gemeente Hellendoorn 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  peildatum: de maand voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag is ingediend;

 • b.

  verzoeker: een inwoner die zich tot het college heeft gewend in het kader van de meedoenregelingen. In het geval van een minderjarige kan dit ook de ouder/verzorger zijn;

 • c.

  inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven bij de gemeente Hellendoorn;

 • d.

  duurzame gebruiksgoederen: apparatuur voor koken, koelen en wassen, fietsen en laptops;

 • e.

  inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 exclusief lid 2 sub n, r, x, y, z en aa, artikel 32 en artikel 33 exclusief lid 5 van de Participatiewet en/of algemene periodieke bijstand voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn.

Artikel 2 Rechthebbende

Tot de doelgroep behoren inwoners:

 • a.

  met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm op de peildatum;

 • b.

  niet zijnde studenten die aanspraak maken of kunnen maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 3 Meedoenregeling

 • 1.

  De meedoenregeling is een financiële bijdrage voor maatschappelijke activiteiten op de volgende gebieden:

  • a.

   maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vorming;

  • b.

   maatschappelijke activiteiten in relatie tot school en verenigingen;

  • c.

   maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan sociale deelname;

  • d.

   de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart of een paspoort.

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage is leeftijdsafhankelijk en bedraagt voor:

  • a.

   een kind van 0 tot en met 3 jaar € 200,-- per jaar;

  • b.

   een kind van 4 tot en met 11 jaar € 325,-- per jaar;

  • c.

   een kind van 12 tot 18 jaar € 425,-- per jaar;

  • d.

   een volwassene van 18 jaar of ouder € 142,-- per jaar.

 • 3.

  De hoogte van de bijdrage voor de aanschaf van een Nederlandse identiteitskaart of een paspoort is gelijk aan de kosten van het document, verhoogd met € 7,50 voor een pasfoto. Afhankelijk van de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs kan aan elk gezinslid een keer per vijf of tien jaar een bijdrage worden verstrekt.

 • 4.

  De bedragen, zoals genoemd in het tweede en derde lid, kunnen door het college jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) en worden afgerond naar boven.

Artikel 4 Laptopregeling

 • 1.

  Verzoeker kan per huishouden een keer per 5 jaar een bijdrage voor een laptop aanvragen.

 • 2.

  Indien er sprake is van schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs kan voor hen, naast het in het eerste lid bepaalde, per kind eenmalig een bijdrage voor een laptop aangevraagd worden indien de betreffende school niet voorziet in een laptop voor thuisgebruik.

 • 3.

  De maximale hoogte van de bijdrage is gelijk aan het vermelde bedrag in de Nibud Prijzengids

 • 4.

  Voor schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs is de maximale hoogte van de bijdrage gelijk aan de goedkoopst geadviseerde laptop inclusief onderhoud, hoes en verzekering of de gevraagde bijdrage vanuit het onderwijs voor het gebruik van een laptop voor thuisgebruik.

 • 5.

  De bijdrage wordt zoveel mogelijk in natura verstrekt.

Artikel 5 Fietsregeling

 • 1.

  Verzoeker kan per gezinslid een bijdrage voor een fiets aanvragen.

 • 2.

  De bijdrage voor een fiets voor kinderen/jongeren tot 20 jaar kan een keer per 4 jaar worden aangevraagd.

 • 3.

  De bijdrage voor een fiets voor personen van 20 jaar en ouder kan een keer per 8 jaar worden aangevraagd.

 • 4.

  De hoogte van de bijdrage is 60% van het vermelde bedrag op basis van leeftijd in de Nibud Prijzengids.

Artikel 6 Witgoedregeling

 • 1.

  Verzoeker kan een bijdrage aanvragen voor een koelkast, kookplaat en wasmachine.

 • 2.

  Een bijdrage voor een koelkast, kookplaat en wasmachine kan een keer per 10 jaar worden aangevraagd of wanneer het te vervangen witgoed 10 jaar of ouder is.

 • 3.

  De maximale hoogte van de bijdrage is gelijk aan het vermelde bedrag in de Nibud Prijzengids.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid geldt vanuit verduurzamingsoogpunt voor koelkasten een maximale bijdrage ter hoogte van de goedkoopste optie.

 • 5.

  Voor het witgoed wordt uitgegaan van minimaal energielabel A voor een wasmachine en minimaal energielabel C voor een koelkast.

 • 6.

  De bijdrage wordt zoveel mogelijk in natura verstrekt.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Verzoeker kan een aanvraag indienen via de op de website vermelde wijze of schriftelijk via het aanvraagformulier.

 • 2.

  De verzoeker dient bewijsstukken met betrekking tot het inkomen over de peildatum aan te leveren voor zover deze gegevens niet al bekend zijn.

 • 3.

  Wanneer er sprake is van wisselende inkomsten wordt het gemiddelde van de afgelopen 6 maanden aangehouden.

 • 4.

  Voor een ten laste van de verzoeker komend kind die op de aanvraagdatum de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de verzoeker een aanvraag doen voor het kindpakket.

 • 5.

  Het college kan in bijzondere omstandigheden zonder schriftelijke aanvraag besluiten een meedoenregeling toe te kennen indien aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en de inzet van de regeling noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8 Verificatie

 • 1.

  Verificatie van inkomen vindt in alle gevallen plaats.

 • 2.

  Betalingsbewijzen van kosten waarvoor de regeling is gebruikt, dienen nog 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de regeling is toegekend bewaard te worden.

 • 3.

  Verificatie van betalingsbewijzen waarvoor de regeling is gebruikt, vindt steekproefsgewijs achteraf plaats.

Artikel 9 Besluit op aanvraag

 • 1.

  Het college besluit binnen 8 weken op een volledige aanvraag, zoals bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  De financiële bijdrage wordt binnen 6 weken na de beslissing op de aanvraag uitbetaald.

 • 3.

  De meedoenregeling wordt per kalenderjaar toegekend.

Artikel 10 Nadere regels en hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan ten gunste van de verzoeker worden afgeweken van de bepalingen in deze verordening, indien strikte toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening meedoenregelingen gemeente Hellendoorn 2024.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking, en werkt terug tot 1 januari 2024.

 • 3.

  De Verordening financiële bijdrageregelingen maatschappelijke participatie gemeente Hellendoorn 2018 wordt ingetrokken met ingang van het in het tweede lid genoemde tijdstip.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,