Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Geldend van 12-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wmo), waaronder in het bijzonder artikel 6.1, eerste lid, Wmo dat bepaalt dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze Wmo;

 • -

  hoofdstuk 3 van de Wet open overheid (hierna: Woo)

  artikel 4:81 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb),

Overwegende dat:

 • 1.

  het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college), evenals de colleges van de gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek ieder afzonderlijk al in december 2016 en januari 2017 een besluit hebben genomen tot mandatering van het aanwijzen van personen belast met het toezicht Wmo aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: de Regio);

 • 2.

  het besluit tot mandatering van het aanwijzen van toezichthouders ook inhoudt de uitoefening van alle taken die behoren tot het toezichthouden op de naleving van het bepaalde in de Wmo;

 • 3.

  thans na de overgang van de Wet openbaarheid van bestuur naar de Woo de verplichting geldt van actieve openbaarmaking van in documenten neergelegde informatie, conform hoofdstuk 3 van de Woo;

 • 4.

  de Woo in dit kader vereist dat rapportages over naleving van de wettelijke vereisten uit de Wmo door de zorgaanbieders, voortaan openbaar gemaakt worden door de toezichthouders en dat het college ook deze taak mandateert aan de directeur van de Regio,

Besluit:

Artikel 1

De bevoegdheid tot het aanwijzen van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo, te weten het zorgdragen voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen, te mandateren aan de directeur van de Regio.

Artikel 2

Het mandaat tot aanwijzing van personen, zoals omschreven in artikel 1, houdt tevens de taakuitvoering in op het gebied van het toezichthouden op de naleving van het bepaalde bij en/of krachtens de Wmo, hetgeen impliceert dat ook toestemming is gegeven de aangewezen personen te machtigen onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Regio op te treden als toezichthouder in het kader van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en/of krachtens de Wmo.

Artikel 3

De bevoegdheid om conform hoofdstuk 3 van de Woo te zorgen voor actieve openbaarmaking van in documenten neergelegde informatie ten aanzien van de in artikel 1 omschreven taakuitvoering, waaronder tevens het opstellen van beleid hierover, te mandateren aan de directeur van de Regio. Rapportages naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten zijn van openbaarmaking uitgesloten.

Artikel 4

De mandataris op te dragen om het college steeds te informeren als van de onder artikel 1 vermelde bevoegdheid gebruik is gemaakt en daarbij aan te geven welk(e) perso(o)n(en) is/zijn aangewezen als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5

Als voorwaarden aan de uitoefening van het toezicht te verbinden:

de toezichthouders beschikken over een legitimatiebewijs van de Regio en tonen dit bewijs als hierom wordt gevraagd.

Artikel 6

Het algemeen/dagelijks bestuur van de Regio stemt schriftelijk in met de verlening van dit mandaat aan de directeur van de Regio door kennisgeving daarvan aan het college voordat de directeur het mandaat uitvoert dan wel doet uitvoeren.

Artikel 7

Het eerdere mandaatbesluit van het college ten behoeve van de mandaatverlening ‘aanwijzing toezichthouders toezicht Wmo 2015’ aan de directeur van de Regio, wordt gelijktijdig met inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Artikel 8

 • 1. Het ‘Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning’ treedt met terugwerkende kracht op 1 januari 2024 in werking.

 • 2. Bekendmaking vindt plaats door publicatie van dit besluit in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten op 30 januari 2024.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

Mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

de burgemeester,

CH.B. Aptroot