Woonzorganalyse en -visie

Geldend van 12-03-2024 t/m heden

Intitulé

Woonzorganalyse en -visie

Zaaknummer: 0000533855

Raadsvergadering: 10 oktober 2023

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelet op

 • Coalitieakkoord Dijk en Waard 2023-2026.

 • Visie Sociaal Domein en Integraal Beleidskader gemeente Dijk en Waard.

 • Programma Wonen en Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO, van het ministerie van VWS)

 • Programma Een Thuis voor Iedereen (ministerie van BZK)

 • De Wet Regie op de Volkshuisvesting (in voorbereiding, voorheen de Nationale Woon- en Bouwagenda, ministerie BZK)

Besluit (geamendeerd):

 • 1.

  De Woonzorganalyse en -visie vast te stellen.

 • 2.

  Budget beschikbaar te stellen uit algemene middelen ten behoeve van twee fte’s voor de uitvoering van de ambities uit de woonzorgvisie à € 220.000,- voor 2024 en € 220.000,- in 2025.

 • 3.

  De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.

Amendement 8dA:

de woonzorgvisie als volgt aan te passen:

Op blz. 11 van de woonzorgvisie bij Thema 1, passend wonen voor alle ouderen, de tekst:

“Ook zetten we het huidige beleid voort waarbij we woningaanpassingen niet of minder via de WMO vergoeden als verhuizen een optie is.”

Te schrappen en te vervangen door:

“Ook zetten we het huidige beleid voort waarbij de gemeente met betrokkenen de opties bespreken waarbij of de woning wordt aangepast, maar ook de mogelijkheid wordt bekeken van een verhuizing.”

Ondertekening

Besloten in de openbare vergadering van 10 oktober 2023

De griffier,

M. (Menno) Horjus

De voorzitter,

M.F. (Maarten) Poorter