ONDERMANDAATBESLUIT SUBSIDIES

Geldend van 08-03-2024 t/m heden

Intitulé

ONDERMANDAATBESLUIT SUBSIDIES

De Algemeen Directeur van de BEL Combinatie;

Gelet op:

 • de Algemene Mandaatregeling gemeente Blaricum – BEL Combinatie 2022, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Blaricum op 22 maart 2022,

 • de Algemene Mandaatregeling gemeente Eemnes – BEL Combinatie 2022, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Eemnes op 28 juni 2022,

 • de Algemene Mandaatregeling gemeente Laren – BEL Combinatie 2022, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Laren op 29 maart 2022, hierna gezamenlijk te noemen de Mandaatregelingen;

 • de Algemene Subsidieverordening Blaricum 2011, de Algemene Subsidieverordening Eemnes 2011 en de Algemene Subsidieverordening Laren 201, hierna te noemen de subsidieverordeningen;

 • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende:

 • dat in de Mandaatregelingen aan de Algemeen Directeur van de BEL Combinatie mandaat is verleend om alle besluiten te nemen en alle overige rechtshandelingen en feitelijke handelingen te verrichten, waaronder ook begrepen de vertegenwoordiging in rechte, met inbegrip van de ondertekening van stukken die in het kader van een goede uitoefening van al de huidige taken en verantwoordelijkheden nodig zijn, een en ander met inachtneming van de in de Mandaatregelingen vermelde beperkingen en aanwijzingen;

 • dat in de Mandaatregelingen onder 6 is bepaald dat de Algemeen Directeur ondermandaat kan verlenen aan de aan hem ondergeschikte leidinggevenden voor zover een en ander tot het werkterrein en takenpakket van het betrokken team behoort;

 • dat het wenselijk is om de afhandeling van subsidieaanvragen op grond van de subsidieverordeningen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;

b e s l u i t :

 • 1. Aan de teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling ondermandaat te verlenen om te besluiten op:

  • a.

   aanvragen van eenmalige subsidies als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de subsidieverordeningen tot een bedrag van € 5.000,00;

  • b.

   aanvragen tot verlening en vaststelling van meerjarige subsidies als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de subsidieverordeningen indien en voor zover geen sprake is van wijziging van beleid of de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

een en ander met inachtneming van de beperkingen en aanwijzingen in de Mandaatregelingen.

 • 2. Te bepalen dat het mandaat zowel het afdoenings- als ondertekeningsmandaat omvat en alle daarop betrekking hebbende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, inclusief de bevoegdheid om op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag niet te behandelen.

 • 3. Te bepalen dat het de teamleider van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling ten aanzien van het onder 1 genoemde mandaat met een separaat te nemen besluit ondermandaat kan verlenen aan door hem aan te wijzen medewerkers en hun plaatsvervangers. In een dergelijk besluit kan de teamleider van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling nadere beperkingen en aanwijzingen opnemen voor de uitoefening van het ondermandaat.

 • 4. Punt 7 van het Besluit tot ondermandatering 2018 in te trekken.

 • 5. Te bepalen dat:

  • a.

   dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking ervan;

  • b.

   dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat subsidies BEL-Combinatie 2024.

Ondertekening

Eemnes, 4 maart 2024

Mevrouw F.M. Plat,

Algemeen Directeur

BEL Combinatie