Regeling vervalt per 01-01-2027

Subsidieregeling Achterhoekse Energiebeweging - Ideeënnest

Geldend van 07-03-2024 t/m 31-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Achterhoekse Energiebeweging - Ideeënnest

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem;

Overwegende dat:

 • in het voorjaar van 2023 de Achterhoekse gemeenteraden het Akkoord van Groenlo 3.0 hebben vastgesteld;

 • daarbij besloten is om in gezamenlijkheid van de Achterhoekse gemeenten organisaties, ondernemingen en onderwijsinstellingen in de Achterhoek te betrekken bij het behalen van de doelen van het Akkoord van Groenlo 3.0;

 • het gewenst is om activiteiten en initiatieven bij organisaties, ondernemingen en onderwijsinstellingen te stimuleren die bijdragen aan de doelstelling om de Achterhoeks uiterlijk in 2050 energieneutraal te maken;

Gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, spelregels ‘Achterhoekse Energiebeweging - Ideeënnest’ en artikel 2, 3, 5 en 7 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022;

Besluiten:

vast te stellen de volgende regeling: ”Subsidieregeling Achterhoekse Energiebeweging - Ideeënnest.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem die door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 juli 2022:

 • b.

  Achterhoekse gemeenten: de acht Achterhoekse gemeenten Montferland, Aalten, Winterswijk, Bronckhorst, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Oost-Gelre en Doetinchem;

 • c.

  Akkoord van Groenlo: het samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten dat zich inzet voor de energietransitie;

 • d.

  Achterhoekse Energiebeweging: de naam waaronder Achterhoekse gemeenten in het kader van het Akkoord van Groenlo naar buiten treden om organisaties, ondernemingen en onderwijsinstellingen in de Achterhoek te betrekken bij het behalen van de doelen van het Akkoord van Groenlo 3.0;

 • e.

  Ideeënnest: evenement van de Achterhoekse gemeenten in het kader van het Akkoord van Groenlo;

 • f.

  Nestduwers: de bestuurders van de 8 Achterhoekse gemeenten belast met de portefeuille duurzaamheid / energie;

 • g.

  Deelnemer: ondernemers, onderwijsinstellingen, organisaties en natuurlijke personen;

 • h.

  Initiatief: plan, project, idee van een deelnemer;

 • i.

  Aanvraag: een digitaal verzoek via het aanvraagformulier om deel te nemen aan het Ideeënnest.

Artikel 2. Doelstelling

Deze subsidieregeling heeft als doel, het stimuleren van ideeën die positief bijdragen aan het bereiken van de ambitie een energie neutrale Achterhoek in uiterlijk 2050.

Artikel 3. Bevoegdheid

Het college van de gemeente Doetinchem heeft de bevoegdheid om op basis van deze regeling subsidie te verstrekken. Deze bevoegdheid is in mandaat overgedragen aan de wethouder duurzaamheid / energie.

Artikel 4. Subsidiecriteria

 • 1. Het initiatief dient bij te dragen aan een energie neutrale Achterhoek in 2050.

 • 2. De samenleving profiteert van de investering wat inhoudt dat het initiatief geen individueel belang mag dienen.

 • 3. Elke deelnemer mag per jaar maximaal 1 aanvraag indienen voor deze regeling.

 • 4. Het initiatief is nog niet uitgevoerd dan wel eerder ingediend.

 • 5. De post onvoorzien en uren van vrijwilligers worden niet gesubsidieerd.

 • 6. Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten of projecten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

 • 7. Voor hetzelfde (deel van het) initiatief kan niet van meerdere gemeentelijke subsidieregelingen gebruik worden gemaakt.

Artikel 5. Aanvraag en afhandelingsprocedure

 • 1. De aanvraagtermijn start jaarlijks op 1 maart en sluit op 31 oktober.

 • 2. De aanvraag wordt digitaal ingediend.

 • 3. Een complete aanvraag bevat:

 • a.

  Een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier;

 • b.

  Duidelijke beschrijving/projectplan van het initiatief;

 • c.

  De doelen en resultaten welke worden nagestreefd;

 • d.

  Een planning, en;

 • e.

  Een begroting.

 • 4. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 5. Een ambtelijke vertegenwoordiging van de Achterhoekse gemeenten controleert de aanvragen op het voldoen aan de spelregels, subsidiecriteria (artikel 4) en compleetheid (artikel 5.3).

 • 6. Wanneer de aanvraag niet volledig is, stelt de ambtelijke vertegenwoordiging van de Achterhoekse gemeenten tot uiterlijk 7 november van het betreffende jaar de deelnemer in de gelegenheid de aanvraag binnen 1 week te completeren.

 • 7. Deelnemers, waarbij de aanvraag als compleet is aangemerkt, ontvangen uiterlijk 21 november een uitnodiging voor deelname aan het Ideeënnest op de laatste woensdag van november.

 • 8. Wanneer de aanvraag niet binnen de termijn als bedoeld in het zesde lid is gecompleteerd of wanneer de deelnemer niet deelneemt aan het Ideeënnest als bedoeld in het zevende lid, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 9. Het beoordelen van aanvragen gebeurt tijdens het Ideeënnest door:

a. de Nestduwers op basis van de volgende criteria:

i. Bijdrage aan een energie neutrale Achterhoek (40%);

ii. Samenwerking (20%);

iii. Uitvoerbaarheid (20%);

iv. Financiële haalbaarheid (20%).

Per criterium wordt een score toegekend van 2, 4, 6, 8 of 10;

b. Het publiek op basis van ontvangen publiekscijfers.

Artikel 6. Subsidieplafond en verdeelmaatstaf

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt jaarlijks € 168.000,-, daarvan is:

 • 1. € 160.000,- te verdelen door de Nestduwers waarbij elke Nestduwer maximaal €20.000 te verdelen heeft;

 • 2. € 8.000,- toe te kennen door het publiek op de avond van de Ideeënnest aan het volgens het publiek best scorende initiatief.

Artikel 7. Maximale subsidie

 • 1. De subsidie voor een initiatief bedraagt maximaal de aangevraagde subsidie dan wel maximaal € 168.000,-;

 • 2. Voor een initiatief kan maar één keer subsidie worden verstrekt.

Artikel 8. Subsidieverlening

 • 1. De gemeente verstuurt de beschikking tot subsidieverlening in beginsel binnen 4 weken na afloop van het Ideeënnest.

 • 2. De verantwoording moet voor 31 december van het opvolgende jaar of aan het eind van de looptijd van het initiatief zijn ingediend.

 • 3. De deelnemer verantwoordt de subsidie door een financieel overzicht te overleggen over de inzet van de subsidie waarbij wordt aangetoond dat het initiatief is uitgevoerd conform activiteitenplan en begroting.

 • 4. Op basis van de in het derde lid genoemde gegevens, wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Artikel 9. Verplichtingen van de subsidieontvanger

De deelnemer is verplicht mee te werken aan een promotiecampagne van het Ideeënnest.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Deze subsidie wordt niet verleend wanneer:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in deze regeling;

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt, of;

 • 3.

  De versterkte gegevens onjuist zijn.

Artikel 11. Hardheidsclausule

In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze subsidieregeling voor één of meerdere belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze subsidieregeling te dienen doelen, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van deze subsidieregeling.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Achterhoekse Energiebeweging - Ideeënnest”.

Artikel 13. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en is tot en met 31 december 2026 geldig.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Doetinchem op 20 februari 2024

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage spelregels