Vlaggenprotocol gemeente Dijk en Waard 2024

Geldend van 12-03-2024 t/m heden

Intitulé

Vlaggenprotocol gemeente Dijk en Waard 2024

Het college besluit:

  • 1.

    Het vlaggenprotocol gemeente Dijk en Waard 2024 vast te stellen;

  • 2.

    Het protocol met ingang van de datum van besluitvorming in werking te laten treden.

Inleiding

Het belang van een vlaggenprotocol kan niet worden onderschat, gezien de huidige geopolitieke situatie. Wereldwijd zien wij veranderingen in machtsverhoudingen, verschuivingen in allianties en een groeiende behoefte aan diplomatieke gevoeligheid. De vlag van een land is meer dan slechts een symbool; het is een vertegenwoordiging van de waarden, geschiedenis en aspiraties van een land. Het vaststellen van een protocol voor het respectvol omgaan met vlaggen is cruciaal om een gevoel van verbondenheid te bevorderen.

Daarnaast is het van belang om de veranderende dynamiek binnen onze maatschappij te erkennen. Onze samenleving wordt gekenmerkt door een rijke diversiteit aan culturen, tradities en overtuigingen. Een inclusief vlaggenprotocol moet rekening houden met deze diversiteit en respect tonen voor alle gemeenschappen die ons land en in het bijzonder de gemeente Dijk en Waard vormen. Het is een uitdrukking van respect voor de veelzijdigheid van onze samenleving, waarbij elke groep zich vertegenwoordigd en erkend voelt.

Het realiseren van een vlaggenprotocol is een stap naar een meer respectvolle, inclusieve en diplomatieke omgang met deze belangrijke symbolen. Door deze stap te zetten, tonen wij niet alleen respect voor onze eigen nationale symbolen, maar ook voor de gevoelens en identiteiten van anderen groepen in onze samenleving.

Met dit vlaggenprotocol geven wij handvatten om aan bovenstaande context te voldoen.

Hieronder volgt een aantal standaard richtlijnen voor het vlaggen binnen de gemeente Dijk en Waard (lees: vlaginstructie)

Vlaggenprotocol gemeente Dijk en Waard 2024

De gemeente Dijk en Waard volgt de algemene vlaginstructie die door de minister-president is opgesteld. De instructie werd in 1981 vastgesteld en is in 2009 gewijzigd naar aanleiding van de viering van Veteranendag.

Vlaginstructie voor Rijksgebouwen

De algemene vlaginstructie geldt voor het uitsteken van de nationale vlag van de gebouwen van de Rijksoverheid; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten.

De vlaginstructie maakt onderscheid tussen:

Uitgebreid vlaggen (UV): vanaf alle rijksgebouwen (lees: ministeries). In de gemeente Dijk en Waard wordt de vlag op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het gemeentehuis in Heerhugowaard (Parelhof) en in Zuid-Scharwoude (De Binding) gehesen.

Beperkt vlaggen (BV): alleen vanaf de hoofdgebouwen (lees: gemeentehuis). In de gemeente Dijk en Waard wordt alleen de vlag voor het gemeentehuis in Heerhugowaard (Parelhof) en in Zuid-Scharwoude (De Binding) gehesen.

Wanneer hangen de vlaggen uit?

Voor het gemeentehuis zowel in Heerhugowaard als in Zuid-Scharwoude hangt altijd de gemeentevlag. Er zijn standaard drie masten voor de gemeentevlag, de Nederlandse vlag en de Europese vlag. Als één van de drie masten nodig is voor het hijsen van een andere vlag, dan wordt deze gehesen aan de mast waaraan standaard de Europese vlag hangt.

Voor het hijsen van andere vlaggen dan de standaardvlaggen vindt overleg en afstemming plaats

tussen Facilitaire Zaken en Kabinet en protocol. De gemeentevlag wordt vervangen voor de Nederlandse vlag (al dan niet met wimpel) wanneer de vlaginstructie van de rijksoverheid dit bepaalt. Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

31 januari (1 februari) - BV - Verjaardag van Prinses Beatrix (vlag met wimpel)

27 april (26 april) - UV - Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander (vlag met wimpel)

4 mei - UV - Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

5 mei - UV - Nationale Bevrijdingsdag.

17 mei (18 mei) - BV - Verjaardag van Koningin Máxima (vlag met wimpel)

29 juni – UV - Veteranendag

15 augustus (16 augustus) - UV - Formeel einde Tweede Wereldoorlog.

15 september – BV – Internationale dag van de democratie

7 december (8 december) - BV - Verjaardag van de Prinses van Oranje (vlag met wimpel).

15 december (16 december) - BV - Koninkrijksdag.

Halfstok

Op 4 mei en in uitzonderlijke gevallen kunnen de Nederlandse en de gemeentevlag naast de hoofdingang van het gemeentehuis in Heerhugowaard en Zuid-Scharwoude halfstok worden gehangen. Ook bij de betreffende gedenkplaatsen in de gemeente Dijk en Waard is dit het geval. Bij uitzonderlijke gevallen kan worden gedacht aan terroristische aanslagen, rampen, crises in eigen land en landen waar Nederland, maar ook Dijk en Waard goede banden mee heeft en bij het overlijden van een relatie van het college van B&W.

Overige bijzondere gelegenheden

Sinds enige jaren is het een goed gebruik om op speciale dagen een vlag uit te steken voor het gemeentehuis. Er wordt dan beperkt gevlagd bij de hoofdingang van het gemeentehuis in Heerhugowaard en Zuid-Scharwoude. Dit is in ieder geval van toepassing op:

28 januari: het laten zakken van de gemeentelijke vlag voor aanvang van de herdenking van Holocaust Memorial Day

Lintjesregen in april met de Nederlandse vlag op de dag van informeren van de gedecoreerden en op de dag van uitreiken. Dit valt op de laatste werkdag voor de verjaardag van de koning.

9 mei: dag van Europa (Europese vlag)

Laatste zaterdag in juni : Veteranendag, met de veteranenvlag.

1 Juli: afschaffing slavernij Keti Koti (Surinaamse vlag)

21 September: Internationale Dag voor de Vrede (Regenboogvlag)

25 September: Global Goals vlag

11 oktober: Coming Out Day (LHBTI+) met de Progressvlag

Eerste vrijdag in december: Paarse vrijdag, met de Regenboogvlag.

Bij het vlaggen op deze dagen wordt middels een kort bericht op de website van de gemeente Dijk en Waard in nadere achtergrondinformatie voorzien.

Rouwprotocol (zie ook: Vlag halfstok)

Er kunnen andere protocollen zoals het rouwprotocol zijn die vragen om vlagmomenten.

Bij het overlijden van een raadslid, fractievertegenwoordiger, lid van het College van B&W en (in dienst zijnde) medewerker wordt de vlag van de gemeente Dijk en Waard op de dag van de uitvaart op het gemeentehuis in Heerhugowaard en Zuid-scharwoude halfstok gehesen.

In uitzonderlijke gevallen kan er op andere momenten dan hierboven genoemd gevlagd worden, bijvoorbeeld bij het overlijden van een bevriende relatie van een andere gemeente.

Het college neemt hierover een besluit.

Bijzondere vlaginstructie

Zijn er bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals een geboorte, huwelijk of overlijden? Dan kan de minister-president een speciale vlaginstructie uitgeven. Dit kan de minister-president ook doen bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld om slachtoffers te herdenken van een(inter)nationale ramp.

De gemeente Dijk en Waard vlagt bij (inter)nationale rampen conform de vlaginstructie van de minister-president. Dit geldt ook in relatie tot geo politieke conflicten en hieraan verbonden adhesiebetuigingen.

Indien de gemeente Dijk en Waard in het licht van bovenstaande op eigen gelegenheid een adhesiebetuiging wil uitbrengen dan gebeurt dit met het halfstok hangen van de Nederlandse vlag gedurende een periode van maximaal 7 dagen.

Vlag met of zonder wimpel, vlag op zondag

Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel.

Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit.

Op zondag wordt er in principe in de gemeente Dijk en Waard geen vlag gehesen. Dit is in lijn met het nationale vlagprotocol.

Let op: wanneer een bepaalde datum op zondag valt, dan wordt op de maandag erna gevlagd. Uitzonderingen hierop zijn 4 en 5 mei, 29 juni en 15 augustus.

Protocol bij het uithangen van de nationale vlag

Een aantal gebruiken en regels geldt bij het uithangen van de nationale vlag. Zo mag een gehesen vlag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Ook is het de gewoonte dat de vlag niet hangt tussen zonsondergang en zonsopkomst. Blijft de vlag ’s nachts wel hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn.

Buitenlandse, provinciale en gemeentelijke vlaggen

Bij officiële bezoeken waarbij het college van burgemeester en wethouders betrokken is, hangt de gemeente Dijk en Waard (afhankelijk van de delegatie) een buitenlandse, provinciale en/of

gemeentelijke vlag uit voor het stadhuis. Hierbij geldt het volgende protocol:

Als twee of meer vlaggen worden gehesen, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte hangen. Bij twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen.

Bij drie vlaggen moet de Nederlandse vlag in het midden hangen. Komen de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse vlag? Dan is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid is, moet de gemeentevlag rechts. Worden ook vlaggen van andere landen gehesen? Dan bepaalt de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde.

Verlichten gemeentehuis (Parelhof)

De gemeente Dijk en Waard kan met gebruikmaking van haar eigen verlichtingsinstallatie aan de zijkant van het gemeentehuis (Parelhof) het gebouw verlichten om bij speciale gelegenheden een statement te kunnen maken. Te denken valt hierbij aan Orange the World, een statement tegen onderdrukking van vrouwen en meisjes van 25 november tot 10 december 2024.

Er worden geen vlaggen van landen via het verlichtingssysteem op de gevel geprojecteerd.

Vastellen en wijzigen vlagprotocol

Het vlaggenprotocol wordt vastgesteld door het college van B&W waarna het definitieve protocol aan de fractievoorzitters in het Presidium zal worden teruggekoppeld. Het is van belang om duidelijkheid te geven over het wel of niet vlaggen en het voorkomen van precedentwerking. Bij eventuele suggesties of wijzigingen vanuit het Presidium wordt het protocol opnieuw behandeld en al dan niet gewijzigd tijdens de B&W-vergadering vastgesteld.

In geval van onvoorziene omstandigheden kan de burgemeester zelfstandig, na ambtelijk advies, besluiten om een vlaginstructie te verstrekken voor de gemeentelijke (hoofd)gebouwen.

Ondertekening