Subsidieregeling Isolatie aanpak gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 05-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 12-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Isolatie aanpak gemeente Westerkwartier 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Westerkwartier 2019;

B E S L U I T:

De subsidieregeling Isolatie aanpak gemeente Westerkwartier 2024 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  koopwoning: een woning die in eigendom is van een particuliere woningeigenaar;

 • 2.

  particuliere woningeigenaar: de natuurlijke perso(o)n(en) die het volledige eigendom heeft/hebben van de woning waarin hij/zij tevens het hoofdverblijf heeft/hebben, overeenkomstig de inschrijving in de gemeentelijke basisregistratie;

 • 3.

  150% van het sociaal minimum inkomen: het inkomen op gelijk niveau van 150% van het sociaal minimum die geldt op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag;

 • 4.

  290% van het sociaal minimum inkomen: het inkomen op gelijk niveau van 290% van het sociaal minimum die geldt op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag;

 • 5.

  Rd-waarde: warmteweerstand van isolatiemateriaal uitgedrukt in m2 K/W;

 • 6.

  U-waarde: isolatiewaarde glas uitgedrukt in W/m2K;

 • 7.

  binnenwerkse maat: meetmethode bij glas waarbij kozijn meetelt in m2.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerkwartier (hierna: college) kan aan particuliere woningeigenaren subsidie verstrekken voor het isoleren van een koopwoning;

 • 2. De particuliere woningeigenaar dient woonachtig te zijn in de gemeente Westerkwartier;

 • 3. De particuliere woningeigenaar dient de hoofdbewoner te zijn van de koopwoning waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 4. De koopwoning waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een WOZ-waarde van maximaal € 300.000,-.

 • 5. De koopwoning heeft een woonbestemming volgens het geldende bestemmingsplan;

 • 6. Het moet gaan om een bestaande koopwoning, geen nieuw te bouwen koopwoning;

 • 7. De particuliere woningeigenaar heeft een inkomen van maximaal 150 % van het sociaal minimum voor een subsidie van €2500,- en 290% van het sociaal minimum voor een subsidie van €1500,-;

 • 8. Daarnaast geldt voor de particuliere woningeigenaar een maximum aan spaargeld en/of beleggingen hebben (bijvoorbeeld volgens IB60 inkomensverklaring) van € 15.000,- voor alleenstaanden en € 20.000,- voor stellen.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. In totaal is gedurende de looptijd van deze regeling €2.000.000,- beschikbaar;

 • 2. Het college kan op een later moment besluiten het subsidieplafond te verhogen;

 • 3. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1. Er kan voor de maatregelen genoemd in artikel 6 een subsidie worden toegekend van maximaal € 2.500,- per koopwoning (bij 150% van het sociaal minimum inkomen) of €1.500,- (bij 290% van het sociaal minimum inkomen)

 • 2. De subsidie is stapelbaar met andere subsidies, zoals bijvoorbeeld de ISDE subsidie;

 • 3. De subsidie kan met terugwerkende kracht tot 12-12-2022 worden aangevraagd voor uitgevoerde maatregelen als genoemd in artikel 5 en 6.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

 • 1. Subsidiabel zijn de kosten voor isolerende maatregelen die al zijn uitgevoerd;

 • 2. Tot isolerende maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Dakisolatie;

  • b.

   Vloer- en/of bodemisolatie;

  • c.

   Gevelisolatie;

  • d.

   Muurisolatie;

  • e.

   Hoog-rendement glas

  • f.

   CO2-gestuurde ventilatie, óf;

  • g.

   Balansventilatie met WTW

 • 3. Onder de voorwaarde dat een van de maatregelen uit lid 1 is uitgevoerd is ook de financiering van de niet-verduurzamende, maar noodzakelijke maatregel; afwerking van isolatie (zoals bijvoorbeeld gipsplaten) mogelijk.

 • 4. Niet subsidiabel zijn kosten voor bijvoorbeeld:

  • a.

   Stoffering en inrichting (zoals gordijnen, behang en vloerbedekking);

  • b.

   Nieuwe dakpannen (bijvoorbeeld na het aanbrengen van dakisolatie);

  • c.

   Stucwerk (bijvoorbeeld na het aanbrengen van een voorzetwand).

Artikel 6. Subsidievoorwaarden maatregelen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd is reeds uitgevoerd;

 • 2.

  Van de woning moet worden aangetoond dat minimaal 2 isolerende maatregelen nodig zijn, voor het uitvoeren van de maatregel. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een verduurzamingsadvies dat door de gemeente wordt aangeboden, óf;

 • 3.

  Voor de woning is aantoonbaar een definitief label van D of lager afgegeven;

 • 4.

  Voor het krijgen van subsidie is het voldoende om één isolerende maatregel te hebben uitgevoerd;

 • 5.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Het aanbrengen van vloer- en bodemisolatie met een isolatiewaarde. Mits in combinatie met ISDE- subsidie (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W.

  • b.

   Oppervlakte: minimaal 20m2 van de bodem isoleren óf bij keuze voor vloerisolatie: minimaal 20 m2 van de vloer;

  • c.

   Het aanbrengen van dakisolatie. . Mits in combinatie met ISDE- subsidie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2K/W

   Oppervlakte: minimaal 20m2 isoleren van het dak;

   Het aanbrengen van gevelisolatie door middel van het aanbrengen van spouwmuurisolatie. . Mits in combinatie met ISDE- subsidie met een minimale Rd-waarde van 1,1 m2K/W in de bestaande spouw, of door middel van het aanbrengen van andere gevelisolatie (mits in combinatie met ISDE- subsidie) met een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) van 3,5m2K/W

   Oppervlakte: minimaal 10 m2 isoleren van de gevel middels spouwmuurisolatie óf minimaal 10 m2 middels gevelisolatie;

  • d.

   De isolatiewaarde (U-waarde) voor het HR++ glas is maximaal 1,2 W/m2K.

  • e.

   Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.2.

   Oppervlakte: het minimaal te isoleren oppervlak bedraagt 8 m2.;

  • f.

   Isolerende deuren (Ud ≤ 1,0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen Uf ≤ 1,5 W/m2K

Artikel 7. In te dienen bescheiden

 • 1. Ingevuld aanvraagformulier (digitaal of fysiek), dat door de gemeente beschikbaar is gesteld;

 • 2. Bewijsstuk zoals een energieadvies, energielabel of offerte/factuur waaruit blijkt dat minimaal twee onderdelen van de woning nog geïsoleerd moesten worden, vóór het uitvoeren van de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 3. Factuur van de uitgevoerde maatregel met daarop vermeld;

  • a.

   Type maatregel;

  • b.

   Totale kosten;

  • c.

   Totale oppervlakte;

  • d.

   Isolatiewaarde.

 • 4. Betaalbewijs;

 • 5. Bewijsstuk waaruit het jaarinkomen van de particuliere woningeigenaar en eventuele partner blijkt, bijvoorbeeld via het IB60 inkomensformulier van de Belastingdienst;

 • 6. Bewijsstuk waaruit het eigen vermogen (spaargeld en beleggingen) van de particuliere woningeigenaar en eventuele partner blijkt.

Artikel 8. Afhandeling ontvangst aanvraag

 • 1. De ontvangst van de aanvraag wordt schriftelijk bevestigd;

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de particuliere woningeigenaar in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen;

 • 3. Is de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling nog steeds onvolledig, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Van dit besluit wordt de particuliere woningeigenaar schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen acht weken na ontvangst op een ingediende aanvraag om subsidie.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college een aanvraag om subsidie te verlenen in ieder geval af indien:

 • 1.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Het maximale subsidiebedrag aan de koopwoning al eerder is toegekend;

 • 3.

  Op het adres al eerder een financiële bijdrage is geleverd uit een van de andere regelingen van het Nationaal Isolatieprogramma van gemeente Westerkwartier;

 • 4.

  Een eventueel benodigde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

 • 5.

  De aanvraag is ingediend voor maatregelen die zijn getroffen voor 12-12-2022;

 • 6.

  De particuliere woningeigenaar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking zal leiden.

 • 7.

  De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld in Artikel 6

Artikel 12. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking vermeldt in ieder geval;

  • a.

   De hoogte van de subsidie.

 • 2. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden, voorschriften en verplichtingen verbinden.

[Artikel 12 en verder bevat qua nummering een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Artikel 11, 12, 13, 14.]

Artikel 13. Uitbetaling

Het subsidiebedrag wordt binnen zes weken vastgesteld.

Voor de inkomens tot 150% van het sociaal minimum inkomen wordt 80% van het beschikte bedrag voor het uitvoeren van de maatregelen als voorschot uitgekeerd op het door de aanvrager ingediende bankrekeningnummer. De overige 20% wordt na declaratie en de daaropvolgende subsidievaststelling uitgekeerd.

Voor de overige aanvragen geldt geen voorfinanciering en wordt het subsidiebedrag na vaststelling van de subsidie binnen 15 werkdagen uitgekeerd.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als daaraan vasthouden voor een particuliere woningeigenaar gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Het van toepassing verklaren van dit artikel moet in het besluit gemotiveerd worden.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan;

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 12 december 2022;

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 31 oktober 2026 worden gedaan zolang het subsidieplafond niet is bereikt;

 • 4. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Isolatie aanpak gemeente Westerkwartier 1.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier d.d. 6 februari 2024,

A. Van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris