Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost 2024

Geldend van 07-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Intitulé

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost 2024

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 september 2023.In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 en de gebiedsopgaven. Binnen dit Uitwerkingsbesluit wordt ook rekening gehouden met evenementen, omdat zij onderdeel uitmaken van de culturele programmering en daarmee in relatie staan tot zowel de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024 als het Stedelijk Evenementenbeleid.

Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort culturele activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Met het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost 2024 zet Zuidoost in op het stimuleren van initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en evenementen, die het meest uitdrukking geven aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel zoals hieronder beschreven.

I

Kunst en Cultuur profiel Zuidoost

Amsterdam Zuidoost is een dynamisch stadsdeel dat sterk in ontwikkeling is en bij uitstek de plek waar bestaand en aanstormend talent in de podiumkunsten, beeldende kunst en het creatieve veld samenkomt. Amsterdam Zuidoost is dé ideale broedplaats voor artistiek talent. In Zuidoost wonen en/of werken kunstenaars, theatermakers, dansers, ontwerpers, organisatoren, muzikanten, architecten, fotografen en schrijvers. Deze subsidieregeling is erop gericht om lokale kunst- en cultuurpartijen en hun programmering te versterken en te bestendigen. Met deze regeling kunnen kunstenaars en creatieve ondernemers zich zowel lokaal als stedelijk positioneren, profileren en professionaliseren.

Zuidoost kiest er in beginsel voor om de focus te leggen op partijen/instellingen die actief zijn in Zuidoost. Dit vanuit de veel gehoorde wens om bestaande partijen in het gebied en zij die wortels en binding hebben met het gebied en haar bewoners te versterken. Tegelijkertijd zijn dit de partijen die het beste de inwoners kennen en representeren.

Om dit te bewerkstelligen stelt Stadsdeel Zuidoost budget beschikbaar voor eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven waarbij professionaliteit en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit centraal staan. Stadsdeel Zuidoost streeft ernaar het lokaal artistieke klimaat te stimuleren en te behouden door in te zetten op lokale kunst- en cultuurinitiatieven. Binnen deze regeling is kunst het doel.

Stadsdeel Zuidoost kent andere subsidieregelingen waar men kan aanvragen wanneer kunst als middel wordt ingezet. Activiteiten binnen de subsidieregeling Kunst en Cultuur Zuidoost zijn in grote mate gericht op het bereiken van de bewoners en bezoekers van Zuidoost. Het publiek krijgt zo de kans om in aanraking te komen met nieuwe vormen van kunst en cultuur. Aanvragers zetten zich in om het rijke kunst- en culturele aanbod van Zuidoost voldoende kenbaar en zichtbaar te maken voor haar bewoners en bezoekers van het stadsdeel.

Er wordt gewerkt aan versterking van de stedelijke positie van broedplaatsen in Zuidoost en aan hun programmering. Zij dragen bij en werken mee aan placemaking om kunst en cultuur te verankeren in de nieuwe wijken van de veranderende stad. Zo wordt Zuidoost zowel stedelijk als landelijk op de kaart gezet en wordt de potentie van Zuidoost nog meer benut. Ook stimuleert het stadsdeel passende lokale initiatieven die bijdragen aan het verbreden van het aanbod buitenkunst in Zuidoost. Zuidoost vraagt ook meer aandacht voor het ontwikkelen van nachtcultuur in het gebied zelf.

Amsterdam kent steeds meer kwalitatief goede en populaire evenementen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de hele stad. Uitgangspunt is dat evenementen een duurzame balans hebben tussen leefbaarheid en levendigheid. Het aanbod van evenementen moet passen bij de identiteit van Zuidoost en moet een meerwaarde hebben voor de stad, haar bewoners en bezoekers. De evenementenactiviteiten hebben voldoende allure om de aantrekkelijkheid van Zuidoost te versterken. De gebiedsoverstijgende evenementen sluiten aan bij relevante kernwaarden, zijnde gastvrij, creatief en levendig. De evenementen dienen de lokale creatieve economie te stimuleren en sluiten aantoonbaar aan op het uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Zuidoost.

Speerpunten uitwerkingsbesluit kunst en cultuur Zuidoost 2024

Het stadsdeel heeft zichzelf ten doel gesteld om zich te profileren als kunst- en cultuurwijk van Amsterdam. Om dit te bewerkstelligen richt Zuidoost zich op de volgende 12 speerpunten:

 • 1.

  Versterken van de culturele infrastructuur: Amsterdam Zuidoost is een bron van professionele kunstenaars en creatieve ondernemers. In 2024 richt stadsdeel Zuidoost zich opnieuw op het verder versterken van deze professionals zodat zij zich beter kunnen profileren en – zowel lokaal als ook stedelijk - sterke verbindingen kunnen aangaan;

 • 2.

  Cultuureducatie en talentontwikkeling met kunst als doel: Amsterdam Zuidoost investeert in een innovatief en gedegen aanbod op het gebied van artistiek hoogwaardige cultuureducatie en talentontwikkeling bestemd voor alle kinderen en jongeren. Cultuureducatie draagt bij aan de identiteitsvorming van kinderen en jongeren;

 • 3.

  Het verhaal van Amsterdam Zuidoost: De creatieve en culturele verscheidenheid van Zuidoost is uniek. Deze verscheidenheid draagt bij aan het positioneren van culturele veld in Zuidoost, de stad Amsterdam en internationaal. Het vastleggen/documenteren van het culturele erfgoed is hier een voorbeeld van maar ook het vertellen van dit verhaal op nationale en internationale podia;

 • 4.

  Voorbeeldrollen: Zuidoost heeft een eigen geschiedenis die niet altijd bekend is bij bewoners en anderen. Het is belangrijk dat jonge bewoners hun geschiedenis kennen, door de verhalen van rolmodellen uit het verleden en heden beter voor het voetlicht te brengen;

 • 5.

  Lokale initiatieven voor hedendaagse kunst- en cultuur en evenementen met grootstedelijke allure: Met dit speerpunt worden lokaal gewortelde landingsplekken gestimuleerd;

 • 6.

  Versterken en faciliteren lokale (kunst- en culturele) evenementen; Zuidoost stimuleert met dit speerpunt specifiek culturele (feest)dagen en herdenkingen. Denk aan Holi, 4/5 mei, Keti Koti, Dag van Tula en Open Monumentendag, viering verjaardag van Amsterdam en viering van Divali en andere belangrijke, bekende en minder bekende dagen;

 • 7.

  Kunst- en cultuuraanbod voor en door Amsterdam Zuidoost: Een grootstedelijk en hoogwaardig kunst- en cultuuraanbod specifiek gericht op bewoners en bezoekers van Zuidoost waarmee het gebied zich positief kan positioneren en profileren.

 • 8.

  Kunst in de openbare ruimte: kunst in de openbare ruimte draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Stadsdeel Zuidoost stimuleert daarom graag lokale initiatieven met betrekking tot buitenkunst. Hiermee voorziet Zuidoost niet alleen in een behoefte die leeft bij de inwoners, maar worden ook bezoekers van buiten het stadsdeel aangetrokken;

 • 9.

  Ontwikkeling van nachtcultuur: Zuidoost stimuleert initiatieven voor nachtcultuur in het gebied;

 • 10.

  Versterken placemaking door middel van evenementen met grootstedelijke allure;

 • 11.

  Versterken van broedplaatsen uit Zuidoost: er wordt ingezet op het professionaliseren en versterken van broedplaatsen uit Zuidoost;

 • 12.

  Stimuleren van evenredige spreiding van het kunst- en culturele aanbod over alle wijken-gebieden van Zuidoost;

 • 13.

  Ter bevordering van een sterke profilering van het lokale kunst- en cultuuraanbod hecht Zuidoost belang aan de een goede promotiecampagne voor bewoners en bezoekers.

II

Subsidieplafond (totaal)

1.157.456

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Deelplafond A. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond A is er een onderverdeling gemaakt met focus op de meest voorkomende kunst- en cultuurinitiatieven in stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel instellingen te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsopgaven.

€ 815.000

Deelplafond B. Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven 

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Het stadsdeel stelt subsidiebudget beschikbaar om creatieve talenten te stimuleren hun artistieke kwaliteiten verder te professionaliseren op het gebied van kunst en cultuur en op het gebied van evenementen.

€ 202.456

Deelplafond C. Eenmalige evenementeninitiatieven

Het bestedingsplan van deze middelen staat vermeld onder onderdeel IV van het Uitwerkingsbesluit. Bij deelplafond C is er een onderverdeling gemaakt met focus op gebiedsoverstijgende evenementen en multidisciplinaire culturele activiteiten die het meest uitdrukking geven aan de identiteit en positionering van stadsdeel Zuidoost. In Zuidoost vinden wij het belangrijk om geoormerkte initiatieven dan wel organisatoren te stimuleren omdat deze aansluiten bij de stedelijke afspraken en de prioriteiten in de gebiedsopgaven.

€ 140.000

Totaal:…………………………………………………………................………………….

€ 1.157.456,-

N.B. Het verschil tussen deelplafond A, B en C komt ook tot uiting in de verschillende subsidieactiviteiten/-voorwaarden. Zie onderdeel IV.

IV

ACTIVITEIT

 • A.

  Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 1.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

n.v.t.

 • 4.

  Deelplafond(s)

Muziekeducatie Zuidoost

Platformen voor hedendaagse kunst- en cultuur

Filmhuis- en openluchtfilmprogrammering

Broedplaatsen

Cultuureducatie

Dansgezelschappen met (grootstedelijke) groeipotentie

Kunst- en cultuurinitiatieven vanuit BPT exclusief huurpenningen

Totaal

€ 492.000

€ 65.000

€35.000

€ 80.000

€ 78.000

€ 55.000

€ 10.000

€ 815.000

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, één of meerdere artistiek inhoudelijke samenwerkingspartners zijn vereist.

Onderaannemers worden niet gezien als inhoudelijke samenwerkingspartner en vallen hier niet onder.

*Onderaannemers zijn partijen die niet – mede met u - artistieke invulling hebben gegeven aan het programma

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt in een volledige en gespecificeerde projectbegroting de samenstelling van de inkomstenbronnen binnen het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De aanvrager maakt duidelijk voor welke activiteiten binnen het project geld wordt aangevraagd, gekoppeld aan de bijbehorende posten.

Hiernaast onderbouwt de aanvrager de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2024. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021 – 2024.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

ACTIVITEIT

 • B.

  Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost.

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Natuurlijke personen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 3.000 aanvragen per jaar. Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal € 10.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  Deelplafonds

Eenmalige kunst- en cultuurinitiatieven €142.456,-

Evenementen met een experimenteel karakter €60.000,-

Totaal: €202.456,-

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja, één of meerdere artistiek inhoudelijke samenwerkingspartners zijn vereist *

*Onderaannemers vallen hier niet onder

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt in een gespecificeerde begroting de samenstelling van de inkomstenbronnen binnen de projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. De aanvrager maakt duidelijk voor welke activiteiten binnen het project geld wordt aangevraagd, gekoppeld aan de bijbehorende posten. Er is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst.

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

A t/m F.

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja.

ACTIVITEIT

 • C.

  Eenmalige evenementeninitiatieven

 • 1.

  Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van Amsterdam Zuidoost. Stedelijke en regionale bezoekers.

 • 2.

  Soort subsidie

Eenmalige subsidie.

 • 3.

  Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

Rechtspersonen kunnen eenmalig per kalenderjaar maximaal

€ 50.000 aanvragen per jaar.

 • 4.

  Deelplafond(s)

Gebied overstijgend multidisciplinair meerdaagse evenement.

Muziekfestival met internationale allure.

Multidisciplinair cultureel evenement

Artistieke en kunstzinnige programmering bij sportevenement

Totaal

€ 52.000

€ 41.000

€ 32.000

€15.000,-

€ 140.000

 • 5.

  Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Ja. De organisator heeft een sponsor aan zich kunnen binden die een substantiële bijdrage aan het evenement biedt.

 • 6.

  Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Ja. De aanvrager onderbouwt de samenstelling van de inkomstenbronnen van de organisatie in 2024. Hier is geen streefpercentage aan gekoppeld.

 • 7.

  Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7).

 • 8.

  Instelling adviescommissie

Ja.

 • 9.

  Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Voor de beoordelingscriteria A, B en D uit artikel 7 lid 3 moet de aanvrager minimaal 3 punten scoren. Criteria C en E zijn niet van toepassing bij het beoordelen van aanvragen voor plafond C en aanvragen zullen niet aan deze 2 criteria worden getoetst.

Naast de beoordelingscriteria A, B en D voldoet de aanvrager aan de volgende 2 criteria en scoort hier ten minste 3 punten op:

 • 1.

  Het aanbod van evenementen moet passen bij de identiteit van Zuidoost en moet een meerwaarde hebben voor de stad, haar bewoners en bezoekers;

 • 2.

  Het evenement biedt aantoonbaar voldoende mogelijkheden voor profilering, sociale cohesie en economische spin-off.

  Hiernaast:

  • Is er een duurzame balans tussen leefbaarheid en plezier;

  • Heeft het evenement voldoende allure om de aantrekkelijkheid van Zuidoost te versterken;

  • Sluit het evenement aan bij relevante kernwaarden (gastvrij, creatief en levendig) en dimensies (Festivalstad, Extraverte stad, Cultuur stad, Vernieuwende stad, Gastvrije stad, Ondernemende stad)

  • Stimuleert of levert het evenement een bijdrage aan de (creatieve) lokale economie

 • 10.

  Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuurinitiatieven 2021-2024.

 • 11.

  Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee.

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst en Cultuur Activiteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsopgaven en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Voor plafond A en C gelden er jaarlijks 2 tranches. Bedragen die eventueel overblijven vanuit de 1e tranche binnen deze 2 plafonds worden in geval val overblijven meegenomen naar de 2e tranche.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstprojecten evenementen met stedelijke allure). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten. Dan kan gaan om een subsidie voor een boekjaar of om een meerjarige subsidie.