Regeling vervalt per 01-04-2029

Openstellingsbesluit uitvoering LOS LEADER projecten Flevoland 2023-2027

Geldend van 07-03-2024 t/m 31-03-2029

Intitulé

Openstellingsbesluit uitvoering LOS LEADER projecten Flevoland 2023-2027

Gedeputeerde Staten van Flevoland

Gelet op de artikelen 1.2 en 2.7.3 van de Subsidieverordening GLB Flevoland 2023-2027

Overwegende dat het wenselijk is om in het kader van LEADER GLB-NSP subsidie te verstrekken voor de uitvoering van projecten die passen binnen de door GS vastgestelde Lokale Ontwikkeling Strategie (LOS) Flevoland 2023-2027 (28 november 2023) en zijn geselecteerd door de Lokale Actie Groep (LAG) Flevoland;

Besluiten:

 • Open te stellen: Uitvoering van de regeling in het kader van uitvoering van LEADER – projecten voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS 2023-2027), zoals bedoelt in artikel 2.7.1 tot en met 2.7.7 van de Subsidieverordening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Flevoland 2023-2027.

 • Het subsidie plafond voor de openstellingsperiode vast te stellen voor de gehele LEADER periode tot en met 17 december 2027 op € 4.293.750 euro, zijnde 80% Europese bijdrage (3.435.000 euro uit ELFPO middelen) en zijnde 20% Regionale cofinanciering (858.750 euro)

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • -

  GLB: Gemeenschappelijk Landbouw beleid

 • -

  ELFPO: Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van verordening 2021/2116;

 • -

  LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale: een programma dat vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van GLB stimuleert

 • -

  LEADER subsidie: Europese subsidie zoals bedoeld in paragraaf 2.7 van de Subsidieverordening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

 • -

  LAG: (Lokale Actie Groep), dit volgt uit Artikel 33 Verordening 2021/ 1060

 • -

  LOS: (Lokale Ontwikkelingsstrategie): strategie voor vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling uitgevoerd door een LAG;

 • -

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Verordening: Subsidieverordening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Flevoland 2023-2027

 • -

  Subsidiabele kosten: kosten en/of investeringen die volgens de Subsidieverordening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het openstellingsbesluit uitvoering LEADER-projecten in aanmerking komen voor steun. In artikel 6 van dit openstellingsbesluit worden de subsidiabele kostensoorten genoemd;

 • -

  Verklaring van cofinanciering: Besluit van gemeente, provincie waarin staat welk bedrag aan cofinanciering zij verleent voor de LEADER-subsidie van dat project

 • -

  De-mimimis verklaring en geoorloofde staatssteun: De staatssteunregels in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (artikel 107 en 108 VWEU) stellen beperkingen aan overheden als zij steun willen verlenen aan ondernemingen. Deze de-minimisverklaring is nodig voor de overheid om na te gaan of het voordeel dat de onderneming door deze de-minimissteun krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van projecten die passen binnen de door GS goedgekeurde LOS Flevoland 2023-2027 en die zijn geselecteerd door de LAG Flevoland zoals opgenomen in artikel 2.7.3.

 • a.

  behoud en versterking van de sociale cohesie;

 • b.

  versterking relatie stad/dorp-landbouw en plattelandsrecreatie;

 • c.

  versterken van initiatieven die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het platteland.

Artikel 3 Aanvraagperiode

 • 1. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend in de periode vanaf inwerkingtreding op 2 april 2024 9:00 uur tot en met 17 december 2027 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • a.

  natuurlijke personen;

 • b.

  rechtspersonen en

 • c.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Kosten zijn subsidiabel vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Subsidiabel zijn de kosten zoals bedoeld in artikel 2.7.5 van de Verordening en zoals nader beschreven in artikel 1.8. Voor de berekening van subsidiabele kosten is artikel 1.9 a lid 1 sub a (Berekening subsidiabele kosten zonder vereenvoudigde kostenoptie) van de Verordening van toepassing en artikel 1.9 c lid 1 sub a (Berekening subsidiabele kosten met vereenvoudigde kosten optie voor overige kosten).

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt voor investeringsprojecten maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt voor de overige projecten maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 250.000.

 • 3. Subsidie wordt niet verleend als toepassing van het eerste lid of tweede lid ertoe leidt dat de subsidie minder bedraagt dan € 50.000.

Artikel 7 Inzet vrijwilligers

 • 1. De inzet van vrijwilligers komt voor € 22,00 per uur voor subsidie in aanmerking.

 • 2. De inzet van vrijwilligers is subsidiabel indien de werkelijke arbeidstijd gecontroleerd kan worden.

 • 3. De totale subsidie is niet hoger dan de totale subsidiabele kosten verminderd met de bijdragen in natura zoals vermeld in artikel 1.8 sub c van de Verordening.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

In artikel 1.10 van de Verordening zijn kosten opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 9 Selectie van aanvragen

De LAG beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen. De beoordeling van de LAG wordt gegeven op basis van het beoordelingsformulier die in de bijlagen van dit openstellingsbesluit is opgenomen. Alleen aanvragen om subsidie die blijkens de beoordelingsformulieren, minimaal in voldoende mate een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de LOS komen voor subsidie in aanmerking. De minimale drempelwaarde voor honorering is 14 punten.

Artikel 10 Bevoorschotting

Een voorschot bedraagt 50% van de verleende subsidie. Deelbetalingen inclusief voorschot zijn maximaal 90 % na acceptatie van gerapporteerd voorgang. Verzoeken om deelbetalingen kunnen jaarlijks worden ingediend en indien gewenst in overleg vaker. Bij vaststelling wordt restant berekend.

Artikel 11 Vaststelling

2 jaar na dagtekening van de verleningsbeschikking, tenzij anders is bepaald in de beschikking en binnen 13 weken na realiseren van het project zal de aanvrager om vaststelling van de subsidie vragen. Voor projecten tot € 125.000 geldt het arrangement 2 zoals opgenomen in artikel 1:20. Voor projecten hoger dan € 125.000 geldt het arrangement 3 zoals opgenomen in artikel 1:21. Verzoeken tot vaststelling die ingediend worden na 1 april 2029 worden niet in behandeling genomen

Artikel 12 Subsidievereisten

 • a) Een projectplan conform format, een begroting inclusief toelichting is mee te sturen

 • b) Om in aanmerking te komen voor geoorloofde staatssteun is de aanvrager verplicht een de-minimis verklaring mee te sturen bij de aanvraag en indien relevant een Mkb verklaring

 • c) Een cofinancieringsverklaring afgegeven door een gemeente voor ten minste 10% van de subsidie is mee te sturen

 • d) Indien van toepassing een samenwerkingsovereenkomst mee te sturen

 • e) Indien van toepassing een kopie van de vergunning mee te sturen

Artikel 13 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25 en 4:35 van de Awb wordt subsidie geheel of gedeeltelijk geweigerd indien 1 van de in het artikel 1.5 van de Verordening Flevoland GLB Flevoland 2023-2027 genoemde weigeringsgronden van toepassing is.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst

Artikel 15 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 1 april 2029

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit uitvoering LOS LEADER projecten Flevoland 2023-2027

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van 27 februari 2024

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,

TOELICHTING

Algemeen

Het openstellingsbesluit is vastgesteld door de Lokale Actiegroep Flevoland (hierna: LAG). GS publiceren het openstellingsbesluit. Op basis van dit openstellingsbesluit kan subsidie worden verleend voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de doelen van de Lokale ontwikkelingsstrategie (hierna: LOS) van LEADER Flevoland 2023-2027

Ad Artikel 2 Subsidiabele activiteit:

De LOS is te raadplegen op de website www.flevoland.nl/leader

Ad Artikel 3 Aanvraagperiode

Leader Flevoland kent een doorlopende openstelling over de gehele LEADER programma periode. Aanvragers kunnen via de LEADER-website hun projecten indienen opdat de LAG deze kan beoordelen en RVO (Rijksdienst voor Ondernemend NL) deze bij goedkeuring kan beschikken. De LAG zal in de programma periode regelmatig bijeenkomen om de ingediende projecten te beoordelen. Zie voor de vergaderfrequentie het vergaderschema op de www.leaderflevoland.nl.

Ad artikel 5 subsidiabele kosten

Na het indienen kan een aanvrager op eigen risico starten met het maken van kosten. Bij ontvangen van de beschikking kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden.

Ad Artikel 6 subsidiehoogte

Investeringsprojecten: Projecten die toezien op het realiseren van investeringen:

 • -

  waarbij rekening wordt gehouden met klimaat en milieu en dierenwelzijnsdoelen

 • -

  waarmee primair het verdienvermogen van de aanvrager wordt vergroot of verstevigd.

 • -

  Die ten goede komen van het landelijke gebied en (vul aan met specifieke thema’s uit de LOS)

Investeringen zijn activiteiten waarbij het vermeerderen van waarden gerekend wordt tot het hoofddoel.

Overige projecten waarbij het doen van een fysieke investering niet het hoofddoel is zijn gekenmerkt door sociale activiteiten. Zoals bijvoorbeeld het organiseren en faciliteren van ontmoetingen in de regio; het delen van kennis of de promotie en uitvoering van natuurwerkdagen in de regio.

Ad Artikel 9 Selectie van aanvragen

De LAG hanteert een procedure voor selectie van de projectvoorstellen in zeven stappen:

1 – Intakegesprek en uitsluitingstoets

2 – Toets projectidee door LAG-leden

3 – Opstellen en indienen projectvoorstel

Indienen bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO)

Toets op instapcriteria bij RVO

4 – Voorbereiding besluit

5 – Besluitvorming in de LAG-vergadering

6 – Terugmelding besluit LAG aan indiener projectvoorstel

Inhoudelijke beoordeling kosten door RVO

Besluit tot subsidieverlening door RVO

7 – Beschikking en overeenkomst

Toetsingskader – Selectiecriteria

Criteria

Check op

Score

0 = niet

1 = voldoende

2 = heel goed

Hulpvragen

1 – Doelen LOS

Draagt het project bij aan één of meer van de doelen/thema’s van de LOS:

Versterking sociale cohesie

Economische ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling platteland

Minimaal 1 criterium met 2 pnt of 2 criteria met 1 pnt.

Minimaal 2 pnt

Maximaal 6 pnt

Indien alle 3 doelen minimaal 1 pnt: 1 bonuspunt.

Draagt het project bij aan de doelen?

Komt het project ten goede aan de bewoners van het platteland?

Draagt het project bij aan de economische ontwikkeling van het landelijk gebied

2 – LEADER criteria

Bottom-up/draagvlak

Mobiliseren lokale gemeenschap

Leader-bijdrage noodzakelijk?

Op elk criterium minimaal 1 pnt

Maximaal 6 pnt

Van wie komt het initiatief, van onderop, uit de samenleving?

Heeft het initiatief draagvlak?

Sluit het project aantoonbaar (of aannemelijk) aan bij wensen vanuit de omgeving?

Hoe worden andere partijen bij het initiatief betrokken?

Wie zijn er betrokken, wie mis je?

Kan het project ook zonder Leader-bijdrage gerealiseerd worden?

3 – Haalbaar

Is het project haalbaar:

Organisatorisch

Financieel

Robuust

Op elk criterium minimaal 1 pnt

Maximaal 6 pnt

Is het project logisch en solide georganiseerd? Hebben de organisatoren de capaciteit om het project te realiseren en in stand te houden?

Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en/of kwaliteit van de organisatoren? Is er (schijn van) belangenverstrengeling?

Welke partners zijn er betrokken? Wie mis je?

Is het tijdpad realistisch?

Zijn vergunningen nodig, is de organisatie daarvan bewust en capabel?

Is de begroting realistisch? Is er een logisch verband tussen de beoogde doelen, de geplande activiteiten en de begrote kosten en inkomsten?

4 – Impact van project voor LEADER?

Impact voor de doelgroep

Omvang van de doelgroep

Verhouding gevraagde bijdrage versus bijdrage voor Flevoland

In totaal minimaal 3 pnt

Maximaal 6 pnt

 

5 – Innovatie

is het project vernieuwend?

Minimaal 1 pnt

Maximaal 2 pnt

 

Eindscore

Totaal aantal punten:

 

Minimaal 14 punten nodig voor honorering

Maximaal 25 punten