Subsidieregeling cultuur Meedoen is de Kunst gemeente Utrechtse Heuvelrug 2024

Geldend van 07-03-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling cultuur Meedoen is de Kunst gemeente Utrechtse Heuvelrug 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de Utrechtse Heuvelrug,

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug,

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en

Gelet op de kadernota cultuur Meedoen is de Kunst en bijbehorende uitvoeringsnota,

besluit:

Tot het vaststellen van de ‘Subsidieregeling cultuur Meedoen is de Kunst gemeente Utrechtse Heuvelrug 2024’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Jaarlijks terugkerende subsidie: een subsidie die jaarlijks terugkeert;

 • b.

  Een incidentele subsidie: een subsidie voor één activiteit of project. De duur van de activiteit of project is niet van belang.

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • d.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug

 • e.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 • f.

  Cultuurnota: kadernota Cultuur Meedoen is de Kunst

 • g.

  Uitvoeringsplan cultuur: het uitvoeringsplan Meedoen is de Kunst 2023 – 2025 Utrechtse Heuvelrug;

 • h.

  Cultuurcoach: extern functionaris en netwerker op gebied van cultuur.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten en voorwaarden

 • 1. Jaarlijks terugkerende subsidies worden uitsluitend verstrekt onder voorwaarde van artikel 4.36 tweede lid Awb voor de volgende activiteiten uit de cultuurnota:

  • a.

   Het coördineren van culturele informatie digitaal en fysiek;

  • b.

   Het organiseren van activiteiten door de cultuurcoach;

  • c.

   Het organiseren van een kunst en cultuurprogramma voor scholen via Kunst Centraal;

  • d.

   Het organiseren van een cultureel programma rondom cultuur- en dorpshuizen;

 • 2. Incidentele subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de doelen uit de nota Meedoen is de Kunst te weten:

  • a.

   Ontplooiing van culturele talenten van inwoners in het algemeen;

  • b.

   Ontplooiing in de vorm van laagdrempelige culturele activiteiten gericht op jeugd, volwassenen en speciale doelgroepen: inwoners met een beperking en ouderen;

  • c.

   Ontplooiing in de vorm van kunst- en cultuureducatieprojecten voor de jeugd in het algemeen en op scholen;

  • d.

   Versterking cultureel, erfgoed en natuur/landschap met verbindende evenementen op erfgoed locaties;

  • e.

   Samenwerking en verbinding tussen culturele instellingen onderling en daarbuiten;

  • f.

   Brede, binnen de gemeente voor iedere inwoner en iedere doelgroep, toegankelijke evenementen.

 • 3. De activiteiten zoals vermeld in artikel 3 lid 2 kunnen één of meerdere van onderstaande aspecten in zich te hebben:

  • a.

   Inwoners te stimuleren om mee te doen aan culturele (educatieve) laagdrempelige activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd, ouderen en inwoners met een beperking;

  • b.

   Stimuleren culturele evenementen op erfgoedlocaties of in de natuur;

  • c.

   Het stimuleren en/ of zichtbaar maken van lokaal talent;

  • d.

   Culturele instellingen te stimuleren om onderling of met (lokale) derden samen te werken (verbinding), minimaal 2 organisaties;

  • e.

   Het stimuleren van samenwerking en verbinding tussen ondernemers, erfgoed en cultuur, recreatie/toerisme, natuur/landschap.

Artikel 4. Aanvraag, termijn en voorschriften subsidies

 • 1. Een aanvraag om een incidentele subsidie wordt ingediend uiterlijk 8 weken en niet eerder dan 5 maanden voordat de aanvrager begint met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. Een aanvraag zoals genoemd in artikel 3 tweede lid onder c moet, in ieder geval aantoonbaar worden onderbouwd door de school waar de activiteit plaatsvindt.

 • 3. Een subsidieaanvraag van eenzelfde kan maximaal tweemaal per kalenderjaar worden gehonoreerd.

 • 4. In aanvulling op hetgeen is bepaald in de ASV dient bij de aanvraag ook te worden toegevoegd:

  • a.

   een activiteitenplan waarin voldoende omschreven staat voor welke doelgroepen de activiteit bestemd is;

  • b.

   gegevens waaruit blijkt in hoeverre de activiteit bijdraagt aan een van de doelen/ of meerdere doelen uit de cultuurnota;

  • c.

   welke organisaties/ personen deelnemen aan de activiteiten;

  • d.

   een planning;

  • e.

   een (kort) communicatieplan waarbij gebruik (sociale) media wordt vermeld;

  • f.

   uit welke mensen de organisatie bestaat;

  • g.

   het verwachtte aantal bezoekers;

  • h.

   een begroting met dekkingsplan;

  • i.

   onderbouwing van het wel/ niet aanspreken van externe fondsen voor cultuur.

[Artikel 4 lid 3 bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Een subsidieaanvraag van eenzelfde organisatie kan maximaal tweemaal per kalenderjaar worden gehonoreerd.]

Artikel 5. Kosten die voor incidentele subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de daadwerkelijk te maken kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. Het betreft kosten rechtstreeks herleidbaar naar het plaatsvinden en organiseren van een activiteit of evenement niet zijnde: catering (drank, eten), salaris voor organisatie, vrijwilligersvergoeding, huisvestingskosten, aanvragen van vergunningen en overige kosten die niet rechtstreeks in relatie staan tot de inhoud van de activiteit.

 • 2. Een vergoeding voor een rechtstreeks aan de activiteit gerelateerde dienst (en) door een artiest/ kunstenaar kan worden verleend tot een bedrag van maximaal € 1000,- per activiteit.

Artikel 6. Verdeling subsidieplafond

Onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad is jaarlijks €200.000 (prijsniveau 2024) beschikbaar voor de uitvoering van subsidies in het kader van de nota Meedoen is de Kunst.

Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb. Het subsidieplafond wordt jaarlijks, voorafgaand aan het begrotingsjaar, gepubliceerd.

Artikel 7. Beoordelingscriteria

 • 1. Subsidie wordt beoordeeld op activiteiten die minimaal voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de activiteit geeft inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug de gelegenheid actief of passief deel te nemen aan cultuur;

  Aanvullend kan bij beoordeling van de activiteit de mate waarin de activiteit voldoet aan één of meer van de volgende criteria mee worden gewogen.

  • b.

   de activiteit bereikt inwoners die een afstand ervaren tot het (reguliere) kunst- en cultuuraanbod;

  • c.

   De activiteit betrekt lokale kunstenaars;

  • d.

   de activiteit betrekt inwoners uit alle dorpen en is toegankelijk voor een breed publiek;

  • e.

   de activiteit stimuleert cultuurparticipatie en educatie van jongeren;

  • f.

   de activiteit betrekt erfgoed, cultuurhistorie en natuur;

  • g.

   de activiteit is van aanvullende waarde op recreatie en toerisme binnen de gemeente;

  • h.

   de activiteit komt tot stand door samenwerking met andere culturele instellingen binnen de gemeente;

  • i.

   De activiteit vindt plaats op meer dan één moment/ tijdstip of meer dan één plek binnen de gemeente.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1. Een incidentele subsidie kan maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedragen met een maximum van € 2000,- .

 • 2. Een incidentele subsidie in het kader van artikel 3 tweede lid onder c kan maximaal 50%van de subsidiabele kosten bedragen met een maximum van € 5000,-

 • 3. Indien sprake is van een evenement of activiteit die in hoge mate bijdraagt aan gestelde activiteiten in artikel 3, tweede lid a t/m e kan het college afwijken van het maximum zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel. Het gaat hierbij om meerdere activiteiten uit artikel 3, tweede lid a t/m e.

 • 4. De hoogte van een eenmalige subsidie wordt tevens bepaald aan de hand van de beoordelingscriteria uit artikel 7 en de volgende aspecten:

  • a.

   de mate waarin wordt bijgedragen aan gemeentelijke subsidiedoelstellingen op het gebied van cultuur;

  • b.

   de prijs/kwaliteitverhouding.

Artikel 9. Wijze van verdeling voor eenmalige subsidies

 • 1. De helft van het budget zoals gesteld in artikel 6 wordt gereserveerd voor subsidies, waarbij de activiteiten plaatsvinden in de eerste zes maanden van een kalenderjaar en de andere helft wordt gereserveerd voor subsidies, waarbij de activiteiten plaatsvinden in de laatste zes maanden van het jaar. Indien het gereserveerde budget van de eerste zes maanden niet geheel is besteed, wordt het restant van de eerste zes maanden doorgeschoven naar de laatste zes maanden van het jaar.

 • 2. Honorering van volledige aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in aanvragen om subsidie, waarbij de activiteiten plaatsvinden van 1 januari tot en met 30 juni en in aanvragen om subsidie, waarbij de activiteiten plaatsvinden van 1 juli tot en met 31 december.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag in voldoende mate is aangevuld.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van de subsidieregeling Cultuur Utrechtse Heuvelrug 2019.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuur Meedoen is de Kunst Utrechtse Heuvelrug 2024.

Ondertekening