Oplegger Preventie- en handhavingsplan alcohol

Geldend van 02-03-2024 t/m heden

Intitulé

Oplegger Preventie- en handhavingsplan alcohol

Behorende bij raadsvoorstel met nummer: Raad-00916/8

De raad van de gemeente Bronckhorst;

gelezen het voorstel van het college van b en w van 9 januari 2024;

gelet op de Alcoholwet in artikel 43a;

Besluit:

De oplegger Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast te stellen.

Gemeenten zijn verplicht om elke vier jaar, gelijktijdig met de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid, een Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vast te laten stellen door de gemeenteraad, volgens de alcoholwet in artikel 43a. Het plan moet aangeven: wat de doelstellingen zijn van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol; welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen; de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen en welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden. Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol is gevat in een oplegger omdat de uitvoering ervan is overgenomen uit reeds vastgestelde plannen.

De doelstellingen zijn overgenomen uit het Uitvoeringsprogramma 2023 van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid (2023-2026), het beleidskader Sociaal domein ‘Gewoon meedoen’ (2022-2026), Toezicht en handhaving uitvoeringsplan (2023) en het Plan van aanpak GALA, Brede SPUK (2023-2026). Binnen deze documenten zijn de doelstellingen beschreven volgens de Alcoholwet in artikel 43a.

Wat zijn de doelstellingen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol?

(Vindplaats: Plan van aanpak GALA, Brede SPUK hoofdstuk 3.3 gezondheid en sociale basis p.7-9; Plan van aanpak GALA, Brede SPUK hoofdstuk 6.2 wat willen we bereiken p.18+20; Uitvoeringsprogramma 2023 van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid hoofdstuk 4 de praktijk langs de 5 pijlers p.18, 21-22; Uitvoeringsprogramma 2023 van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2.5 alcoholmatiging p.15-16; Preventie akkoord Achterhoek p.11.)

(Meerjarige) doelstellingen:

 • o

  In de gemeente Bronckhorst bevorderen we een gezonde leefstijl. Meer inwoners maken gezonde keuzes in 2026, dan dat ze in 2022 doen;

 • o

  Stabilisatie van het aantal middelbare scholieren die recent alcohol (nu 42%) en recent binge hebben gedronken (nu: 31%);

 • o

  Stabilisatie in het aantal jongvolwassenen dat niet voldoet aan de alcoholnorm (nu 73%) en die zware drinker zijn (nu 23%);

 • o

  Het vergroten van kennis over alcoholgebruik;

 • o

  Het uitstellen van het eerste gebruik of ander risicogedrag;

 • o

  Het verminderen van het gebruik.

Doelstellingen 2023

 • o

  In 2023 zijn activiteiten uitgevoerd om de bewustwording bij ouders en kinderen te vergroten ten aanzien van het voorkomen van het gebruik van alcohol.

 • o

  In 2023 zijn activiteiten uitgevoerd om de bewustwording bij inwoners te vergroten ten aanzien van alcoholmatiging.

 • o

  In 2023 is aandacht bij de sociaal-consulenten voor vroegtijdig signaleren van verslavingsproblematiek en ze verwijzen tijdig door naar hulp.

 • o

  Eind 2023 kunnen vrijwilligers van accommodaties met een horecavoorziening aangeven dat ze voldoende kennis hebben van verantwoord alcoholgebruik

 • o

  In 2023 heeft cluster Handhaving diverse activiteiten uitgevoerd gericht op alcoholmatiging bij inwoners én het voorkomen van alcoholgebruik onder de 18 jaar.

Welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen?

(Vindplaats: Plan van aanpak GALA, Brede SPUK hoofdstuk 6.2 wat willen we bereiken p.18+20; het Uitvoeringsprogramma 2023 van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2.5 alcoholmatiging p.15-16)

De volgende acties staan gepland vanaf 2023 t/m 2026:

 • Signalering, advies en ondersteuning aan professionals en vrijwilligers:

  • o

   Signaleren van inwoners met verslavingsproblematiek door sociaal-consulenten. Waar nodig vindt doorverwijzing plaats naar eerstelijns professionals.

  • o

   Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) aan (sport)verenigingen

  • o

   Training sociaal-consulenten en combinatiefunctionarissen op (Vroeg)signaleren en begeleiden bij risicovol gebruik

 • Voorlichting, educatie en doelgroepparticipatie:

  • o

   Alcohol Verkeer Cursus – AVC

  • o

   Bijeenkomst rijschoolhouders

 • Roken, alcohol, drugs worden opgepakt door thematafel “De Gezondste Regio”. Er zijn diverse groepen en samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan deelopdrachten.

 • o

  Uitvoering van het plan van aanpak Iriszorg.

 • o

  Lokale implementatie van de landelijke campagnes rondom middelengebruik:

  • o

   O.a. Jaarlijks worden ouders van kinderen in groep 8 van de basisschool geïnformeerd door ansichtkaart met informatie over diverse gezondheidsthema’s waaronder NIX18.

 • o

  Activiteiten vanuit handhaving:

  • o

   onaangekondigde controles,

  • o

   inzet van mysteryshoppers,

  • o

   inventariseren van horspots

  • o

   handhaven op wederverstrekking.

 • o

  Ingaan op wensen, vragen vanuit de maatschappij of vanuit het LEA om de aandacht voor dit thema aan te vullen bijvoorbeeld voor VO-onderwijs of voor alcoholverstrekkers.

De wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen?

(Vindplaats: Toezicht en handhaving uitvoeringsplan hoofdstuk 3.9 alcohol en drugs p.19; p.23)

Doelstelling ➔ Inwoners, en in het bijzonder jeugd bewust maken van de risico’s, behouden van een veilige leefomgeving. Wij controleren op basis van de Alcoholwet en kunnen wij handhavend

optreden tegen o.a. weder verstrekking. Wij werken samen met Halt (jeugd) en Iriszorg ((jong)volwassenen. In bepaalde casussen is het effectiever om op deze wijze handhavend op te treden in plaats van het opmaken van een proces verbaal. Het gaat om het bereiken van het juiste doel en dat is het effect van alcohol en drugs onder de aandacht te brengen van de jongeren. Op deze manier leveren wij een bijdrage bij het voorkomen, bestrijden en bestraffen van (jeugd)criminaliteit of zorg op andere gebieden.

afbeelding binnen de regeling

Doelstelling ➔ Zoveel als mogelijk voorkomen dat er alcoholhoudende drank wordt verstrekt dan wel verkocht aan minderjarigen.

Voor verkoop en/of verstrekken van alcoholhoudende drank in een slijterij, horecabedrijf, sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant is een alcoholvergunning vereist. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcoholhoudende drank te verkopen. Zij mogen alleen zwak alcoholhoudende drank verkopen en thuis consumeren zoals bier en wijn.

Aan een alcoholvergunning zijn voorwaarden en voorschriften verbonden, conform de Alcoholwet.

Wij voeren per jaar verschillende controles uit bij horecabedrijven. Deze controles zijn gericht op: inrichtingseisen, oplevering, vergunning, leeftijdsgrenzen, verantwoord alcoholgebruik en klachtmeldingen. Om te bepalen welke horecabedrijven extra gecontroleerd moeten worden, wordt gebruik gemaakt van risico gestuurd toezicht. Bedrijven die het goed doen (weinig klachten etc.) worden minder gecontroleerd (of niet gecontroleerd) dan die waarover wij vaker meldingen ontvangen.

In onze gemeente hebben wij zo’n 150 (para)commerciële horecabedrijven. Wij zullen in 2023 en 2024 steekproefsgewijs controles uitoefenen bij (para)commerciële horecabedrijven. Ons streven is om per jaar 15 controles uit te voeren.

Welke resultaten in de door het plan bestreken periode minimaal behaald dienen te worden?

(Vindplaats: Plan van aanpak GALA, Brede SPUK hoofdstuk 10 bewaken en voortang, p.26; het Uitvoeringsprogramma 2023 van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2.5 alcoholmatiging p.15-16)

Elk kwartaal volgen we het proces en de resultaten per doel. We doen dit door middel van de interne Monitor. In deze interne Monitor worden indicatoren opgenomen uit de jaarplanning.

We monitoren ook tijdens en aan het einde van de looptijd van deze nota of er door meer inwoners gezonde keuzes zijn gemaakt. We gaan hiervoor na of er een positiever beeld dan het huidige beeld ontstaat. We doen dit aan de hand van de verschillende Gezondheidsmonitors van de GGD NOG.

Daarnaast gaan we tweejaarlijks in gesprek met groepen inwoners om hun persoonlijke verhalen te horen. Daarmee kunnen persoonlijke ervaringen van inwoners ook duiding geven aan de cijfers van de GGD Gezondheidsmonitors.

Aan de hand van jaarlijkse evaluaties, vindt de opzet van de begroting voor het komende jaar plaats. De uitgaven en de begroting worden op regelmatige basis, gemonitord.

De ontvangen rijksmiddelen zullen wij in onze begroting o.b.v. de toekenningsbeschikking verdelen over de diverse onderdelen van de Brede SPUK (alle programma’s opgenomen als aparte deelprojecten). Het is de bedoeling dat hier via factuurafhandeling de bijbehorende kosten tegenover komen te staan, zodat we einde jaar goed inzichtelijk hebben wat op welk onderdeel is uitgegeven.

Resultaten voor 2023:

 • Ouders van kinderen in groep 8 ontvangen een ansichtkaart met materialen van de GGD en het Trimbos-instituut over diverse gezondheidsthema's waaronder Nix18.

 • Landelijke campagnes zoals NIX18(feestdagen) en Ik Pas, worden onder de aandacht gebracht bij inwoners.

 • Vroegtijdig wordt verslavingsproblematiek gesignaleerd bij inwoners door sociaal-consulenten. Zo nodig worden inwoners doorverwezen naar (eerstelijns) professionals.

 • In elke kern hebben vrijwilligers kennis verkregen over verantwoord alcohol schenken door de cursus IVA.

 • Door middel van controles een signaal afgeven dat er steng gecontroleerd wordt en daarmee de matiging van alcohol beperken. Daarnaast de bewustwording vergroten bij de organisatie en wedeverstrekkers.

 • Wanneer behoefte is om dit thema aan te vullen, hierop in kunnen spelen, bijvoorbeeld voor VO-onderwijs.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 15 februari 2024,

de griffier,

M. Veenbergen

de voorzitter,

M.A.J. van der Tas