Subsidieregeling Sociale Structuur Montferland 2024

Geldend van 28-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling Sociale Structuur Montferland 2024

Het college van Burgemeester en wethouders van Montferland;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Montferland 2024

Besluit

vast te stellen de Subsidieregeling “Sociale Structuur Montferland 2024”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland.

 • b.

  Subsidiejaar: het jaar waarin de activiteiten waarvoor subsidie is verleend worden uitgevoerd.

 • c.

  Algemene subsidieverordening: Algemene Subsidieverordening gemeente Montferland 2024.

 • d.

  Aanvrager: de rechtspersoon namens welke een subsidieaanvraag wordt ingediend.

 • e.

  Subsidieplafond: het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor uitvoering van de subsidieregeling. Overschrijding van het plafond zal leiden tot weigering van de gevraagde subsidie.

 • f.

  Algemene reserve: Gereserveerde middelen zonder specifiek doel.

 • g.

  Doelreserve: gereserveerde middelen voor een specifiek doel.

 • h.

  Periodieke subsidie: jaarlijkse subsidie die wordt toegekend voor de periodieke activiteiten.

 • i.

  Basissubsidie: vaste onderdeel van de periodieke subsidie.

 • j.

  Periodieke activiteiten: de jaarlijkse reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • k.

  Incidentele subsidie: subsidie t.b.v. eenmalige, experimentele activiteiten, niet behorend tot de periodieke activiteiten.

 • l.

  Besluit tot subsidieverlening: een schriftelijk besluit waarin aan de aanvrager wordt meegedeeld welke activiteiten subsidiabel zijn en waarin de hoogte van de subsidie in het vooruitzicht wordt geteld.

 • m.

  besluit tot subsidievaststelling: een schriftelijk besluit waarin de subsidie definitief wordt vastgesteld.

 • n.

  Peildatum: 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • o.

  Leden: personen die als zodanig bij een vereniging zijn ingeschreven.

 • p.

  Deelnemers: personen die deelnemen aan de gesubsidieerde activiteiten, en daarvoor contributie dan wel een bijdrage betalen.

 • q.

  jeugdleden: leden woonachtig int de gemeente Montferland, die deelnemen aan de activiteiten en op de peildatum tussen 0 tot en met 17 jaar oud zijn.

 • r.

  Seniorleden: leden woonachtig in de gemeente Montferland die deelnemen aan de activiteiten en die op de peildatum de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

 • s.

  Leden met een beperking: leden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke beperking of met psychiatrische of psychosociale problemen die extra of gespecialiseerde begeleiding nodig hebben en/of gebruik maken van aangepast materiaal.

 • t.

  kwetsbare inwoners: inwoners die problemen ondervinden bij hun deelname aan de samenleving.

 • u.

  inwoners: inwoners van de gemeente Montferland.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kan subsidie worden toegekend aan in Montferland gevestigde instellingen en organisaties onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  De instelling/organisatie is bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon ingeschreven en gevestigd in Montferland. Voor regionale instellingen kan ontheffing worden verleend van de vereiste vestiging in Montferland;

 • b.

  De rechtspersoon organiseert op basis van de statutaire doelstellingen zonder winstoogmerk activiteiten als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

 • c.

  het aantal deelnemers bedraagt minimaal 15 personen;

 • d.

  het aantal deelnemers bestaat voor minimaal 50% uit inwoners van de gemeente Montferland.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

3.1. Cultuur

 • a.

  muziekbeoefening door muziekverenigingen;

 • b.

  uitoefening van de zangkunst in verenigingsverband;

 • c.

  dansante activiteiten in verenigingsverband;

 • d.

  voorbereiden en uitvoeren van toneelvoorstellingen in verenigingsverband;

 • e.

  het stimuleren van het historisch besef van de inwoners en oudheidkunde;

 • f.

  activiteiten t.b.v. landelijke vierings- en/of herdenkingsdagen;

 • g.

  culturele evenementen die voldoen aan de criteria zoals vermeld in het gemeentelijk evenementenbeleid en passen in de doelen van het cultuurbeleid;

 • h.

  initiatieven, gericht op de bevordering van actieve cultuurparticipatie.

 • i.

  incidentele culturele activiteiten voor inwoners zoals bedoeld in artikel 1 lid q, r en s.

3.2. Sport

 • a.

  het organiseren en aanbieden van sportactiviteiten in verenigingsverband voor inwoners van Montferland;

 • b.

  Sportevenementen die voldoen aan de criteria zoals vermeld in het gemeentelijke evenementenbeleid en passen in de doelen van het sportbeleid;

 • c.

  Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;

 • d.

  incidentele sportieve activiteiten voor inwoners zoals bedoeld in artikel 1 lid q, r en s.

3.3. Ontmoeting, ondersteuning en ontplooiing

 • a.

  Ontmoeting en ontplooiingsactiviteiten voor vrouwen en senioren;

 • b.

  Vrijwillig jeugdwerk;

 • c.

  Ondersteuning van kwetsbare inwoners door vrijwilligers;

 • d.

  belangenbehartiging van wijken en kernen door vrijwilligers;

 • e.

  Een lokaal gericht media-aanbod;

 • f.

  Incidentele activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en ontplooiing voor inwoners zoals bedoeld in artikel 1 lid t.

 • g.

  Het zonder winstoogmerk bieden van huisvesting aan plaatselijke organisaties.

Artikel 4. Aanvragen van subsidie

4.1. Periodieke (jaarlijkse) subsidieaanvragen

 • a.

  Subsidieaanvragen op basis van deze subsidieregeling worden ingediend vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • b.

  Subsidieaanvragen worden digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente vastgesteld aanvraagformulier.

 • c.

  Subsidieaanvragers zijn verplicht alle informatie toe te zenden die nodig is om de hoogte van de subsidie te kunnen vaststellen.

4.2. Incidentele subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 worden uiterlijk 12 weken voor de geplande aanvang van de activiteiten ingediend, en dienen vergezeld te gaan van:

 • a.

  een omschrijving van de doelstelling van de activiteit;

 • b.

  een omschrijving van de doelgroep waarop de activiteit is gericht;

 • c.

  een omschrijving van de activiteit(en) zelf;

 • d.

  een opgave welke organiserende partijen betrokken zijn bij de activiteit(en);

 • e.

  een begroting waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat met inachtneming van de gevraagde subsidie de activiteit daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.

4.3. Investeringsbijdragen

 • a.

  Subsidieaanvragen gericht op investeringen worden voorzien van een investeringsbegroting en een toelichting op de noodzaak van de investering.

 • b.

  Voor vervangingsinvesteringen en onderhoudskosten dienen verenigingen te reserveren in de exploitatie.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

5.1. Cultuur

Toneelverenigingen, Zangverenigingen en Dansverenigingen

De activiteiten zijn uitsluitend subsidiabel als:

De aanvrager wekelijks activiteiten organiseert voor de deelnemers, met uitzondering van de vakantieperiode.

De aanvrager minimaal twee openbare optredens per jaar uitvoert door de deelnemers.

Basissubsidie:

Huisvesting:

€ 1.100

€ 600

Muziekverenigingen

Voor alle muziekverenigingen gelden de volgende aanvullende subsidievoorwaarden:

De aanvrager organiseert wekelijks activiteiten voor de deelnemers, met uitzondering van de vakantieperiode;

De aanvrager verzorgt minimaal twee openbare optredens per jaar door de deelnemers.

Basissubsidie

€ 500

Muziekvereniging, hafabra en drumbands, categorie 15 tot en met 20 leden.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 3.000

Basissubsidie:

Per Jeugdlid: Huisvesting:

€ 1.250

€ 50

€ 950

Muziekvereniging hafabra en drumbands, categorie 20 tot 40 leden.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 4.000

Basissubsidie:

Per Jeugdlid: Huisvesting:

€ 2.500

€ 50

€ 950

Muziekvereniging hafabra en drumbands, categorie 40 tot 50 leden.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 5.000

Basissubsidie:

Per Jeugdlid: Huisvesting:

€ 3.000

€ 50

€ 950

Muziekvereniging, hafabra en drumbands, categorie meer dan 50 leden.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 6.000

Basissubsidie:

Per Jeugdlid: Huisvesting:

€ 4.000

€ 50

€ 950

Voor verenigingen met een combinatiepakket van muziek, dans en/of zang wordt de subsidie berekend naar analogie van de grondslagen voor de muziekverenigingen.

De subsidie bedraagt op jaarbasis maximaal € 6000

Basissubsidie

Per jeugdlid

Huisvesting

€ 500-€ 4000

€ 50

€ 950

Culturele activiteiten voor Montferlandse deelnemers met een geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Per deelnemer:

€ 50

Koepelorganisatie schutterijen

Basissubsidie:

€ 5.500

Oudheidkundige verenigingen

Basissubsidie: Huisvesting:

€ 1.000

€ 1.600

Musea

Subsidie op basis van begroting

Oranjecomités kleine kernen

Basissubsidie:

€ 1.100

Aanvulling Oranje comité Didam en ‘s-Heerenberg

Aanvulling op de basissubsidie

€ 900

4/5 mei herdenking door uitvoerend comité kleine kernen

4/5 mei herdenking Didam en ‘s-Heerenberg

Basissubsidie:

Aanvulling op de basissubsidie

€ 500

€ 200

Culturele jeugdvorming in het primair onderwijs

Per ingeschreven kind basisonderwijs:

€ 5

Theateractiviteiten: zie toelichting

Vaste bijdrage

Culturele Evenementen die voldoen aan het evenementenbeleid en passen in de doelen van het cultuurbeleid

Bijdrage in het exploitatietekort met een maximum van € 10.000

Subsidie voor incidentele activiteiten

Per activiteit als bedoeld in artikel 3.1 onder i.

Nieuwe en/of experimentele eenmalige activiteiten dienen:

• aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

• niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling;

• minimaal 50% cofinanciering ontvangen van publieke of private partijen naast de gemeentelijke subsidie; maximaal € 2.500 subsidie per aanvraag te betreffen.

€ 2.500

investeringen

Nader te bepalen op basis van vigerend beleidskader.

5.2. Sport

Basissubsidie sportvereniging 0-50 leden

Basissubsidie sportvereniging met 51-100 leden

Basissubsidie sportvereniging 101-150 leden

Basissubsidie sportvereniging met > 150 leden

€ 1.000

€ 1.500

€ 1.800

€ 2.100

Voor jeugdleden woonachtig in de gemeente Montferland:

Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 0-50 jeugdleden

Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging 51-100 jeugdleden

Subsidiebedrag per jeugdlid sportvereniging >100 jeugdleden

€ 45

€ 30

€ 20

Voor jeugdleden woonachtig in de gemeente Montferland:

Subsidiebedrag per jeugdlid tennisverenging

Subsidiebedrag per jeugdlid zwemvereniging

Subsidiebedrag per wedstrijdteam zwemvereniging

€ 90

€ 150

€ 1.400

Basissubsidie t.b.v. paardensport voor gehandicapten uit Montferland

Basissubsidie voor gehandicaptensportvereniging met een instuif-activiteit

Subsidiebedrag Montferlands lid gehandicaptensportvereniging

Basisbedrag en huisvestingsbedrag voor EHBO-verenigingen

€ 600

€ 3.500

€ 55

€ 1.100

Activiteiten van professionele sportaanbieders voor jeugd, jongeren en voor ouderen,

maximaal € 2.500 per activiteit

Subsidie voor incidentele activiteiten.

Per activiteit als bedoeld in artikel 3.2 onder d.

Nieuwe en/of experimentele eenmalige activiteiten dienen:

• aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

• niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling;

• minimaal 50% cofinanciering ontvangen van publieke of private partijen naast de gemeentelijke subsidie; maximaal € 2.500 subsidie per aanvraag te betreffen.

Maximaal € 2.500 per activiteit.

Sportevenementen die voldoen aan het gemeentelijk evenementenbeleid en passen in de doelen van het gemeentelijk sportbeleid

Bijdrage in het exploitatietekort met een maximum van € 10.000.

Investeringen

Nader te bepalen op basis van vigerend beleidskader.

3. Ontmoeting, ondersteuning en ontplooiing

Activiteiten van Seniorenverenigingen

Als aanvullende subsidievoorwaarde geldt dat de subsidieaanvrager minimaal 9 activiteiten organiseert voor de deelnemers op jaarbasis.

Basissubsidie

Bedrag per

Deelnemer

Huisvesting:

€ 500

€ 5

€ 600

Welzijn Ouderen

Als aanvullende subsidievoorwaarde geldt dat de subsidieaanvrager wekelijks een gevarieerd pakket activiteiten aanbiedt gericht op ontmoeting, ontplooiing en ondersteuning.

Bijdrage in het exploitatietekort.

Max. € 10.000

Activiteiten van Vrouwenverenigingen

Als aanvullende subsidievoorwaarde geldt dat de subsidieaanvrager minimaal 9 activiteiten organiseert voor de deelnemers op jaarbasis.

Huisvesting:

€ 600

Culturele en Recreatieve activiteiten voor inwoners met een fysieke beperking. (zie toelichting)

Als aanvullende subsidievoorwaarde geldt dat de subsidieaanvrager minimaal 9 activiteiten op jaarbasis uitvoert

Basissubsidie:

€ 500

Activiteiten van wijk en dorpsraden en plattelandsraad, gericht op de belangenbehartiging van een wijk of kern. (zie toelichting)

Basissubsidie:

€ 750

Lokale media (radio en televisie)

Basissubsidie:

€ 500

Vrijwillig jeugdwerk

een vast subsidiebedrag voor verenigingen met:

minimaal 30 t/m 70 jeugdleden

71 t/m 100 jeugdleden

101+ jeugdleden

Kinderkampen en kindervakantie-activiteiten

Een vast bedrag voor kinderenkampen en kindervakantie-activiteiten:

- in een kleine kern

- in een grote kern

Nieuwe activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van de instroom in de geïndiceerde jeugdzorg ontvangen een stimuleringsbijdrage.

€ 1.500

€ 2.000

€ 2.500

€ 400

€ 800

€ 1.650

Kinderboerderij

Basissubsidie:

€ 13.500

Slachtofferhulp

€ 0.373 per inwoner gemeente Montferland op peildatum

Door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dorpshuizen

Een subsidie ter hoogte van het eigenaarsgedeelte OZB.

Organisaties die inwoners met een minimum inkomen ondersteunen. (zie toelichting)

Subsidie o.b.v. begroting

Subsidie voor incidentele activiteiten

Per activiteit als bedoeld in artikel 3.3 onder f.

Nieuwe en/of experimentele eenmalige activiteiten dienen:

• aan te sluiten bij meerdere doelstellingen van de gemeente;

• niet te behoren tot de reguliere activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling van een vereniging / stichting die reeds structurele subsidie ontvangt op basis van deze of een andere regeling;

• minimaal 50% cofinanciering te ontvangen van publieke of private partijen naast de gemeentelijke subsidie;

met inachtneming van de maximale subsidie van € 2.500 dient de begroting sluitend te zijn.

Maximaal € 2.500 per activiteit

Investeringsbijdragen

Nader te bepalen op basis van vigerend beleidskader

Artikel 6. Het beschikken op subsidieaanvragen

6.1. Periodieke subsidies

 • a.

  Instellingen die voor 1 mei van enig jaar een aanvraag om een periodieke subsidie hebben ingediend voor het daarop volgende jaar ontvangen voor 1 augustus van dat jaar een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering onder voorbehoud dat de gemeenteraad voldoende middelen hiervoor beschikbaar stelt in de gemeentebegroting.

 • b.

  Periodieke subsidies tot een bedrag van € 5000,00 worden direct verleend en vastgesteld.

 • c.

  Instellingen die een periodieke subsidie van meer dan € 5000,00 ontvangen dienen voor 1 mei van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de activiteiten hebben plaatsgevonden een activiteitenverslag in te dienen. Op basis hiervan wordt de verleende subsidies definitief vastgesteld.

6.2. Incidentele subsidie

Op subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten als bedoeld in artikel 3 volgt binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag door de gemeente een beschikking tot subsidieverlening dan wel subsidieweigering. Voor incidentele subsidies geldt dat binnen 12 weken nadat de activiteit is uitgevoerd een aanvraag tot subsidievaststelling moet worden ingediend.

6.3. Investeringsbijdragen

De aanvragen om een investeringsbijdrage zullen worden getoetst aan het gemeentelijke beleidskader met betrekking tot de instandhouding van voorzieningen. De besluitvorming omtrent aanvragen om investeringsbijdragen wordt betrokken bij de vaststelling van de gemeentebegroting voor het jaar, volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingekomen.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

Subsidieverlening voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 kan worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd is begonnen alvorens op de aanvraag is beschikt;

 • b.

  de activiteiten in belangrijke mate een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap of achtergrond hebben;

 • c.

  De activiteiten al op grond van een andere subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking zijn gebracht.

 • d.

  De activiteiten in strijd met de wet of het algemeen belang worden geacht.

 • e.

  De kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd bestaan uit de inkoop van voedingswaren en drank.

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • a.

  Voor de uitvoering van deze subsidieregeling zullen burgemeester en wethouders jaarlijks voor 1 januari van het subsidiejaar een subsidieplafond vaststellen voor de periodieke subsidies als bedoeld in artikel 4.1. en een subsidieplafond voor de incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4.2. Deze subsidieplafonds worden vastgesteld na vaststelling van de gemeentebegroting voor het betreffende subsidiejaar.

 • b.

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

 • c.

  Bij overschrijding van het subsidieplafond zal de gevraagde subsidie worden geweigerd.

Artikel 9. Aanvullende procesregels

 • a.

  Voor de activiteiten van regionale of landelijke organisaties kan subsidie worden verleend op basis van het aantal deelnemers uit de gemeente Montferland.

 • b.

  Aan de verlening van subsidies wordt de voorwaarde gesteld dat subsidieontvangers gehouden zijn de beleidsinformatie te vertrekken die de gemeente noodzakelijk oordeelt om de effectiviteit van de subsidieverlening te kunnen bepalen.

 • c.

  Alle organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen zijn verplicht hiervan melding te maken in hun berichtgeving naar hun leden en/of deelnemers. Ook dient hiervan melding te worden gemaakt bij perspublicaties etc.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders hebben het recht af te wijken van de bepalingen van deze subsidieregeling als de toepassing van een of meerdere bepalingen naar het oordeel van burgemeester en wethouders in een concreet geval in strijd zou zijn met de redelijkheid of billijkheid.

Artikel 11. Overgangs- en Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “Subsidieregeling Sociale Structuur Montferland 2024.

 • b.

  De regeling treedt in werking op 1 januari 2024 voor alle subsidies die door toepassing van deze subsidieregeling worden verhoogd ten opzichten van het subsidiejaar 2023.

 • c.

  De regeling wordt voor het eerst toegepast op subsidieaanvragen voor 2025 ingeval de hoogte van de subsidie door toepassing van deze subsidieregeling in 2024 lager zou uitvallen ten opzichte van het subsidiejaar 2023.

 • d.

  Op 1 januari 2024 worden de volgende subsidieregelingen ingetrokken:

 • De subsidieregeling “Cultuur Montferland 2021”

 • De subsidieregeling “Bevordering Gezonde leefstijl Montferland 2021”;

 • De subsidieregeling “Jeugd en aansluiting Onderwijs Montferland 2021”;

 • De subsidieregeling “leefbaarheidsinitiatieven Montferland 2021”;

 • De subsidieregeling ” Recreatie en Toerisme Montferland 2021-2”.

Aldus besloten op: 6 februari 2024

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris,

B.F.M. Booltink

De burgemeester,

H.H. de Vries

Ondertekening

Toelichting

1.Algemeen

Deze subsidieregeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en vloeit voort uit het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader subsidieverstrekking 2024-2027. Subsidieaanvragen zullen worden getoetst aan de hand van de algemene uitgangspunten zoals beschreven in het beleidskader. In het bijzonder is deze regeling vastgesteld als uitvoeringsregeling voor het hoofdstuk 5, “Sociale Structuur” van dit beleidskader. In het beleidskader zijn de volgende doelen van het gemeentelijk subsidiebeleid voor het domein ” Sociale structuur” omschreven:

a.Cultuur

 • a.

  de verenigingen op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening behouden hun plaats in de lokale samenleving;

 • b.

  het aantal inwoners dat actief deelneemt aan een vorm van cultuur blijft stabiel en neemt zo mogelijk toe;

 • c.

  het aantal inwoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking dat actief participeert in cultuur neemt toe;

 • d.

  het aantal jongeren en het aantal senioren dat actief deelneemt aan culturele activiteiten neemt toe;

 • e.

  het historisch besef van de inwoners neemt toe.

b.Sport en Gezondheid

 • a.

  Meer inwoners bewegen, een jaarlijkse stijging van het aantal inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen met 1%;

 • b.

  Minderen kinderen hebben te maken met overgewicht of obesitas;

 • c.

  Minder valongelukken bij ouderen;

 • d.

  Meer verenigingen krijgen het stempel “vitale, sterke sportvereniging”

 • e.

  Meer verenigingen/sportaanbieders hebben een aanbod, specifiek voor ouderen en mensen met een beperking;

 • f.

  Behoud van het aantal sportverenigingen;

 • g.

  Behoud van het aantal sportevenementen.

c.Ontmoeting, Ondersteuning en Ontplooiing

 • a.

  Inwoners van de gemeente die op dit punt een steuntje in de rug kunnen gebruiken worden ondersteund bij hun mogelijkheden tot ontmoeting en ontplooiing in verenigingsverband. Daarbij kan worden gedacht aan seniorenverenigingen en vrouwenverenigingen;

 • b.

  Jeugdige inwoners kunnen zich in verenigingsverband ontplooien door middel van een specifiek op deze leeftijdsgroep gericht activiteitenpakket;

 • c.

  Ondersteuning van kwetsbare inwoners door vrijwilligers;

 • d.

  Bevordering sociale samenhang in de wijken en kernen door de inzet van de wijk- en dorpsraden en plattelandsraad;

 • e.

  Bevordering lokale berichtgeving via lokale en regionale omroepen.

In het beleidskader is vervolgens aangegeven welke activiteiten de gemeente subsidiabel acht om de hierboven omschreven doelen te bereiken. De wijze waarop de hoogte van de subsidies wordt berekend is aangegeven in de artikelen 3 en 5 van deze subsidieregeling.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het beleidskader op 18 januari 2024 een amendement aangenomen waarin als aanvullende subsidievoorwaarde voor alle organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente is vastgesteld dat organisaties die meer dan € 5000,-- subsidie ontvangen in hun uitingen melding maken van het feit dat hun activiteiten financieel zijn ondersteund door de gemeente Montferland.

2.Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen omschreven die worden gebruikt in de subsidieregeling.

Artikel 2. Toepassingsbereik

In artikel 2 is omschreven welke organisaties in de gemeente een subsidieaanvraag kunnen indienen op grond van deze regeling. De activiteiten van deze verenigingen zijn onderverdeeld in drie subsidieclusters t.w. cultuur, sport en “ondersteuning, ontmoeting en ontplooiing” In de praktijk zijn in deze clusters de activiteiten ondergebracht van organisaties op het terrein van:

 • a.

  Cultuur

 • Muziek, zang, dans, film en theater, culturele jeugdvorming, vieringen en herdenkingen, culturele evenementen, schutterskring, oudheidkunde en musea.

 • Binnen de categorie muziekverenigingen nemen de harmonieën, fanfares, brassbands (hafabra) en drumbands een aparte plaats in vanwege hun traditionele rol, en het belang hiervan voor de lokale gemeenschappen.

 • b.

  Sport

 • Voetbal, tennis, handbal, binnensporten, zwemsport, paardensport, denksport, wielersport,

 • survivalsport, EHBO.

 • c.

  Ontmoeting, ontplooiing en ondersteuning.

 • Lokale media, seniorenverenigingen, vrouwenverenigingen zonnebloem, scouting, vrijwillig jeugdwerk, kinderboerderij, kledingbank/voedselbank, slachtofferhulp, dorpshuizen.

In artikel 2 zijn tevens de algemene voorwaarden opgenomen voor organisaties om subsidie te kunnen aanvragen. De voorwaarden hebben betrekking op:

 • a.

  Rechtspersoonlijkheid. Het bestuur van een rechtspersoon (vereniging of stichting) is aanvrager van subsidie en het bestuur is verantwoordelijk voor de rechtmatige besteding van toegekende subsidiegelden. De subsidieaanvrager moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en gevestigd zijn in Montferland. Dit laatste geldt niet voor regionale organisaties.

 • b.

  Activiteiten: Om voor subsidie in aanmerking te komen organiseert de aanvrager subsidiabele activiteiten zoals omschreven in de regeling.

 • c.

  Aantal leden: Een subsidieaanvrager komt pas in aanmerking voor subsidie als deze minimaal 15 deelnemers heeft.

 • d.

  Deelnemers: Minimaal de helft van het aantal deelnemers is woonachtig in de gemeente Montferland.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

In artikel 3 is aangegeven voor welke activiteiten de organisaties als bedoeld in artikel 2subsidie kunnen aanvragen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de reguliere (jaarlijkse) activiteiten, de incidentele activiteiten, en de investeringsbijdragen. Ook hier is een indeling gemaakt naar de drie reeds eerder omschreven subsidieclusters.

Artikel 4. Aanvragen van subsidie

De regeling kent drie soorten subsidieaanvragen, t.w.:

 • a.

  de periodieke subsidieaanvragen (jaarlijkse subsidieaanvragen) ;

 • b.

  de incidentele subsidieaanvragen;

 • c.

  de aanvragen om investeringsbijdragen.

Aanvragen van een periodieke (jaarlijkse) subsidie

Aanvragen om periodieke subsidie worden digitaal ingediend met gebruikmaking van een door de gemeente Montferland vastgesteld aanvraagformulier. In dit aanvraagformulier is vermeld welke gegevens moeten worden ingevuld en welke stukken bij de aanvraag moeten worden gevoegd. De aanvragen moeten voor 1 mei van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag is bedoeld bij de gemeente worden ingediend. Subsidieaanvragers die in het voorafgaande jaar een subsidie hebben ontvangen van meer dan 5000,00 zenden bij de aanvraag tevens een verslag van de uitgevoerde activiteiten in het voorafgaande subsidiejaar. Voor 1 augustus ontvangt de aanvrager dan een besluit waarin is vermeld of de subsidie is toegekend, de hoogte van de subsidie, en waarop de beslissing is gebaseerd. In de regel wordt de verleende subsidie direct nadat de beslissing is verzonden aan de aanvrager uitgekeerd. Als de subsidie lager is dan € 5.000 behoeft er geen verantwoording achteraf te worden gezonden. Voor subsidies boven de € 5.000 geldt dat deze pas definitief worden vastgesteld als uit het verslag van de activiteiten blijkt dat de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Ad b. Aanvragen van een incidentele subsidie

Eenmalige subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor nieuwe en/of experimentele activiteiten die geen deel uitmaken van de periodieke subsidieverlening. Voor de verlening van degelijke aanvragen heeft de gemeente jaarlijks een afzonderlijk budget gereserveerd. In het beleidskader is bepaald dat incidentele aanvragen moeten gaan om activiteiten voor inwoners met een beperking, jongeren of senioren. Incidentele aanvragen worden uiterlijk 12 weken voor de datum van de geplande activiteit ingediend. De gemeente zorgt dat dat er binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. Na afloop van de activiteit dient altijd een verantwoording van de gehouden activiteit aan de gemeente te worden gestuurd op basis waarvan de eenmalige subsidie definitief wordt vastgesteld.

Ad c. Aanvragen van een investeringsbijdrage

Meerdere verenigingen en instellingen beschikken over roerende en onroerende zaken om de verenigingsactiviteiten mogelijk te maken. De gemeente heeft afzonderlijke beleidskaders vastgesteld waarin is vastgelegd welke verantwoordelijkheid het verenigingsleven heeft voor de instandhouding van deze voorzieningen ten opzichte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk zijn voor vervangingsinvesteringen en onderhoud. Hiervoor moet worden gereserveerd via de exploitatie van de vereniging. Aanvragen zullen altijd worden getoetst aan de hand van het desbetreffende beleidskader. Als een investeringsbijdrage wordt gevraagd hoger dan € 50.000,00 zal de verlening hiervan altijd aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het is gewenst om vooroverleg met de gemeente te plegen alvorens een aanvraag in te dienen om een investeringssubsidie.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten en de hoogte van de subsidie.

Als blijkt dat de activiteit subsidiabel is zal voor wat betreft de hoogte van de subsidie worden gekeken naar artikel 5 waarin de berekeningsgrondslagen staan voor de subsidies.

Er zijn verschillende typen berekeningsgrondslagen gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vast bedrag, een bedrag per activiteit, een bedrag per lid, een bedrag per deelnemer, een bedrag op basis van de begroting. Daarnaast worden in dit artikel aan sommige activiteiten nog nadere voorwaarden verbonden. Bij activiteiten op het terrein van muziek, zang, dans en toneel is de voorwaarde gesteld dat organisaties minimaal twee openbare optredens per jaar verzorgen.

Artikel 5.1. Cultuur

Bij het opstellen van de subsidieregeling is zo veel mogelijk getracht vaste berekeningsgrondslagen te koppelen aan de subsidiabele activiteiten. In enkele gevallen is dit echter nog niet mogelijk gebleken.

Musea.

De activiteiten van de musea vertonen aanzienlijke verschillen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Liemers museum, het stadsmuseum ’s-Heerenberg en Huis Bergh. Het Liemers museum maakt deel uit van de activiteiten van de stichting Kunstwerk de Liemers. Het stadsmuseum en Huis Bergh zijn lokale gesubsidieerde instellingen.

Vooralsnog wordt rekening gehouden met de volgende subsidiebedragen die zijn gebaseerd op in het verleden gemaakte subsidieafspraken.

 • a.

  Liemers museum; (onderdeel van de begroting van kunstwerk de Liemers domein 1)

 • b.

  Stadsmuseum ’s-Heerenberg: € 2.500

 • c.

  Kasteel huis Bergh: € 5.000

Culturele evenementen

Evenementen dienen aan bepaalde criteria te voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Deze criteria worden nader uitgewerkt in het gemeentelijk evenementenbeleid. In ieder geval dienen evenementen openbaar toegankelijk te zijn, niet primair zijn gericht op de eigen leden of deelnemers van de aanvrager, en het evenement dient geen commercieel doel. Tenslotte dient het evenement programmatisch te passen in het gemeentelijk cultuurbeleid. De subsidie voor een cultureel evenement wordt bepaald aan de hand van het geraamde exploitatietekort met een maximum van € 10.000,00. Voor enkele periodieke culturele evenementen zijn vaste subsidieafspraken gemaakt. Dit betreft:

 • a.

  Kunst en Kunstig: € 2.500

 • b.

  Mechteld ten Ham: € 4.000

 • c.

  Didam op Stelten: € 4.000

Incidentele subsidies

Te denken valt hierbij aan activiteiten die het cultuur-historische besef bevorderen met name voor de jeugd en activiteiten die verschillende culturele vormen/disciplines samen brengen.

Geen incidentele subsidie is mogelijk voor:

 • Reguliere optredens;

 • Jubilea;

 • Buurtfeesten.

Theateractiviteiten

De theateractiviteiten van de stichting Welcom maken onderdeel uit van de subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning. Op basis van de regeling Sociale Structuur wordt aan de stichting Natuurtheater Zeddam een vaste periodieke subsidie verstrekt van € 1.500,00 met als voorwaarde dat er jaarlijks minimaal 5 openbare voorstellingen worden georganiseerd.

Artikel 5.2. Sport

Sportevenementen

Ook voor de lokale sportevenementen geldt dat deze -analoog aan de criteria bij culturele evenementen- moeten voldoen aan de criteria zoals vermeld in het evenementenbeleid. Daarnaast passen sportevenementen in het gemeentelijk sportbeleid. Ook voor sportevenementen geldt dat de bijdrage wordt bepaald aan de hand van he exploitatietekort met een maximum van € 10.000,00.

Uitsluitend voor de Montferland Run geldt dat dit evenement deels wordt beschouwd als een publieksevenement en deels als sportevenement gericht op actieve sportdeelname door de deelnemers. Hierdoor zijn de grondslagen voor deze evenementen gelijktijdig van toepassing. De totale subsidie voor dit evenement komt hiermee op € 25.000,00.

Incidentele activiteiten voor jeugd, senioren en kwetsbare inwoners.

 • a.

  Activiteiten om bewustwording over gezonde voeding, alcoholgebruik, roken etc. te bevorderen;

 • b.

  Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van ouderen en kwetsbare inwoners;

 • c.

  Activiteiten voor jongeren die te weinig bewegen en/of overgewicht hebben;

 • d.

  Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag van inactieve volwassenen die relatief laag scoren op de beweegnorm;

 • e.

  Activiteiten ter bevordering van het beweeggedrag voor inwoners met een geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking.

Artikel 5.3. Ontmoeting, ontplooiing en ondersteuning

Enkele onderdelen van de subsidiegrondslagen voor ontmoeting, ontplooiing en ondersteuning dienen nader te worden toegelicht.

 • a.

  Seniorenverenigingen

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen voldoet de vereniging vanzelfsprekend aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 van de subsidieregeling. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de deelnemers de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

 • b.

  Welzijn Ouderen.

 • Dit betreft een wekelijks gevarieerd aanbod van ontmoetings-, ontplooiings-, en ondersteuningsactiviteiten.

 • c.

  Culturele en recreatieve activiteiten voor mensen met een fysieke beperking.

 • Voor deze specifieke doelgroep zijn inwoners vooral aangewezen op regionaal werkzame instellingen. Het lokale verenigingsleven wordt opgeroepen juist ook voor deze doelgroep nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

 • d.

  Belangenbehartiging wijken en kernen: In het verleden is besloten de wijk- en dorpsraden een

 • vaste bijdrage te geven als tegemoetkoming in hun organisatiekosten. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen geldt wel dat de organisatie over rechtspersoonlijkheid beschikt en een werkgebied heeft dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet het werkgebied van andere wijk- en dorpsraden overlapt.

 • e.

  Ondersteuning inwoners met een minimuminkomen.

 • Op basis van deze grondslag worden enkele lokale en regionale organisaties gesubsidieerd vanwege het belang van hun activiteiten voor de doelgroep inwoners met een minimuminkomen. Voorbeelden zijn de voedselbank, groenteteelt, de stichting leergeld de Liemers, kledingbank, stichting urgente noden (SUN). Ook voor deze organisaties geldt dat de subsidie wordt vastgesteld op basis van de begroting dan wel op basis van hierover in regionaal verband gemaakte afspraken.

 • f.

  Eigenaarsgedeelte OZB voor dorpshuizen: Deze subsidie is alleen bestemd voor de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen organisaties die een dorpshuis voor meervoudig gebruik door plaatselijke verenigingen exploiteren.

 • g.

  Incidentele subsidies

 • Te denken valt hierbij aan activiteiten gericht op jeugd, senioren en inwoners met een beperking, zoals activiteiten die verschillende doelgroepen samen brengen ter voorkoming van eenzaamheid en isolement of bijvoorbeeld belangenbehartiging van wijken en dorpen.

 • Geen incidentele subsidie is mogelijk voor:

  • Jubilea

  • Buurtfeesten

Artikel 6. het beschikken op subsidieaanvragen

In dit artikel is omschreven welke termijnen worden gehanteerd voor indiening en afhandeling van subsidieaanvragen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen periodieke subsidies, incidentele subsidies en investeringssubsidies. Beschikkingen zijn beslissingen over de toekenning van subsidies. Deze worden altijd schriftelijk of digitaal aan de aanvrager meegedeeld onder vermelding van de wijze waarop bezwaar tegen de beschikking kan worden aangetekend.

Artikel 7. Aanvullende weigeringsgronden

In de vorige artikelen zijn al verschillende voorwaarden omschreven waaraan een aanvrager zelf moet voldoen en voorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. In dit artikel zijn nog enkele expliciete weigeringsgronden geformuleerd. Deze zijn opgenomen om tot een juiste uitvoering van het subsidiebeleid te kunnen komen.

Artikel 8. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Burgemeester en wethouders van Montferland stellen jaarlijks voor 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd een subsidieplafond vast voor de uitvoering van deze subsidieregeling. De vaststelling van het subsidieplafond geschiedt na vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Onderdeel van het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is een deelplafond voor ondersteuning van incidentele activiteiten. De wijze van verdeling van het subsidieplafond is in de regeling aangegeven.

Artikel 9. Aanvullende procesregels

Deze bepalingen zijn opgenomen om het proces rondom het verstrekken van subsidies te stroomlijnen. Deze regels hebben niet direct betrekking op de afhandeling van subsidieaanvragen.

Alle besluiten over het verstrekken van subsidies die op basis van deze subsidieregeling worden genomen zullen worden opgenomen in een openbaar subsidieregister. Dit subsidieregister zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Montferland.

Artikel 10. hardheidsclausule

Dit artikel is opgenomen voor die gevallen dat strikte toepassing van deze regeling in strijd is met de doelstellingen van de regeling, dan wel dat dit zou leiden tot situaties die als onbillijk kunnen worden omschreven.

Artikel 11. Overgangs- en slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Sociale structuur Montferland 2024.en wordt voor het eerst toegepast op subsidies voor activiteiten in het subsidiejaar 2024 die bij toepassing van deze subsidieregeling meer bedragen dan de subsidie in 2023.

 • b.

  Bij de afhandeling van de subsidieaanvragen voor 2025 zal een herberekening van de subsidies voor 2024 plaatsvinden op basis van de grondslagen zoals vermeld in artikel 5 van deze subsidieregeling.

 • e.

  In geval de hoogte van de subsidie op basis van deze nieuwe subsidieregeling lager uitvalt dan onder de regelingen die tot 2023 van toepassing waren zal het jaar 2024 als overgangsjaar gelden waarin de oude grondslag zal worden toegepast.

23b0006635