Aanwijzing toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015/Jeugdwet

Geldend van 05-03-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015/Jeugdwet

De directeur Domein sociaal van Meerinzicht,

Overwegende dat:

 • naast de verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het college verplicht is om toezicht te houden op de wijze van uitvoering van deze wet;

 • in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voorschriften zijn opgenomen betreffende het toezicht op de naleving van de wet;

 • de verantwoordelijkheid voor het toezien op rechtmatigheid bij de uitvoering van de Jeugdwet op de gemeente rust;

 • het voor de hand ligt om ook een toezichthouder Jeugdwet aan te stellen, ondanks dat hiervoor geen wettelijke verplichting op het college rust in het kader van de Jeugdwet;

 • het aanwijzen van een toezichthouder Jeugdwet mogelijk is gemaakt in de Integrale verordening sociaal domein gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2021 in artikel 4.28 (“Toezichthouder”);

 • het wenselijk is het toezicht op rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet, in één functie te combineren;

 • het wenselijk is de hiernavolgende functies (functionarissen) met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 gegeven voorschriften te belasten,

gelet op artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), artikel 2.9 Jeugdwet en artikel 4.28 Integrale verordening sociaal domein gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2021, en artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

mede gelet op de door de colleges van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde aan Meerinzicht overgedragen bevoegdheid tot het nemen van aanwijzingsbesluiten als hier bedoeld en het mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018,

Besluit:

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015 d.d. 20 november 2019 in te trekken;

 • 2.

  De medewerker toezicht rechtmatigheid Wmo/Jeugdwet aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo en de Jeugdwet met betrekking tot rechtmatigheid, voor zover de desbetreffende wettelijke besluitvormingsbevoegdheid berust bij de colleges van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde;

 • 3.

  Dat dit aanwijzingsbesluit geldt tot wederopzegging, dan wel tot verlating van de actieve dienst in de aangewezen functie;

 • 4.

  Dat dit aanwijzingsbesluit de dag na de bekendmaking in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten te Harderwijk,

23 januari 2024,

S. van der Marck

Directeur Domein Sociaal