Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024 gemeente Brummen

Geldend van 06-03-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024 gemeente Brummen

Kenmerk Z091900/D422147

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUMMEN

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2023 met kenmerk Z091900;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

HEEFT BESLOTEN:

De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024" vast te stellen.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen;

 • b.

  eigendom verstaan: een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom verstaan: het leggen door of vanwege de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom waarvoor de aansluiting plaatsvindt, om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt voor een eigendom met een aansluiting tot 6,5 strekkende meter € 2.253,50.

 • 2.

  Voor elke strekkende meter boven de 6,5 meter wordt het recht bedoeld in het eerste lid vermeerderd met € 125,25.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht

De 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2023' laatstelijk gewijzigd op 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024'.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de openbare raadsvergadering van 21 december 2023.

De raad van de gemeente Brummen,

De griffier, D.D. Balduk

De voorzitter A.J. van Hedel