Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Rheden

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Rheden

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Rheden;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Rheden;

b e s l u i t :

vast te stellen de: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Rheden

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 • a.

  advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven;

 • b.

  doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning worden aangebracht;

 • c.

  eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning;

 • d.

  energiecoaches: energiecoaches adviseren hoe inwoners energiezuiniger kunnen wonen en kunnen besparen op hun energierekening;

 • e.

  isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • f.

  inkomen tot 130% van het sociaal minimum: iedereen die een beschikking energietoeslag heeft ontvangen in 2022 of 2023 of per aanvraag aantoont onder 130% van het sociaal minimum te vallen;

 • g.

  slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem;

  • b.

   de gevel, waaronder de spouwmuur;

  • c.

   het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • d.

   de ramen (glas);

 • h.

  slecht geïsoleerd bouwdeel: bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak:

  • a.

   dak:

   • i.

    hellend/plat dak: geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig/Rc ≤ 2,0);

   • ii.

    zolder-/vlieringvloerisolatie: als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur (Rc ≤ 2,0);

  • b.

   gevel: geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1);

  • c.

   vloer-/bodemisolatie: geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet per se noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3);

  • d.

   ramen (glas): enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6);

 • i.

  SPUK lokale aanpak: specifieke uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

 • j.

  woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;

 • k.

  gemeente: de gemeente Rheden;

 • l.

  subsidieregeling en subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Rheden;

 • m.

  verordening/ASV: Algemene subsidieverordening Rheden.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1.6 bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen het gestelde in de ASV.

Artikel 1.3 Doel subsidieregeling

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en benedengemiddelde WOZ-waarde te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Er geldt een subsidieplafond van € 1.594.000,00.

 • 2.

  Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de ontvankelijke aanvraag totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.

Artikel 1.5 Doelgroep subsidieregeling

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:

 • 1.

  waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Rheden ligt;

 • 2.

  waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak:

  • o

   de woning is een slecht geïsoleerde woning;

  • o

   de woning bevat een WOZ-waarde onder de € 347.000,00.

Artikel 1.6 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 1.6):

 • 1.

  vloer- of bodemisolatie;

 • 2.

  duurzame ventilatiebox met CO2 sturing;

 • 3.

  borstweringspanelen;

 • 4.

  dakisolatie aan de binnenzijde;

 • 5.

  glas en kozijnpanelen;

 • 6.

  isolerende deuren;

 • 7.

  met ingang van 1 juli 2024 is het verlenen van subsidie voor natuurvriendelijke spouwmuurisolatie mogelijk. De subsidieverlening is wel onderhevig aan de op dat moment van kracht zijnde afspraken en wettelijke bepalingen. Ook eventuele extra kosten gemaakt voor natuurvriendelijke isolatiemethoden komen in aanmerking voor subsidiëring.

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag routes voor de doelgroep

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 1.6 beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen:

  • a.

   Collectieve advies- en inkoopactie.

  • b.

   Maatwerkaanbod.

  • c.

   Vergoeding doe-het-zelf isolatiemaatregelen.

 • 2.

  Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.6 specificeert gemeente Rheden per adres het beschikbare subsidiebedrag in een adressenlijst. Vervolgens worden één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 1.6 lid 1 opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners;

 • 3.

  Eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.4 maar niet bekend zijn bij gemeente Rheden, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsting kan besluiten de eigenaar-bewoners toegang te geven tot (een deel van) de subsidieaanvraag routes beschreven in artikel 2.1 lid 1.

Artikel 2.2 Voorwaarden subsidiabele activiteiten

Artikel 2.3 Hoogte van de subsidie

Voor aanvragen via de routes zoals bedoeld in artikel 2.1 gelden de volgende subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 2.2:

 • 1.

  subsidie voor gevel-/spouwmuurisolatie bedraagt maximaal € 2.000,00 (inclusief natuurvriendelijke aanpassing);

 • 2.

  subsidie voor glas en kozijnen bedraagt maximaal € 3.000,00;

 • 3.

  subsidie voor andere genoemde maatregelen bedraagt maximaal € 2.000,00;

 • 4.

  subsidie voor doe-het-zelf oplossing bedraagt maximaal € 1.500,00.

Artikel 2.4 Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording

 • 1.

  Eigenaar-bewoners zijn gerechtigd om één kosteloze maatregel uit het geselecteerde aanbod te kiezen OF kunnen kiezen voor een doe-het-zelf oplossing tot een waarde van maximaal € 1.500,00.

 • 2.

  Eigenaar-bewoners met een inkomen dat niet meer dan 130% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt, mogen twee maatregelen kosteloos selecteren, waarbij één van deze maatregelen vervangen kan worden door de doe-het-zelf optie.

 • 3.

  Bij de keuze voor de doe-het-zelf optie is het verplicht om een bezoek van een energiecoach of technisch adviseur te ontvangen, teneinde de correctheid en effectiviteit van de geïmplementeerde maatregelen te waarborgen.

 • 4.

  Eigenaar-bewoners kunnen per woning slechts eenmaal subsidie aanvragen.

 • 5.

  De eigenaren-bewoners dienen na afloop bewijs te overleggen van de uitgevoerde werkzaamheden, waarbij voor werkzaamheden die zijn uitbesteed aan een collectief ingehuurde partij een verklaring van de uitvoerder als voldoende wordt beschouwd, terwijl voor doe-het-zelf-maatregelen zowel vooraf als achteraf foto's moeten worden ingediend. De gemeente behoudt zich het recht voor om een expert te sturen om de uitvoering van de werkzaamheden te controleren.

 • 6.

  Doe-het-zelvers zijn niet gemachtigd om de gesubsidieerde materialen te verkopen. Eventuele restanten die nog bruikbaar zijn, dienen te worden teruggegeven aan de leverancier of kosteloos ter beschikking gesteld te worden aan anderen die zich inzetten voor verduurzaming en/of buurtklusbedrijven.

Artikel 2.5 Aanvragen subsidie en procedure toekenning

 • 1.

  Een eigenaar-bewoner kan zich aanmelden via (een van) onze partner(s) voor een advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur.

 • 2.

  Na het huisbezoek ontvangt de eigenaar-bewoner een bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregel waarvoor subsidie verkregen kan worden of een lijst met maatregelen en bijbehorende materialen om zelf aan de slag te gaan.

 • 3.

  De door de eigenaar-bewoner getekende offerte, ontvangen via (een van) onze partner(s) van de maatregel die voor subsidie in aanmerking komt, is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.

 • 4.

  (Een van) onze partner(s) zal vervolgens namens de gemeente de subsidie toekennen op het moment dat aan alle vereisten wordt voldaan.

 • 5.

  De toegekende subsidiegelden worden vervolgens gereserveerd voor aanvrager en na succesvolle uitvoering van de werkzaamheden gebruikt om direct de factuur van de uitvoerende partij mee te bekostigen. Aanvrager hoeft de kosten zodoende niet voor te schieten.

 • 6.

  Indien vooraf blijkt dat de kosten voor isolatie hoger zijn dan de gestelde maximale subsidiebedragen dan dient dit nadrukkelijk vooraf afgestemd te worden met de aanvrager. Alleen met toestemming van de aanvrager kunnen er meerkosten worden gemaakt en kan naar de aanvrager een restfactuur worden toegestuurd (zie ook artikel 2.2 lid 3).

Artikel 2.6 Weigeringsgronden

Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:

 • 1.

  de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • 2.

  de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;

 • 3.

  de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • 4.

  de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • 5.

  de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;

 • 6.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Rheden’.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2024.

Velp, 2 februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester.

secretaris.