Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

Intitulé

Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele heeft op 22 augustus 2023 de gezamenlijke nota Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024 vastgesteld. Deze nota is een uitwerking van het VTH-beleid Zeeland en van de gezamenlijke VTH-strategie Zeeland die voor alle Zeeuwse overheden geldt en is vastgelegd in het VTH-programma 2021.Het document is opgesteld door de werkgroep “Zeeuwse prioriteiten: risico en probleemanalyse” in opdracht van het Regieteam Zeeuws VTH Beleid: november 2022.

Zeeuwse prioriteiten VTH 2023-2024

Inleiding

Het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht heeft het Regieteam VTH Zeeland gevraagd een Zeeuwse probleem- en risico-inventarisatie uit te werken. Aanvankelijk zouden twee werkgroepen hiermee aan de slag gaan: één voor Zeeuwse prioriteiten en probleemanalyse en één voor de risicoanalyse. Al snel bleek dat het lastig is dit precies te knippen en is vanuit de werkgroep voorgesteld de opdrachten samen te voegen tot één opdracht. Hiertoe is een projectplan vastgesteld (zie bijlage 1).

Doel

We leveren een herijkte probleemanalyse en een integrale risicoanalyse (met wegingsfactoren) op die gedeeld is met en getoetst is door alle bevoegd gezagen in Zeeland op het totale VTH gebied. De uitkomst is Omgevingswetproof of wel is de relatie met de Omgevingswet omschreven. Het eindproduct omvat een document inclusief een top 5 van onderwerpen waaraan wij willen samenwerken in Zeeland.

Resultaat

Via deze rapportage leveren wij de Top 5 op voor de Zeeuwse probleemanalyse en een achttal samenwerkingsonderwerpen voor 2023 en 2024.

De probleem- en risicoanalyses van RUD Zeeland, VRZ en Natuurmonumenten zijn leidend voor de eigen bedrijfsvoering en passen in de Top 5.

Dit document is opgesteld in de geest van de Omgevingswet (en Wet kwaliteitsborging), maar is nog niet Omgevingswet-proof te noemen. Dit kan ook niet, omdat we nog niet kunnen toetsen aan de verschillende Omgevingsplannen. Deze zijn er nog niet. Daarom stelt de werkgroep voor dit document te gebruiken bij het opstellen / vervolmaken van de Omgevingsplannen.

Een integrale risicoanalyse met wegingsfactoren bleek echter nog te vroeg en werken wij graag uit in een meerjarenprogramma vanaf 2024 en verder. Hiertoe verkennen wij in het tweede kwartaal 2022 de mogelijkheden voor samenwerking met het project Robuuste milieutaken Zeeland. Eén van de onderwerpen binnen dat project is namelijk Zeeuwse probleem- en risicoanalyse en meerjarenprogramma. De probleemanalyse ligt nu voor en wordt hierna toegelicht.

Top 5

De probleemanalyse is opgehaald bij bovengenoemde bevoegd gezagen. Tussentijds heeft een bestuurlijke toetsing plaatsgevonden naar aanleiding het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht van 2 december 2021.

De probleemanalyse omvat 2023 en 2024 en vatten we samen in een top 5 per kleurthema. De (bekende) kleursporen duiden op verschillende taakgebieden en bijbehorende juridische basis die in verschillende wet- en regelgeving is terug te vinden. Het betreft de volgende kleursporen:

afbeelding binnen de regeling

Samenvatting Zeeuwse prioriteiten en samenwerkingsonderwerpen

Onderstaand overzicht is tot stand gekomen na inbreng van en consultering met Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, Waterschap Scheldestromen, Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), Politie, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Zeeland West Brabant (RIEC), Rijkswaterstaat (RWS).

afbeelding binnen de regeling

Prioriteiten per kleurspoor

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Samenwerkingsonderwerpen

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Heinkenszand, 22 augustus 2023

Burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,

de burgemeester,