Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 december 2023, UTSP-1451650717-8196, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022, Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023

Geldend van 27-02-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 december 2023, UTSP-1451650717-8196, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022, Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Gelet op het gestelde in de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022;

Overwegende dat:

 • in mei 2023 DNA-materiaal van de wolf in de provincie Utrecht is gevonden;

 • uit monitoringsgegevens blijkt dat sinds die tijd sprake is van vestiging van één of meer wolven in de provincie Utrecht;

 • het gewenst is dat hoefdierhouders in de provincie Utrecht schade door wolven voorkomen;

 • deze situatie voor hoefdierhouders nieuw is;

 • de provincie in deze gewenningsfase preventieve maatregelen om schade te voorkomen, de eerste drie jaar na vestiging van de wolf wil stimuleren;

 • deze subsidieregeling als beleidsgrondslag het Interprovinciaal (IPO) wolvenplan 2019, addendum 2023 heeft.

Besluiten de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aangewezen hoefdieren: runderen, schapen, geiten, varkens, paardachtigen (paard, pony, ezel en kruisingen hiervan), alpaca’s;

 • b.

  AsvpU: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 2022;

 • c.

  bestaande hoefdierhouder: bedrijfsmatige of hobbymatige houder van aangewezen hoefdieren die deze dieren voor 26 mei 2023 had geregistreerd in het Identificatie- en registratiesysteem van dieren, gevestigd in de provincie Utrecht of gebruikmakend van gronden voor begrazing door deze hoefdieren in de provincie Utrecht. Op 26 mei 2023 is de wolf via DNA analyse met zekerheid vastgesteld in de provincie Utrecht;

 • d.

  Diergezondheidswetgeving: Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid;

 • e.

  Faunaschade Preventiekit, module wolven: overzicht van preventieve maatregelen om schade door wolven te voorkomen en te beperken zoals gepubliceerd op de website van BIJ12;

 • f.

  hoefdiersoort: een van de soorten van de aangewezen hoefdieren;

 • g.

  Identificatie- en Registratiesysteem van dieren: het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beheerde Identificatie- en Registratiesysteem van elke Nederlandse landbouwhuisdierenhouder met een uniek Bedrijfsnummer (UBN);

 • h.

  landbouwbedrijf: een eenheid die grond, gebouwen en voorzieningen omvat die voor de primaire landbouwproductie worden gebruikt;

 • i.

  Landbouw-de-minimisverordening: Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PB L 352);

 • j.

  wolf-werende afrastering: afrastering om aanvallen van wolven op aangewezen hoefdieren te voorkomen;

 • k.

  aangewezen leefgebied wolf: door gedeputeerde staten van Utrecht vastgesteld gebied waar een wolf zich na zes maanden aanwezigheid gevestigd heeft en daarmee het risico op schade door een gevestigde wolf aannemelijk en voorzienbaar is, begrenzing zoals opgenomen in bijlage 1.

Artikel 2 Inhoudelijke beoordelingscriteria (subsidiecriteria)

 • 1. Doel

  De subsidie heeft tot doel het stimuleren van het gebruik van wolf-werende afrastering door bestaande hoefdierhouders ter voorkoming van schade door wolven aan aangewezen hoefdieren.

 • 2. Subsidiabele activiteiten

  Subsidie kan worden verstrekt voor maatregelen gericht op vermindering en voorkoming van schade aan aangewezen hoefdieren in het aangewezen leefgebied, in de vorm van:

  • a.

   het aanschaffen en plaatsen of aanpassen van een vaste wolf-werende afrastering als bedoeld in de Faunaschade Preventiekit, module wolven;

  • b.

   het aanschaffen en plaatsen van een verplaatsbare wolf-werende afrastering als bedoeld in de Faunaschade Preventiekit, module wolven;

  • c.

   het aanschaffen en plaatsen van een automatisch oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolf-werende afrastering met draden.

Artikel 3 Subsidieontvangers (doelgroep)

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een bestaande hoefdierhouder gevestigd in de provincie Utrecht die aantoont dat begrazing door zijn aangewezen hoefdieren in de provincie Utrecht plaatsvindt binnen het voor de wolf aangewezen leefgebied. Terreinbeherende organisaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 4 Staatssteun

 • 1. Subsidie wordt slechts verstrekt indien de steun rechtmatig kan worden verleend volgens de Europeesrechtelijke regels omtrent staatsteun.

 • 2. Subsidie die wordt aangevraagd door landbouwbedrijven of ondernemingen in de landbouwsector kan worden verleend onder toepassing van de Landbouw de-minimisverordening.

Artikel 5 Doorlopende aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend tot en met 31 december 2024.

 • 2. Aanvragen mogen zowel voor als na de plaatsing van het raster worden ingediend, mits de kosten zijn gemaakt op of na 26 mei 2023. Indien het raster nog moet worden aangeschaft, moet dit raster binnen drie maanden na subsidieverlening zijn geplaatst.

 • 3. Subsidieaanvragen kunnen het gehele jaar doorlopend worden ingediend.

 • 4. De aanvragen worden digitaal ingediend, met gebruikmaking van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier op het subsidieportaal van de provincie Utrecht.

 • 5. Bij de subsidieaanvraag worden de volgende gegevens en stukken gevoegd:

  • a.

   een gespecificeerde factuur of facturen van de onder artikel 2 genoemde subsidiabele activiteiten inclusief bewijs van betaling als het raster al is geplaatst of een voor akkoord ondertekende, gespecificeerde offerte als het raster nog niet is geplaatst op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;

  • b.

   een fotoverslag van de gerealiseerde gehele wolf-werende afrastering waar subsidie voor wordt aangevraagd als het raster al is geplaatst. Als het raster nog niet is geplaatst, wordt het fotoverslag binnen 14 dagen na plaatsing aan de provincie Utrecht toegezonden;

  • c.

   het bij de aanvrager in het Identificatie- en Registratiesysteem voor dieren geregistreerde aantal landbouwhuisdieren op de peildata 1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei van het jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de subsidieaanvraag;

  • d.

   een overzichtskaart met kadastraal nummer met daarop aangegeven de locatie waar de vaste of verplaatsbare wolf-werende afrastering is of wordt gerealiseerd en het aantal strekkende meters afrastering;

  • e.

   indien van toepassing, een volledig ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring.

Artikel 6 Verlenging beslistermijn

Een besluit op een subsidieaanvraag wordt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag verzonden aan de aanvrager.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt geweigerd als:

  • a.

   aan de aanvrager eerder subsidie is verstrekt voor dezelfde subsidiabele activiteit voor dezelfde hoefdiersoort op basis van deze regeling;

  • b.

   aan de aanvrager eerder subsidie is verstrekt voor dezelfde subsidiabele activiteit voor dezelfde hoefdiersoort door een andere provincie;

  • c.

   de maatregelen worden genomen buiten het aangewezen gebied;

  • d.

   de maatregelen worden genomen voor andere dieren dan de aangewezen hoefdieren;

  • e.

   de maatregelen zijn gerealiseerd of aangebracht voor 26 mei 2023;

  • f.

   subsidieaanvrager, bedoeld in artikel 3, het geldende maximumbedrag aan de-minimissteun al heeft ontvangen over een periode van drie belastingjaren indien er sprake is van staatssteun.

Artikel 8 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht binnen 3 maanden na subsidieverlening:

  • a.

   de vaste wolf-werende afrastering aan te schaffen en te plaatsen of aan te passen;

  • b.

   de verplaatsbare wolf-werende afrastering aan te schaffen en in gebruik te nemen;

  • c.

   het automatische oprolsysteem bij een verplaatsbaar wolf-werende afrastering met draden aan te schaffen en in gebruik te nemen.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt door de subsidieontvanger voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de vaste wolf-werende afrastering wordt geplaatst binnen de begrenzing van het aangewezen leefgebied wolf binnen de provincie Utrecht;

  • b.

   bij een verplaatsbare wolf-werende afrastering en een automatisch oprolsysteem is door de aanvrager aannemelijk gemaakt dat de dieren binnen de provincie Utrecht zullen grazen;

  • c.

   de gehele afrastering voldoet aan de Faunaschade Preventiekit, module wolven;

  • d.

   de subsidieontvanger houdt de wolf-werende afrastering en toebehoren minimaal vijf jaren in gebruik na de datum van verlening van de subsidie;

  • e.

   subsidieontvanger heeft een onderhoudsverplichting ten aanzien van de wolf-werende afrastering en toebehoren van tenminste vijf jaar na de datum van verlening van de subsidie.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt in 2024 €150.000.

 • 2. Verdeling van het beschikbare subsidiebedrag vindt plaats op volgorde van ontvangst van de aanvragen overeenkomstig artikel 2.2 AsvpU.

Artikel 10 Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt:

  • a.

   € 570,-- per aangewezen hoefdiersoort; en,

  • b.

   € 3,40 per strekkende meter met een maximum van € 680,- per rund en paardachtige en een maximum van € 114,- voor zover het een ander aangewezen hoefdier betreft.

 • 2. De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt:

  • a.

   € 34,-- per dier van de aangewezen hoefdiersoort; en,

  • b.

   € 4.500,-- voor een automatisch oprolsysteem voor een verplaatsbare afrastering met draden. Het aantal dieren waarvoor het systeem wordt aangeschaft moet minimaal bestaan uit een groep van 17 paardachtigen of runderen of een groep van minimaal 100 andere aangewezen hoefdieren.

 • 3. Voor runderen, schapen, geiten en paardachtigen worden de te hanteren dieraantallen bepaald aan de hand van het in het Identificatie- en Registratiesysteem voor dieren gemiddeld geregistreerde aantal dieren van de betreffende hoefdierhouder over een viertal peildata. Het gemiddelde wordt naar boven afgerond op hele getallen.

 • 4. Als peildata worden 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van het jaar voorafgaand aan de datum van indienen van de aanvraag gehanteerd.

 • 5. Voor varkens wordt voor de te hanteren dieraantallen uitgegaan van het aantal dieren dat is opgegeven bij de Gecombineerde opgave in het jaar voorafgaand aan de subsidie aanvraag.

 • 6. Voor alpaca’s wordt voor de te hanteren dieraantallen uitgegaan van het aantal dieren dat geregistreerd staat overeenkomstig de Diergezondheidswetgeving in het jaar voorafgaand aan de subsidie aanvraag. Hierbij hoeft geen gemiddelde gehanteerd te worden.

 • 7. Ontbrekende gegevens op de genoemde peildata in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren tellen als 0 bij het bepalen van het gemiddelde dieraantal.

 • 8. De subsidie bedraagt (in totaal) maximaal € 20.000,-- per hoefdierhouder en kan niet meer bedragen dan de daadwerkelijk te maken of gemaakte kosten. Dit betreft een optelsom van alle subsidies verstrekt aan de hoefdierhouder onder deze subsidieregeling.

Artikel 11 Niet subsidiabele kosten

 • 1. De volgende kosten zijn niet subsidiabel:

  • a.

   kosten van de aanvrager voor het zelf aanleggen van vaste en verplaatsbare wolf-werende afrastering;

  • b.

   advieskosten van derden;

  • c.

   aanschaf van onderdelen, machines, en van systemen, gereedschappen en apparaten voor het gereed maken, in elkaar zetten en aanbrengen van vaste en verplaatsbare wolf-werende afrastering;

  • d.

   onderhoudskosten van vaste en verplaatsbare wolf-werende afrastering;

  • e.

   kosten ten behoeve van het gereed maken van de omgeving voor vaste en verplaatsbare wolf-werende afrastering;

  • f.

   opslagkosten van vaste en verplaatsbare afrastering;

  • g.

   verplaatsingskosten van vaste en verplaatsbare wolf-werende afrastering.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt een dag na publicatie in het Provinciaal blad in werking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wolf-werende rasters provincie Utrecht 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 12 december 2023.

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Bijlage 1: Aangewezen leefgebied wolf.

afbeelding binnen de regeling

Op deze kaart is de begrenzing aangegeven van het gebied waarbinnen subsidie kan worden aangevraagd, te weten De Utrechtse Heuvelrug, ruim begrensd via de buitengrenzen van de gemeenten: Amersfoort, Soest, Baarn, De Bilt, Bunnik, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woudenberg, Rhenen, Renswoude, Houten en Leusden vast te stellen, het leefgebied van de wolf.

Toelichting

Algemeen

Het is voor een houder van in de regeling aangewezen hoefdieren mogelijk subsidie aan te vragen voor meerdere vaste en mobiele wolf-werende afrasteringen met bijbehorende oprolsystemen als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden tot een maximumbedrag van € 20.000,-- per hoefdierhouder.

Er mag gedurende de looptijd van deze regeling per diersoort eenmaal worden aangevraagd. Heeft een houder voor de bescherming van schapen en geiten reeds een subsidie ontvangen dan kan hij nogmaals aanvragen als hij ook nog andere aangewezen hoefdieren heeft tot het maximaal bedrag van in totaal € 20.000,--.

Subsidie wordt gebaseerd op het werkelijke aantal aangewezen hoefdiersoorten in het gebied waarvoor maatregelen worden getroffen, maar niet meer dan het aantal gehouden dieren voor 26 mei 2023.

Het aantal dieren wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de aantallen schapen en/of geiten op de stallijsten van het Identificatie & Registratie systeem (I&R Dieren) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op 4 peildata. Peildata voor het leefgebied wolf in Utrecht zijn: 1 augustus 2022, 1 november 2022, 1 februari 2023 en 1 mei 2023.

Iedere Nederlandse schapen- geiten-, paarden-, pony-, ezel-, rundvee- en/of varkenshouder moet een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben en in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) van dieren geregistreerd staan. Dit systeem wordt in deze regeling gebruikt om te bepalen hoeveel dieren een aanvrager in de periode voor de subsidieaanvraag in zijn bezit had. RVO beheert dit systeem. Voor alpaca’s geldt nog niet dat zij geregistreerd moeten zijn bij I&R. Wel dienen alpacahouders een administratie bij te houden van het aantal dieren dat ze bezitten.

De normering voor wolf-werende rasters is voor alle dieren gelijk aangezien het er om gaat om de wolf buiten het weiland te houden. In de Faunaschade Preventiekit, module wolven zoals gepubliceerd door BIJ12 staan eisen opgenomen waaraan het raster moet voldoen. Zie bij12.nl.

[Bovenstaande link bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Zie bij12.nl.]

De toepasbaarheid van wolf-werende rasters kan verschillen voor de verschillende hoefdiersoorten. Bij paardachtigen is het belangrijk dat de dieren niet met hun benen bij de onderste draden kunnen komen. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor door aan de binnen- of buitenzijde van het raster de stroomdraad op afstandhouders te plaatsen.

De lengte van de afrastering is medebepalend voor de hoogte van de subsidie. Het betreft hier niet de lengte van het gebruikte draad (bijvoorbeeld bij toepassing van meerdere draden boven elkaar).

Artikelsgewijs

Artikel 4 Staatssteun

De ondernemer die actief is in de landbouwsector, moet een de-minimisverklaring overleggen bij zijn aanvraag, waaruit blijkt dat hij nog niet het maximum aan de-minimissteun heeft ontvangen.

Subsidie voor de aanschaf van wolf-werende rasters aan hobbymatige hoefdierhouders wordt niet gezien als staatssteun. Een houder van hobbymatig gehouden hoefdieren hoeft daarom geen de-minimisverklaring te overleggen bij zijn aanvraag.

Artikel 5 Doorlopende aanvraag

Een aanvraag mag worden ingediend voor kosten die vanaf 26 mei 2023 zijn gemaakt. De datum van 26 mei 2023 is als peildatum gekozen omdat op die datum de aanwezigheid van de wolf in de provincie Utrecht is vastgesteld doormiddel van DNA-onderzoek.

Peildata voor het Utrechtse wolvenleefgebied zoals per 26 mei 2023 is aangewezen zijn: 1 augustus 2022, 1 november 2022, 1 februari 2023 en 1 mei 2023.

Stel dat een subsidieverzoek op 15 januari 2024 wordt ingediend, dan worden de volgende peildata gehanteerd om het gemiddelde aantal dieren te berekenen: 1 februari 2023, 1 mei 2023, 1 augustus 2023 en 1 november 2024.

Stel dat een subsidieverzoek op 1 juli 2024 wordt ingediend dan zijn de peildata 1 augustus 2023, 1 november 2023, 1 februari 2024 en 1 mei 2024.

Het uit deze berekening komende getal wordt naar boven afgerond op een heel getal. Dit getal mag u opgeven als het gemiddelde aantal schapen/geiten dat u de afgelopen 1 jaar in bezit had.

In de situatie waarin de aanvraag wordt gedaan voor de aanschaf van de wolf-werende rasters moet een factuur en het bewijs van betaling door de subsidie ontvanger gedurende 5 jaar in zijn administratie worden bewaard overeenkomstig artikel 6.2 AsvpU.