Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Renkum 2024

Geldend van 27-02-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Renkum 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

gelezen het voorstel d.d. 14 februari 2024;

Overwegende dat het met het oog op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wetten noodzakelijk is om toezichthouders aan te wijzen als bedoeld in titel 5.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op:

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 76a van de Participatiewet,

 • Artikelen 53 van de Ioaw, 53 van de Ioaz en de Bbz2004,

 • Artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

 • Artikel 18.4 van de Verordening jeugdhulp gemeente Renkum 2023.

Gezien het voorstel van d.d. 14 februari 2024

Besluit vast te stellen het volgende ‘aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Renkum 2024’

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders

De medewerkers in de functies van Handhaver Participatiewet, Wmo en Jeugdwet, Medewerker ondersteuning handhaving Participatiewet, Toezichthouder Participatiewet, Wmo en Jeugdwet van de teams Zorg en Participatie van het Sociaal domein van de gemeente Renkum als toezichthouder aan te wijzen, belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • de Participatiewet;

 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

 • de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • de Jeugdwet.

Artikel 2 Legitimatie

Ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder artikel 1 genoemde wetten of regelingen, worden aan de toezichthouders legitimatiebewijzen verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking op overheid.nl onder gelijktijdige intrekking van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet en Wmo Renkum 2023.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet Renkum 2024”

Ondertekening

Aldus besloten op 20 februari 2024 te Oosterbeek.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

M.J.J. (Marcel) Wagener

de burgemeester,

A.M.J. Schaap