Beleidsregel Buurtbudget

Geldend van 29-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Beleidsregel Buurtbudget

Inleiding

In 2023 is structureel budget beschikbaar gekomen voor de honorering van bewonersinitiatieven. Daarnaast is incidenteel budget beschikbaar gekomen voor groene bewonersinitiatieven. Met deze beschikbare budgetten kunnen ideeën van bewoners(groepen) worden ondersteund. Om bedragen afkomstig uit deze budgetten transparant toe te kennen en de daadwerkelijke uitvoering van de initiatieven ook te borgen is een nadere beleidsregel opgesteld.

Beleidsregels

Artikel 1. Doelstelling

Het buurtbudget is bedoeld voor (kleinschalige) initiatieven die een bijdrage vormen voor de leefbaarheid, sociale cohesie, veiligheid en kwaliteit van de straat, buurt of dorp.

Artikel 2. Doelgroep

Een aanvraag voor een bijdrage uit het buurtbudget kan worden ingediend door bewoners(groepen) uit Zandvoort/Bentveld.

Artikel 3. Procedure voor het indienen aanvragen en beslistermijn

 • 1. Aanvragen voor een bijdrage kunnen te allen tijde worden ingediend;

 • 2. Bij de aanvraag dient het buurtinitiatief formulier volledig ingevuld te worden ingeleverd;

 • 3. Binnen uiterlijk vier weken wordt antwoord gegeven op de aanvraag, tenzij met initiatiefnemer(s) anders is afgesproken;

 • 4. De aanvragen worden beoordeeld door de gebiedsverbinder Zandvoort en de regisseur Openbare Ruimte Zandvoort;

 • 5. De bijdrage wordt verleend op volgorde van ontvangst van volledig ingediende aanvragen. Wanneer stukken ontbreken en de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om een bijdrage aan te vullen, geldt de dag waarop die aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de volledig ingediende aanvraag.

 • 6. Het totaal bedrag van alle toegekende aanvragen (groene)buurtinitiatieven mag het voor dit doel totaal besteedbaar jaarbedrag conform de vastgestelde begroting niet overschrijden.

Artikel 4. Beoordelingscriteria

De delegatie vanuit het Gebiedsteam Zandvoort beoordeelt op basis van de volgende punten:

 • 1.

  Een aanvraag moet voldoen aan algemene wet- en regelgeving en passen binnen gemeentelijk beleid;

 • 2.

  Het voor het buurtbudget beschikbare aanvraagformulier moet volledig en naar waarheid zijn ingevuld;

 • 3.

  Een aanvraag moet de sociale samenhang en/of de leefbaarheid in een straat, buurt of het dorp bevorderen;

 • 4.

  Het initiatief moet door bewoners georganiseerd en uitgevoerd worden;

 • 5.

  Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn voor iedereen afkomstig uit de straat, buurt of het dorp;

 • 6.

  Activiteiten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

  • a)

   Kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die enige urgentie hebben en niet uit andere gelden kunnen worden gefinancierd;

  • b)

   Verbetering van de leefbaarheid in de buurt (zoals veiligheid, schoonmaak, samenwerking);

  • c)

   Sociale activiteiten;

  • d)

   Aanbrengen van extra groen in de openbare ruimte of een upgrade van bestaand buurtgroen.

 • 7.

  De maximale bijdrage bedraagt voor een:

  • a)

   Straatfeest € 500

  • b)

   Buurt- Wijkfeest € 3.000

  • c)

   Uitje voor buurtbewoners € 15 per persoon

  • d)

   Gezamenlijke maaltijd € 10 per persoon

  • e)

   Groeninitiatief € 5.000

  • f)

   Activiteiten conform lid 6a van dit artikel € 500

  • g)

   Activiteiten conform lid 6b van dit artikel € 1.000

  • h)

   Overige plannen en verbeteringen € 3.000

 • 8.

  Indien een bijdrage wordt verleend conform lid 7a; 7b of 7c van dit artikel wordt geen bijdrage verleend conform lid 7d van dit artikel.

 • 9.

  Onvoorziene kosten mogen maximaal 10% van het aangevraagd bedrag uitmaken.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Een aanvraag voor een bijdrage wordt in ieder geval geweigerd wanneer:

 • a)

  De activiteiten niet voldoen aan de criteria/voorwaarden, opgenomen in deze beleidsregels;

 • b)

  De activiteiten strijdig zijn met de wet- en regelgeving of gemeentelijk beleid;

 • c)

  Het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen, verenigingsbelangen of commerciële belangen;

 • d)

  Het initiatief niet haalbaar of uitvoerbaar is binnen de aanvraag vermelde planning.

 • e)

  Het toekennen van een aanvraag (groen)bewonersinitiatief leidt tot een overschrijding van het voor dit doel totaal besteedbaar jaarbedrag conform de vastgestelde begroting.

Artikel 6. Verantwoording

De ontvanger van de bijdrage is verplicht binnen een door de gemeente Zandvoort gestelde termijn en wijze verantwoording af te leggen over de besteding van de bijdrage. Dit wordt als verplichting opgenomen in toekenningsbrief aan degene die de bijdrage ontvangt. Aanvragers worden voor het indienen van de aanvraag op de hoogte gesteld van de verantwoordingseisen.

Artikel 7. Overige voorwaarden

 • 1. Indien de activiteit een aanvraag betreft conform artikel 4, lid 6 onder d, gelden de volgende (aanvullende) bepalingen:

  • de grond blijft eigendom van de gemeente

  • er is aantoonbaar draagvlak in de buurt voor het plan. Voordat groen wordt aangelegd in de openbare ruimte, is er altijd overleg met de gemeente en moeten bewoners die het groen adopteren de omliggende buurt inlichten over de plannen;

  • de initiatiefnemer legt zelf of onder begeleiding van een hovenier het groen aan en zorgt ook gezamenlijk voor het onderhoud. De keuze van beplanting is aan de initiatiefnemer. Hiervoor kan eventueel advies ingewonnen worden bij bijvoorbeeld de hovenier of Spaarnelanden;

  • bij het omvormen van een verharde locatie in de openbare ruimte naar groen dient er rekening mee gehouden te worden dat er voldoende vrije doorloopruimte overblijft (minimaal 1.50 meter);

  • het aanbrengen van materialen, verhardingen, opstallen, hekwerken of andere vormen van afscheidingen en bijvoorbeeld het plaatsen van speeltoestellen is niet toegestaan;

  • indien het groen niet goed wordt onderhouden heeft de gemeente het recht de overeenkomst te beëindigen en het plant vak naar eigen inzicht opnieuw in te richten;

  • de overeenkomst kan door de gemeente of initiatiefnemer zonder opgaaf van reden worden opgezegd. Indien de initiatiefnemer gaat verhuizen dient dit aan de gemeente worden doorgegeven. Andere (nieuwe) bewoners kunnen de overeenkomst overnemen of de gemeente neemt het groenonderhoud terug.

 • 2. Als verschil van mening ontstaat over de uitvoering van deze beleidsregel vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen. Leidt dit overleg niet tot een oplossing dan beslist de gebiedsmanager Zandvoort namens het College van B&W, nadat hij of zij de betrokken partijen heeft gehoord.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024.

Ondertekening