Ondermandaatbesluit aan de teamleider van het Team Klantcontactcentrum

Geldend van 24-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Ondermandaatbesluit aan de teamleider van het Team Klantcontactcentrum

De Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal;

overwegende dat

 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal op 8 december 2020 het Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen gemeente Veenendaal 2021 en in 2023 (4 juli en 19 december) de zevende en achtste wijzigingen daarvan heeft vastgesteld;

gelet op

artikel 2 van het Reglement mandaatbesluit gemeente Veenendaal en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • 1.

  het ondermandaatbesluit aan de teamleider van het Team Klantcontactcentrum overeenkomstig de bijlage vast te stellen;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden de dag na publicatie en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023.

De Algemeen directeur van de gemeente Veenendaal d.d. 7 februari 2024,

mevrouw drs. S.M. Deelstra

Mandaatbesluit college van B&W en burgemeester

Verklaring gebruikte afkortingen

B&W: College van Burgemeester en Wethouders

B: Burgemeester

ADir: Algemeen Directeur

DirB: Directeur Bedrijfsvoering

TL: Teamleider

OM: Opgavemanager

MIO: Manager met een Interne Opdracht

AO: Ambtelijk opdrachtgever

PFH: Portefeuillehouder

PGM: Programmamanager

PJM: Projectmanager

PL: Projectleider

MW: Medewerker

LPA: Leerplichtambtenaar

HA: Heffingsambtenaar

TS: Treasurer

Beh BAG: BAG beheerder

BB: Beheerder Begraafplaats

GB: Geometriebeheerder

WM: Wijkmanager

Vz OR: Voorzitter ondernemingsraad

Secr, OR: Ambtelijk secretaris ondernemingsraad

CISO: Chief Information and Security Officer

*: Ondermandaat kan in voorkomende gevallen worden verleend aan de directeur bedrijfsvoering, opgavemanager, manager met een interne opdracht of een teamleider. De teamleider kan bevoegdheden ondermandateren aan een programmanager, projectmanager, projectleider of medewerker. Dit ondermandaat wordt schriftelijk verleend onder mededeling aan het wettelijk bevoegde orgaan. Waar sprake is van ondermandaat aan een specifieke functionaris is dat in het overzicht expliciet vermeld.

Directie en teams

Algemene bevoegdheden

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat.

B & W, B

ADir

*

 
 • 2.

Correspondentie die vooraf gaat aan het te nemen besluit.

B & W, B

ADir

*

 
 • 3.

Ontvangstbevestigingen en tussenberichten.

B & W, B

ADir

*

 
 • 4.

Verrichten van feitelijke handelingen

B & W, B

ADir

*

 
 • 5.

Voeren van verweer inzake bezwaarschriften

B & W, B

ADir

*

 
 • 6.

Voeren van verweer inzake (administratief) beroep of hoger beroep.

B & W, B

ADir

*

Ondermandaat alleen aan TL en medewerkers team Juridische Zaken en Inkoop

 • 7.

Aanzeggingen tot het indienen van aanvragen om vergunningen, ontheffingen e.d.

B & W, B

ADir

*

 
 • 8.

Aanzeggingen gericht op de naleving van voorschriften.

B & W, B

ADir

*

Dit geldt niet voor aanschrijvingen tot toepassing bestuursdwang of dwangsom.

 • 9.

Voorwaarschuwing van aanschrijvingen tot toepassing bestuurlijke boete, bestuursdwang of dwangsom.

B & W, B

ADir

*

 
 • 10.

Bevestigen dat voldaan is aan een aanschrijving en dat de situatie in orde is bevonden.

B & W, B

ADir

*

 
 • 11.

Aanvragen van offertes.

B & W, B

ADir

*

Tenzij er sprake is van een inkooptraject waar 3 offertes moeten worden aangevraagd, dan geldt ondermandaat alleen voor medewerkers inkoop team Juridische Zaken en Inkoop.

 • 12.

Aanvragen om een subsidieverlening of -vaststelling bij een ander nationaal of Europees overheidsorgaan

B & W, B

ADir

TL / AO

 
 • 13.

Aanvragen vergunning, ontheffing of toestemming.

B & W, B

ADir

*

 
 • 14.

Brieven waarin verantwoording wordt afgelegd aan derden over besteding financiële middelen.

B & W, B

ADir

TL / AO

Te denken valt aan de provincie of de rijksoverheid.

Wet Open Overheid (Woo)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Besluiten op een verzoek om inlichtingen op grond van de Woo.

B & W

ADir

*

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Besluiten op een verzoek om inlichtingen op grond van de Who.

B & W

ADir

*

 
 • 2.

In rekening brengen marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding op grond van art. 9

B & W

ADir

*

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toegekend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Verwerking van persoonsgegevens in een (geautomatiseerd) bestand op grond van art. 5.

B & W, B

ADir

TL

 

Alvorens een nieuwe applicatie in gebruik kan worden genomen, zal het format Impactanalyse moeten worden ingevuld en beoordeeld door het zogeheten Portfolioboard.

 • 2.

Verwerking van persoonsgegevens in een geautoriseerd (geautomatiseerd) bestand op grond van art. 6.

B & W, B

ADir

TL

*

Dit betreft een op basis van autorisatie en gegevensminimalisatie geoorloofde verwerking van persoonsgegevens door een medewerker.

 • 3.

Melden datalek bij betrokkene op grond van art. 34

B & W, B

ADir

MW

 

MW informeert TL over de melding datalek

Informatieveiligheidsbeleid en Gegevensbeschermingsbeleid

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Het uitvoering geven aan het Informatieveiligheidsbeleid waaronder het informatiebeveiligingsplan.

B & W

ADir

TL / CISO

Informatiebeveiliging vindt plaats binnen de kaders van de BIO en het vijfjarig strategisch informatiebeleid zoals vastgesteld door college.

2.

Het uitvoering geven aan het gegevensbeschermingsbeleid op grond van artikel 24 AVG.

B & W

ADir

TL

De adviseur privacy geeft advies bij de uitvoering van het beleid

Algemene wet bestuursrecht

Deze bevoegdheden hangen samen met de bevoegdheid tot het beslissen op een bepaalde aanvraag. Derhalve is de functionaris die het mandaat c.q. het ondermandaat heeft om te beslissen op een bepaalde aanvraag ook degene die deze (samenhangende) bevoegdheden in mandaat c.q. ondermandaat kan uitoefenen.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Verzoek afgifte schriftelijke machtiging – artikel 2:1

B & W/ B

ADir

*

 
 • 2.

Doorzenden of terugzenden van geschriften bestemd voor een ander bestuursorgaan - artikelen 2:3 en 6:15

B & W/ B

ADir

*

 
 • 3.

Vergaren van de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen – artikel 3:2.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 4.

Termijn stellen voor advisering - artikel 3:6

B & W/ B

ADir

*

 
 • 5.

Ter beschikking stellen gegevens – artikel 3:7

B & W/ B

ADir

*

 
 • 6.

Controle op zorgvuldig onderzoek van adviseur - artikel 3:9

B & W/ B

ADir

*

 
 • 7.

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4.

B & W

ADir

*

 
 • 8.

Aanvullen met nieuwe stukken artikel 3:14

B & W

ADir

*

 
 • 9.

Bekendmaking besluiten aan geadresseerde en aanvrager – artikel 3:41

B & W/ B

ADir

*

 
 • 10.

Besluit aanvraag niet te behandelen conform artikel 4:5

B & W/ B

ADir

*

 
 • 11.

Besluit hernieuwde aanvraag niet te behandelen conform artikel 4:6 lid 2

B & W/ B

ADir

*

 
 • 12.

Het horen van belanghebbenden in de gevallen genoemd in artikelen 4:7 en 4:8.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 13.

Besluit om, indien sprake is van een omstandigheid genoemd in artikelen 4:11 en 4:12, het horen achterwege te laten.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 14.

Het aan de aanvrager meedelen dat binnen de (wettelijke) termijn niet een beschikking kan worden gegeven en het noemen van een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien op grond van artikel 4:14.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 15.

De aanvrager meedelen dat de termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag na die waarop het bestuursorgaan voor de beschikking op de aanvraag redelijkerwijs noodzakelijke informatie aan een buitenlandse instantie heeft gevraagd, tot de dag waarop deze informatie is ontvangen of verder uitstel niet meer redelijk is op grond van artikel 4:15 lid 1 sub b

B & W/ B

ADir

*

 
 • 16.

In geval van overmacht zo spoedig mogelijk aan de aanvrager meedelen dat de beslistermijn is opgeschort, alsmede binnen welke termijn de beschikking wel tegemoet kan worden gezien op grond van artikel 4:15 lid 3

B & W/ B

ADir

*

 
 • 17.

Zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de aanvrager indien de opschorting eindigt, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, of het tweede lid, onderdelen b en c van artikel 4:15 onder vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden gegeven

B & W/ B

ADir

*

 
 • 18.

De verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking vaststellen binnen twee weken na de laatste dag waarover de dwangsom verschuldigd was op grond van artikel 4:18.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 19.

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen voor zover na de dag waarop de beschikking, bedoeld in artikel 4:18 is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken op grond van artikel 4:20.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 20.

Het bekendmaken van een beschikking binnen twee weken nadat zij van rechtswege is gegeven op grond van artikel 4:20c.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 21.

Het aan de beschikking van rechtswege alsnog voorschriften verbinden of de beschikking intrekken voor zover dit nodig is om ernstige gevolgen voor het algemeen belang te voorkomen op grond van artikel 4:20f.

B & W/ B

ADir

*

 
 • 22.

De schade vergoeden die door de wijziging of intrekking bedoeld in het eerste lid van artikel 4:20f wordt veroorzaakt op grond van artikel 4:20f.

B & W/ B

ADir

TL

 
 • 23.

Het opleggen van een last onder dwangsom op grond van artikel 5:32 of bestuursdwang.

B & W

ADir

TL

B

 
 • 24.

Besluiten op een verzoek om handhaving.

B & W/ B

ADir

TL

 

Algemene Subsidieverordening Veenendaal (ASV), de daarop gebaseerde nadere regels en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Besluiten op een aanvraag om een eenmalige of jaarlijkse subsidie te verlenen op grond van art. 9 lid 1 en 2, art. 14, art. 17, art 18 lid 3 ASV.

B & W

ADir

*

Inzake jaarlijkse subsidie gaat het om: bestaande subsidierelaties die geen of weinig bijzonderheden bevatten en aansluiten bij de in de productraming gestelde kaders. Over een eerste aanvraag om een eenmalige of jaarlijkse subsidie voor een bedrag van € 50.000,- of meer van een nieuwe aanvrager beslist B&W.

 • 2.

Besluiten tot het verdagen van een besluit voor ten hoogste acht weken op grond van art. 9 lid 3 ASV.

B & W

ADir

*

 
 • 3.

Besluiten dat een aanvraag op een ander tijdstip of een andere termijn mag worden ingediend op grond van art. 8 lid 3 ASV.

B & W

ADir

*

Dit geldt alleen voor bijzondere gevallen.

 • 4.

Besluiten tot het verlenen van een voorschot op grond van art. 4:95 Awb en art. 13 ASV.

B & W

ADir

*

 
 • 5.

Besluiten tot het verrekenen van de subsidie op grond van art. 4:57 lid 3 Awb en art. 13 ASV.

B & W

ADir

*

 
 • 6.

Besluiten op een verzoek tot wijziging van de subsidieverlening o grond van art. 1:3 Awb.

B & W

ADir

*

 
 • 7.

Besluiten tot het intrekken of ten nadele wijzigen van de subsidieverlening dan wel subsidievaststelling op grond van artt, 4:48 tot en met 4:51 Awb.

B & W

ADir

TL

 
 • 8.

Bepalen dat ook andere, of minder dan, de in het artikel bedoelde gegevens en bescheiden worden overlegd dan wel op een ander tijdstip worden overlegd op grond van art. 20 lid 3 of 21 lid 3 ASV

B & W

ADir

*

 
 • 9.

Besluiten op een aanvraag om een eenmalige of jaarlijkse subsidie vast te stellen op grond van art. 22 ASV.

B & W

ADir

*

 
 • 10.

Besluiten tot het verdagen van de termijn voor de vaststelling van de subsidie op grond van art. 22 lid 2 ASV.

B & W

ADir

*

 
 • 11.

Ambtshalve vaststellen subsidie op grond van art. 22 lid 4 ASV.

B & W

ADir

TL

 
 • 12.

Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening een overeenkomst aangaan op grond van artikel 4:36 Awb

B & W

ADir

TL

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, kan in de overeenkomst worden bepaald dat de subsidie-ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend

 • 13.

Terugvorderen van teveel betaalde subsidie op grond van art. 4:57 Awb.

B & W

ADir

*

 

Bevoegdheid tot het aangaan van verwerkersovereenkomsten

 • Daar waar TL staat in de kolom ‘mandaat/ ondermandaat’ wordt ook gelezen Dir.

 • Deze overeenkomst op grond van artikel 28 AVG hangt vaak samen met een overeenkomst tot levering van een dienst (aan of door de gemeente Veenendaal).

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

Toege-kend aan

Mandaat/

Ondermandaat/

 • 1.

Besluiten op grond van artikel 160 Gemeentewet tot het aangaan van overeenkomsten voor de verwerking van gegevens.

B & W

ADir

TL (beperkt tot financiële omvang overeenkomsten Goederen en (SAS)diensten)

VZ OR

(ondermandaat mogelijk aan OM, MIO, PGM, PJM en PL)

2.

Ondertekenen o.g.v. art. 171 Gemeentewet bovenstaande overeenkomsten

B

ADir

TL (beperkt tot financiële omvang overeenkomsten Goederen en (SAS)diensten)

VZ OR

(ondermandaat mogelijk aan OM, MIO, PGM, PJM en PL)

Bevoegdheden in het kader van bepaalde overeenkomsten en verkregen subsidies van een ander overheidsorgaan – (deel)budgethouder

 • Daar waar TL staat in de kolom ‘mandaat/ ondermandaat’ wordt ook gelezen Dir.

  Nr.

  Omschrijving bevoegdheid

  Wettelijk

  Toege-kend aan

  Mandaat/

  Ondermandaat/

  • 1.

  Besluiten op grond van artikel 160 Gemeentewet tot het aangaan van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten of werken aan de gemeente Veenendaal voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen.

  B & W

  ADir

  (ondermandaat mogelijk aan TL, OM, MIO, AO of Vz OR, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegd-heid door te mandateren aan de PGM, PJM of PL)

  • 2.

  Besluiten op grond van artikel 160 Gemeentewet tot het aangaan van overeenkomsten voor de levering van diensten aan een andere organisatie zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen.

  B & W

  ADir

  (ondermandaat mogelijk aan TL of AO, voor zover het een deelovereenkomst betreft).

  Samenwerkingsovereenkomst moet via een collegebesluit.

  • 3.

  Ondertekenen o.g.v. art. 171 Gemeentewet bovenstaande overeenkomsten

  B

  ADir

  (ondermandaat mogelijk aan TL, OM, MIO, AO of Vz OR, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegd-heid door te mandateren aan de PGM, PJM of PL, mits ze ook de bevoegdheid hebben tot het aangaan van de betreffende overeenkomsten)

  4.

  Besluiten tot een rechts- dan wel feitelijke handeling gedurende de uitvoering van bovenstaande overeenkomsten

  B & W/ B

  ADir

  (ondermandaat mogelijk aan TL, OM, MIO, AO of Vz OR, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegdheid door te mandateren aan de PGM, PJM, PL of MW)

  Te denken valt aan het stellen van een termijn van orde, aansprakelijk stellen voor schade, het vorderen van nakoming, ontbinden van een overeenkomst, etc.

  Eveneens valt hierbij te denken aan de bevoegdheden die passen bij het namens de gemeente Veenendaal optreden als Directievoerder bij de uitvoering van werken (conform de UAV).

  Bijzondere voorwaarden (t.a.v. zowel bevoegdheid 1 als bevoegdheid 2 en 3)

  • a.

   Het uitoefenen van het mandaat is beperkt tot een maximumbedrag

  • b.

   De besluiten van de (onder)gemandateerde moeten passen binnen de door B&W of directie vastgestelde kaders (zoals toereikend budget, inkoop- een aanbestedingsregels, rechtmatigheid etc).

  • c.

   Rapportage over de uitoefening van het (onder)mandaat, is gekoppeld aan de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer via de maandrapportages.

  • d.

   Geen overeenkomsten worden aangegaan die een beleidswijziging kunnen inhouden of die in de toekomst kunnen leiden tot een groter beslag op de financiële middelen.

  • e.

   De (onder)gemandateerde is verantwoordelijk voor het op juiste wijze aangaan en het schriftelijk vastleggen van overeenkomsten.

  • f.

   In het geval van een telefonische bestelling wordt de overeenkomst achteraf schriftelijk/ digitaal vastgelegd.

  • g.

   De schriftelijke overeenkomsten worden door de (onder)gemandateerde zodanig gearchiveerd dat deze voor controle doeleinden tenminste twee jaar beschikbaar zijn.

Financiële limieten voor het aangaan en tekenen van overeenkomsten tot levering van goederen of (SAS)diensten

 • Besloten in de Directievergadering van 5 december 2022.

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag

Toelichting

ADir

€ 1.000.000.--

Maximumbedrag exclusief BTW conform het Europese drempelbedrag.

TL, Dir of AO

€ 215.000,-

Maximumbedrag exclusief BTW conform het Europese drempelbedrag.

OM, MIO, PGM, PJM of PL

€ 50.000,-

Maximumbedrag exclusief BTW

Het aangaan en tekenen van een overeenkomst tot levering van diensten van verbonden partijen aan de gemeente Veenendaal

 • Daar waar ADir staat in de kolom ‘mandaat/ ondermandaat’ wordt ook gelezen Dir.

Nr.

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag

Toelichting

 • 1.

ADir

geen maximumbedrag

Verbonden partijen (gemeenschappelijke regeling of private derden) kunnen diensten verlenen aan gemeente Veenendaal. Daartoe wordt een overeenkomst gesloten.

De eerste versie van een dergelijke overeenkomst zal door het college worden beoordeeld en vastgesteld.

Alle daarop volgende overeenkomsten, die niet beleidsinhoudelijk worden gewijzigd, kunnen via dit mandaat worden afgehandeld en ondertekend.

Financiële limiet voor het aangaan en tekenen van overeenkomsten tot levering van diensten van de gemeente Veenendaal aan een derde

 • Daar waar ADir staat in de kolom ‘mandaat/ ondermandaat’ wordt ook gelezen Dir of AO;

 • Mogelijk is daartoe eerst een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Nr.

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag

Toelichting

1.

ADir

-

De gemeente Veenendaal kan diensten verlenen aan derden. Daartoe wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

In een aantal gevallen valt een dienstverleningsovereenkomst onder een samenwerkingsovereenkomst.

Financiële limieten voor het aangaan en tekenen van overeenkomsten tot uitvoeren van werken

 • Besloten in de Directievergadering van 5 december 2022.

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag

Toelichting

ADir

€ 5.538.000,-

Daarboven vindt besluitvorming middels een startdocument plaats door het college.

Boven het drempelbedrag (€ 5.538.000,-- in 2023 e.v.) is Europese aanbesteding verplicht.

TL, Dir of AO

€ 1.500.000,-

Maximumbedrag exclusief BTW

PGM, PJM of PL

€ 150.000,-

Maximumbedrag exclusief BTW

Financiële limieten voor het aangaan en tekenen van overeenkomsten tot levering van goederen of (Sociale en andere specifieke)diensten

 • Zie Directievoorstel van 5 december 2022.

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag

Toelichting

ADir

€ 5.538.000,-

Maximumbedrag

TL, Dir, AO

€221.000,-

Maximumbedrag

OM, MIO, PGM, PJM of PL

€ 50.000,-

Maximumbedrag

Aanbestedingswet

 • Deze bevoegdheid ziet op de levering van goederen en diensten en de uitvoering van werken die volgens de Aanbestedingswet moeten worden aanbesteed.

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Goedkeuren startdocument bij Europese aanbestedingen

B & W

ADir

TL

 

2.

Verrichten publicaties en communicatie m.b.t. aanbestedingen op TenderNed.

B & W

ADir

MW

Na akkoord TL/ AO/ PL.

MW: inkoopadviseur Team JZI

3.

Tekenen alle brieven inzake aanbestedingen, inclusief Besluiten tot gunning.

B & W/ B

ADir

MW

Na akkoord TL/ AO/ PL.

MW: inkoopadviseur Team JZI

4.

Aangaan en tekenen overeenkomst

B & W/ B

ADir

TL / AO

Dit wordt beperkt tot de financiële limieten Werken of Goederen/(SAS)Diensten.

Financiële handelingen samenhangende met overeenkomsten, subsidies of de CAO Gemeenten

 • Deze bevoegdheden kunnen alleen worden uitgeoefend door (onder)gemandateerden die tevens op grond van de Budgethoudersregeling gemeente Veenendaal 2021, budgethouder of budgetbeheerder zijn.

 • Voor de ADir geldt geen limiet ten aanzien van een te fiatteren factuur.

 • Voor de overige gemandateerden geldt een limiet gelijk aan de bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst.

 • Voor subsidies en salarissen geldt geen specifieke limiet ten aanzien van een te fiatteren factuur.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

Toege-kend aan

Mandaat/

Ondermandaat/

 • 1.

Fiatteren facturen aangaande overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten of werken

B & W

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL, OM, MIO, AO, Vz OR of Secr. OR, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegdheid door te mandateren aan de PGM, PJM of PL, mits ze ook de bevoegdheid hebben tot het aangaan van de betreffende overeenkomsten)

 • 2.

Fiatteren facturen en voorschotnota´s met betrekking tot koop, verkoop, huur, vervreemden of bezwaren van onroerend goed.

B & W

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL of AO, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegdheid door te mandateren aan de PGM, PJM of PL)

 • 3.

Fiatteren facturen aangaande ‘verbonden partijen’

B & W

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL of AO, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegdheid door te mandateren aan de PGM, PJM of PL)

Te denken valt aan gemeenschappelijke regelingen, ACV, OVO etc.

4.

Fiatteren betalingsformulieren subsidies

 

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL, met de mogelijkheid van de TL om de bevoegdheid door te mandateren aan de MW)

5.

Fiatteren van credit- en debet-facturen in het kader van aan de gemeente Veenendaal verleende subsidie door een ander overheidsorgaan.

B & W

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL)

6.

Fiatteren uitbetaling salarissen

B & W

ADir

(ondermandaat mogelijk aan TL P&O)

Financiële limieten voor het fiatteren van credit- en debet- facturen en voorschotnota’s

(onder)gemandateerde

Maximumbedrag bij levering goederen en diensten (excl. BTW)

Maximumbedrag bij werken (excl. BTW)

Toelichting

ADir

Overeengekomen bedrag

Overeengekomen bedrag

Na collegebesluit over aangaan overeenkomst voor de levering van diensten of goederen of een werk is de ADir altijd bevoegd de factuur te tekenen.

TL

Het in Richtlijn 2014/24/EU opgenomen drempelbedrag voor levering en diensten.

€ 1.000.000,-

 

OM, MIO, PGM, PJM of PL

€ 50.000,-

 
 

PGM, PJM of PL

 

€ 250.000,-

 

Cao Gemeenten, personeelshandboek (lokale regelingen) en Burgerlijk wetboek

Algemene opmerkingen:

 • De (onder)gemandateerde kan ten aanzien van zichzelf geen bevoegdheden in mandaat uitoefenen (bevoegdheid gaat naar hiërarchisch hogere niveau);

nr.

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Afwijzen van interne sollicitanten.

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O nadat gesprek tussen TL vacature en sollicitant heeft plaatsgevonden.

 • 2.

Afwijzen van externe sollicitanten.

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O

 • 3.

Aangaan, wijzigen en beëindigen van een arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd.

B & W/ B

ADir

TL P&O

Basis: Nota werving en selectie en Charter diversiteit.

De desbetreffende TL heeft een zwaarwegend advies.

 • 4.

Aanwijzen tot ambtenaar burgerlijke stand op grond van art. 1:16 BW.

B & W/ B

ADir

Dir

Dit betreft alleen Directeur met thema Bedrijfsvoering

 • 5.

Aangaan van een vaststellingsovereenkomst

B & W/ B

ADir

Dir

Dit betreft alleen Directeur met thema Bedrijfsvoering

 • 6.

Aangaan, wijzigen en beëindigen van een detacherings-overeenkomst/ stage-overeenkomst/ werkervaringsplaatsovereenkomst/ vakantiekrachtovereenkomst/ vrijwilligersovereenkomst.

B & W/ B

ADir

TL P&O

 
 • 7.

Aangaan van een contract voor inhuurkracht/ intermediair/ uitzendkracht.

B & W/ B

ADir

TL P&O

Na overleg Dir. Het aftekenen van uren kan door de TL worden gedaan.

 • 8.

Aangaan van een bruikleenovereenkomst voor ter beschikkingstelling thuiswerkfaciliteiten (bedrijfsmiddelen en arbovoorzieningen)

B & W/ B

ADir

MW

MW: van het team I&A

Dit geldt voor zowel medewerkers gemeente als politieke ambtsdragers, maar niet voor griffier en griffie.

 • 9.

Aangaan van een gebruikersovereenkomst dienstvoertuig

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O

 • 10.

Het beslissen met betrekking tot salaris, salaristoelagen, (transitie)vergoedingen, uitkeringen (jubileum) en flexibele beloning o.g.v. H 3/ H 7

B & W

ADir

Dir

Bij gratificaties boven de € 50 en de toekenning van extra periodieken dient de TL een gemotiveerd voorstel bij team P&O in, team P&O toetst en de directie (i.c. de directeur) besluit.

 • 11.

Het beslissen met betrekking tot recht op salaris en salaristoelagen tijdens ziekte o.g.v. artikel 7.2 Cao

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O

 • 12.

Het toekennen van een voorschot op het salaris of Individueel Keuzebudget.

B & W

ADir

TL P&O

 
 • 13.

Afgeven werkgeversverklaring.

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O

 • 14.

Besluiten op verzoek verkoop bovenwettelijke vakantie-uren o.g.v. H 6.

B & W

ADir

TL

 
 • 15.

Besluiten op verzoeken met betrekking tot vakantie, verlof, calamiteitenverlof o.g.v. H 6 in samenhang met de Wet arbeid en zorg, vakbondsverlof o.g.v. H 12 Cao gemeenten:

B & W

ADir

TL

Zoals:

 • 1.

  Vakantieverlof

 • 2.

  Kortdurend zorgverlof

 • 3.

  Langdurend zorgverlof

 • 4.

  Buitengewoon verlof (betaald of onbetaald)

 • 5.

  Ouderschapsverlof

 • 6.

  Adoptie- en pleegzorgverlof

 • 7.

  Onbetaald verlof

 • 16.

Besluiten op verzoeken met betrekking tot zwangerschapsverlof, bevallingsverlof en (aanvullend) geboorteverlof o.g.v. H 6 in samen-hang met de Wet arbeid en zorg:

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O na overleg met de TL

 • 17.

Toekenning uitkering o.g.v. H 10

B & W

ADir

TL P&O

Zoals:

• Aanvullende uitkering

• Na-wettelijke uitkering

• Overlijdensuitkering

• Bijzondere uitkering

 • 18.

Het aanwijzen van een werknemer voor het verrichten van andere werkzaamheden in buitengewone omstandigheden/ werkzaamheden te verrichten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s o.g.v. H 11.

B & W

ADir

 
 
 • 19.

Het schorsen als ordemaatregel

B & W

ADir

DirB

 
 • 20.

Het opleggen van een sanctie

B & W

ADir

DirB

 
 • 21.

Besluiten op een opleidingsverzoek/verzoek om loopbaanadvies o.g.v. H 8.

B & W

ADir

TL P&O

In overleg met TL

 • 22.

Het vastleggen van afspraken in gespreksdialoog H 8.

B & W

ADir

TL

 
 • 23.

Het vaststellen van een opleidingsplan o.g.v. H 8

B & W

ADir

TL P&O

In overleg met TL

 • 24.

Toekennen van een maaltijdvergoeding o.g.v. de Regeling maaltijdvergoeding.

B & W

ADir

TL

Geldt uitsluitend voor medewerkers die vallen onder de bijzondere regeling

 • 25.

Uitvoeren van formatie- en bezettingswijzigingen.

B & W

ADir

DirB

 
 • 26.

Het opstellen van beoordelingen.

B & W

ADir

TL

 
 • 27.

Het vaststellen van een generieke functiebeschrijving o.g.v. Regeling functiebeschrijven en – waarderen.

B & W

ADir

 
 
 • 28.

Het indelen van een werknemer in een generiek profiel o.g.v. Regeling functiebeschrijven en –waarderen.

B & W

ADir

TL P&O

 
 • 29.

Aflossing gemeentelijke hypothecaire geldlening dan wel betonrotlening.

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O na overleg met de TL P&O

 • 30.

Toekennen van

Woon-werkverkeervergoedingen

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O na overleg TL

 • 31.

Toekennen van Thuiswerkvergoedingen

B & W

ADir

MW

MW: van het team P&O na overleg TL

Team Klantcontactcentrum

Burgerlijk Wetboek

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Boek 5: art. 5 lid 2, art. 6 lid 3, art. 8 lid 1 en 2, art. 9 en art. 11 voor wat betreft gevonden/ verloren voorwerpen.

B

ADir

MW

 

Wet-, Besluit, Verordening en Nadere regels basisregistratie personen (BRP)

Nadere regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Veenendaal 2020

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Verrichten van alle wettelijke taken t.a.v. de geautomatiseerde basisregistratie.

B & W

ADir

MW

 

2.

Besluiten op een verzoek tot wijzigen identiteitsgegevens ingevolge artikelen 2.58 jo. 2.8 Wet BRP

B & W

ADir

TL

 

3.

Beslissing om aan een aangifte geen of ten dele gevolg te geven ingevolge artikel 2.60 Wet BRP

B & W

ADir

TL

 

4.

Besluiten op een verzoek tot verstrekking gegevens aan een derde (incl. medewerking aan een mailing).

B & W

ADir

TL

Bij de afweging wordt gebruik gemaakt van de Nadere regeling gegevensverstrekking gemeente Veenendaal 2020 en wordt desgewenst de adviseur privacy geraadpleegd.

Kieswet en –besluit

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Verrichten van alle wettelijke taken inzake verkiezingen.

B & W/ B

ADir

*

 

Rijkswet op het Nederlanderschap

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Verrichten van alle wettelijke taken inzake verkrijging en van afstand van het Nederlanderschap.

B

ADir

MW

 

Paspoortwet

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Verrichten van handelingen in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigen, uitreiken, inhouden en vermissen van reisdocumenten.

B

ADir

MW

Weigering en vervallenverklaring worden ondergemandateerd aan de TL.

Reglement rijbewijzen en Wegenverkeerswet

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1.

Verrichten van handelingen in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigen, uitreiken en inleveren van rijbewijzen.

B

ADir

MW

Weigering en ongeldig verklaring worden ondergemandateerd aan de TL.

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

1

Verstrekken van verklaringen

B & W

ADir

MW

 

Burgerlijk Wetboek

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Besluiten op verzoeken om naamswijziging op grond van Boek 1.

B & W/ B

ADir

MW

 

Burgerlijk wetboek / reglement burgerlijk stand

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Besluiten op een verzoek voor huwelijk op locatie.

B & W

ADir

TL

 
 • 1.

Aanwijzen tot incidenteel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, op grond van art. 2.

B & W/ B

ADir

TL

Alleen de aanstelling van de BABS die valt onder de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is gemandateerd aan de teamleider. En daar valt de BABS voor 1 dag niet onder.

Legesverordening (tarieventabel Titel 1)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijk

toege-kend aan

Mandaat

Onder-

Mandaat

Bijzondere voorwaarden

 • 1.

Het opleggen van aanslagen.

HA

TL