Regeling vervalt per 01-01-2026

SUBSIEDIEREGELING TOEGANKELIJKHEIDSFONDS GEMEENTE ARNHEM 2024-2025

Geldend van 26-02-2024 t/m 31-12-2025

Intitulé

SUBSIEDIEREGELING TOEGANKELIJKHEIDSFONDS GEMEENTE ARNHEM 2024-2025

HET COLLEGE VAN BURGMEEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelezen / overwegende dat het gemeentebestuur toegankelijkheid van bedrijven met consumentenbezoek wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016;

BESLUIT:

vast te stellen de "Subsidieregeling toegankelijkheidsfonds, gemeente Arnhem 2024-2025.”

Artikel 1. Definities

 • Aanpassing: een bouwkundige of technische aanpassing aan een pand (en/of buitenruimte) of een technische aanpassing aan een website of app.

 • Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg): behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

 • Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST): deze standaard is inhoudelijk gebaseerd op de ITStandaard en beschrijft de manier waarop inzet van ervaringsdeskundigheid via het Apcg verankerd wordt in het ontwikkelproces.

 • ASV: Algemene subsidieverordening Arnhem 2016

 • Bedrijven met consumentenbezoek: hieronder vallen detailhandel (het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het verkopen of leveren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik), horeca (horecabedrijven gericht op het overwegend via counterverkoop verstrekken van etenswaren, het serveren van maaltijden en dranken in een restaurant-setting of het verstrekken van (niet)-alcoholische drank als hoofdfunctie met daaraan ondersteunend het verstrekken van etenswaren) en dienstverlenende bedrijven (bedrijven met een uitsluitend of in hoofdzaak dienstverlenende of verzorgende taak) gevestigd in Arnhem.

 • Beperking: een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte.

 • Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders gemeente Arnhem

 • Digitale toegankelijkheid: Digitale informatie en diensten zijn voor iedereen, ongeacht beperking, even bruikbaar. De richtlijnen Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2 voor websites of apps zijn hierbij geldend.

 • Fysieke toegankelijkheid: Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving is de eigenschap van de buitenruimte en gebouwen die maakt dat alle mensen er kunnen doen wat zij er volgens de bestemming moeten kunnen doen.

 • ITStandaard 2023: De Integrale Toegankelijkheid standaard (ITstandaard) is de erkende standaard voor toegankelijk bouwen in Nederland. Op het moment van schrijven van deze regeling is de ITStandaard 2023 de meest actuele versie.

 • KvK: Kamer van Koophandel

 • Toegankelijkheid: Iedereen, ongeacht beperking, krijgt de kans om gebruik te maken van voorzieningen, informatie en dienstverlening.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor aanpassingen ter bevordering van de fysieke toegankelijkheid van een pand (en/of buitenruimte) dat binnen de gemeente Arnhem gelegen is of aanpassingen ter bevordering van de digitale toegankelijkheid van de website/app van een bedrijf dat een pand heeft gelegen binnen de gemeente Arnhem.

2. De activiteiten dienen

 • a. indien het gaat om aanpassingen ter bevordering van de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, uitgevoerd te worden volgens de ITStandaard 2023 en de AST.

 • b. indien het gaat om aanpassingen ter bevordering van digitale toegankelijkheid, uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2.

 • c. te volgen uit een advies van het Apcg.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan bedrijven met consumentenbezoek, die ingeschreven staan bij de KvK. De categorieën hierbij zijn: horeca, detailhandel en dienstverlening met een baliefunctie.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. En kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een advies van een partij (anders dan het advies van het Apcg) alvorens aanpassingen uitgevoerd kunnen worden.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en subsidieplafond

 • 1. Aanvragen tot een bedrag van € 2.000,- die in aanmerking komen voor subsidie worden voor 100% van het aangevraagde bedrag gehonoreerd. Aanvragen voor een bedrag vanaf € 2.000,- die in aanmerking komen voor subsidie worden voor 50% van het aangevraagde bedrag gehonoreerd met een maximum van € 10.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond bedraagt €150.000 tot 1 januari 2026.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond, zoals vermeld in artikel 6 tweede lid, is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat burgemeester en wethouders ter beschikking hebben gesteld.

 • 2. Bij de aanvraag legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een uitvoeringsplan met een beschrijving van de voorgenomen aanpassingen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en op welk termijn dit wordt uitgevoerd. Als bijlage van het uitvoeringsplan: een advies van het Apcg en een offerte van de voorgenomen aanpassingen;

  • b.

   een begroting van de voorgenomen aanpassingen. Het begroting bevat een opgave van eventueel bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde voorgenomen aanpassingen, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • c.

   indien de aanvrager niet de eigenaar is van het pand: een verklaring van de eigenaar van het pand dat deze akkoord is met de aanpassingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • 3. Een aanvrager kan gedurende de looptijd van deze regeling één aanvraag doen voor aanpassingen ter bevordering van de toegankelijkheid van de fysieke omgeving en één aanvraag voor aanpassingen ter bevordering van de digitale toegankelijkheid.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de ASV, ingediend minstens 8 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10. Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV, binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Aanvullend op artikel 10 van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a. Met de uitvoering van aanpassingen waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b. Als de begroting niet betrouwbaar is.

Artikel 12. Verplichtingen

 • 1. Medewerking aan het Apcg verlenen voor het maken van een afspraak om het resultaat van de aanpassingen waarvoor subsidie is verstrekt te evalueren in verband met het bepaalde in artikel 13, tweede lid.

 • 2. Op verzoek burgemeester en wethouders het communicatiemateriaal te verstrekken, zodat het Apcg en gemeente kunnen communiceren over de gedane aanpassingen.

 • 3. Te communiceren over de gedane aanpassingen met (potentiële) gebruikers, bijvoorbeeld via sociale media en/of website. Indien het gaat om het toegankelijk maken van een toilet, het toilet te melden op de HogeNood app.

Artikel 13. Aantonen verrichting subsidie

 • 1. Subsidies tot en met € 10.000 worden door burgemeester en wethouders direct bij verlening vastgesteld.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen bij subsidieontvangers onderzoeken of de verleende subsidie correct is besteed.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt op 26 februari 2024 in werking.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2026.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Toegankelijkheidsfonds, gemeente Arnhem 2024-2025.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 februari 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

De secretaris, De burgemeester,