Maatwerkregeling recycle-tarief (afvalstoffen)

Geldend van 27-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Maatwerkregeling recycle-tarief (afvalstoffen)

De raad van de gemeente Hollands Kroon;

overwegende dat

met de invoering van het recycletarief iedereen per aanbieding moet betalen, terwijl niet iedereen daar een keuze in heeft;

de verordening Afvalstoffenheffing geen ruimte geeft voor maatwerkoplossingen voor een aantal van onze inwoners;

het daarom voor deze inwoners nodig is een aparte regeling vast te stellen;

de op 16 december 2021 vastgestelde maatwerkregeling niet voorziet in een indexering van de tegemoetkomingen;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 2024 ;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

de Maatwerkregeling recycle-tarief (afvalstoffen)

Artikel 1. Definities

In deze regeling en de daarop berustende bepaling wordt verstaan onder:

Afvalstoffenheffing:

de heffing als bedoeld in de verordening afvalstoffenheffing;

Belastingplichtige:

degene op wiens naam de aanslag afvalstoffenheffing is gesteld;

College:

het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hollands Kroon;

Medisch afval:

restafval als gevolg van een chronische ziekte of medische beperking van de belastingplichtige en/of een persoon die deel uitmaakt van het huishouden van de belastingplichtige;

Tegemoetkoming:

een tegemoetkoming die door het college wordt toegekend aan een belastingplichtige, die vanwege medisch restafval hoge afvalkosten heeft.

Artikel 2. Aanvraag

  • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming medisch afval kan hiervoor een verzoek indienen door middel van een hiervoor opgesteld formulier, dat beschikbaar wordt gesteld op de website van de gemeente.

  • 2. Er wordt maximaal één tegemoetkoming per belastingplichtige en inzamelmiddel toegekend.

  • 3. De belastingplichtige is verplicht alle informatie te verstrekken die het college nodig acht voor het beoordelen van de aanvraag.

  • 4. De aanvraag kan alleen betrekking hebben op het lopende kalenderjaar en dient uiterlijk 31 december van dat jaar te worden ingediend.

  • 5. De tegemoetkoming wordt verrekend met de aanslag afvalstoffenheffing van het lopende kalenderjaar. Deze aanslag ontvangt belastingplichtige na afloop van het jaar waarin de afvalaanbiedingen zijn gedaan.

Artikel 3. Verrekening Tegemoetkoming

De maximale tegemoetkoming voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing is afhankelijk van het inzamelmiddel en het aantal personen in het huishouden volgens onderstaande tabel:

Aantal personen per adres

Tegemoetkoming aantal aanbiedingen

2e container

niet van belang

9,75

ondergronds

niet van belang

39

1 container

Ledigen per jaar 1 persoon 240 ltr

Ledigen per jaar 1 persoon 140 ltr

Ledigen per jaar 2 personen 240ltr

Ledigen per jaar 2 personen 140ltr

6,75

4,5

5,25

2,25

Artikel 4. Bewijsvoering

De belastingplichtige moet het hebben van medisch afval kunnen aantonen. Dit kan door middel van een factuur van de apotheek, pakbon van het gebruikte materiaal, dan wel afrekeningen van een ziektekostenverzekeraar of leverancier waaruit blijkt dat voorzieningen worden getroffen die leiden tot extra medisch afval.

Artikel 5. Misbruik

Het college kan bij misbruik de tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belastingplichtige, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

Artikel 7 Intrekking huidige maatwerkregeling

De maatwerkregeling recycle-tarief, vastgesteld bij besluit van de raad van 16 december 2021 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel en Inwerkingtreding

  • 1. Deze maatwerkregeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2023.

  • 2. Deze maatwerkregeling kan worden aangehaald als “Maatwerkregeling recycle-tarief”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 januari 2024.

De griffier,

J.M.M. Vriend

De voorzitter,

A. van Dam