Beleidsregels Blauwe zones

Geldend van 27-02-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Blauwe zones

betreffende de behandeling van aanvragen voor een ontheffing op grond van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) van het verbod op het parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) zonder gebruik te maken van een parkeerschijf.

1. Wettelijke basis

In artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) is bepaald dat het verboden is in een parkeerschijfzone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven, of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

Op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan twee wielen slechts toegestaan indien het motorvoertuig is voorzien van een duidelijk zichtbare parkeerschijf.

Op de parkeerschijf moet in hele of halve uren het tijdstip worden aangegeven waarop met het parkeren is begonnen.

Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.

In artikel 87 van het RVV is bepaald, dat het bevoegd gezag ontheffing kan verlenen van het verplichte gebruik van een parkeerschijf. Volgens artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 is, voor de wegen die onder gemeentelijk beheer vallen, het college van burgemeester en wethouders het bevoegde gezag.

Op grond van de Legesverordening worden leges geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een RVV-ontheffing.

2. Overwegingen

In de afgelopen jaren zijn op diverse locaties in Noordwijk blauwe zones ingesteld. In de verkeersbesluiten waarmee die instellingen zijn gerealiseerd is aangegeven wat de aanleiding voor het instellen van een blauwe zone is geweest. In enkele gevallen is in het betreffende verkeersbesluit tevens aangegeven wie in aanmerking komen voor een ontheffing, hoeveel ontheffingen er per huishouden kunnen worden verstrekt en dergelijke. Dat is echter niet in elk verkeersbesluit opgenomen. Het is daarom van belang om eenduidig vast te leggen wat het beleid is ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een ontheffing van de verplichting tot het gebruik van een parkeerschijf.

Het voornemen is om een allesomvattende visie plus bijbehorende beleidsregels op te stellen voor alle blauwe zones in de gemeente Noordwijk. Het kan echter nog enige tijd duren voordat dat gerealiseerd kan worden. Daarom is er voor gekozen om in de nu voorliggende nota de bestaande handelwijze per blauwe zone zoveel mogelijk vast te leggen. Door de schriftelijke vastlegging van de bestendige gedragslijnen krijgt die handelwijze de status van formele beleidsregels zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

3. Algemene beleidsregels

Een ontheffing van het verplichte gebruik van een parkeerschijf wordt uitsluitend op kenteken verleend, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die, in een specifiek geval en in een bijzondere situatie, verlening op naam noodzakelijk maken.

Een verleende ontheffing vervalt zodra het kenteken van het motorvoertuig niet meer op naam staat van de vergunninghouder. Dat betekent dat bijvoorbeeld bij aanschaf van een nieuwe auto een nieuwe ontheffing moet worden aangevraagd.

Als een verleende ontheffing vervalt door verkoop van het motorvoertuig, verhuizing of anderszins, moet de bij de ontheffing behorende kaart bij de gemeente worden ingeleverd.

Als er in de beleidsregels voor een bepaald gebied staat, dat een ontheffing van het verplichte gebruik van een parkeerschijf uitsluitend kan worden verleend voor een motorvoertuig waarvan het kenteken op naam staat van de aanvrager, wordt daaronder mede verstaan een lease-auto, bedrijfsauto of deel-auto die door de aanvrager wordt gebruikt mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden.

 • -

  bij de aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een lease-auto of bedrijfsauto moet zijn gevoegd:

  • een kopie van het kentekenbewijs waarop duidelijk de naam van de eigenaar van de auto vermeld staat;

  • een verklaring van de leasemaatschappij/werkgever waaruit blijkt dat de betreffende auto daadwerkelijk door de aanvrager wordt gebruikt.

 • -

  bij de aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een deel-auto (van bijvoorbeeld de Stichting voor Gedeeld autogebruik) moet zijn gevoegd::

  • een kopie van de leenovereenkomst.

Als er in de beleidsregels voor een bepaald gebied staat, dat de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing is gebonden aan een bepaald adres (of reeks van adressen), wordt uitsluitend ontheffing verleend aan een persoon die in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres staat ingeschreven.

Aan personeel in dienst van de gemeente Noordwijk kan een ontheffing van het verplichte gebruik van de parkeerschijf worden verleend indien en voor zover dat nodig is voor de taakuitvoering van de betreffende ambtenaar. Er mogen in totaal maximaal 35 ontheffingen voor ambtenaren gelijktijdig in omloop zijn.

4. Beleidsregels per gebied

De beschikbare informatie betreffende de bestendige gedragslijnen en het gevoerde beleid is zoveel mogelijk verzameld en hierna per gebied beschreven.

Havenstraat

Locatie

:

parkeerschijfzone Havenstraat tussen Marktplein en Koninginneweg.

Geldigheid

:

parkeerschijfzone in de Havenstraat tussen de Schoolstraat en de Koninginneweg aan de zuidzijde op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op vrijdag tussen 18:00 uur en 21:00 uur met verplicht gebruik van een parkeerschijf.

Verkeersbesluit

:

de blauwe zone is ingesteld bij verkeersbesluit van 17 april 2013

Wie mag ontheffing?

:

bewoners van Havenstraat 23 t/m 43b en 42 t/m 64a.

Voorwaarden

:

 • -

  maximaal 2 ontheffingen per woning;

 • -

  de aanvrager die beschikt over een parkeerplaats c.q. garage op eigen terrein komt niet in aanmerking voor een tweede ontheffing;

 • -

  ontheffing wordt verleend voor maximaal 5 jaar.

Pilarenlaan (bij de Vomar)

Locatie

:

parkeerschijfzone op het parkeerterrein van de supermarkt gelegen aan de Pilarenlaan

Geldigheid

:

op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op vrijdag tussen 18:00 uur en 21:00 uur met verplicht gebruik van een parkeerschijf (maximaal 2 uur)

Verkeersbesluit

:

de blauwe zone is ingesteld bij verkeersbesluit van 15 mei 2017

Wie mag ontheffing?

:

bewoners van Pilarenlaan 6a t/m 6k of Kornoeljelaan 2 t/m 6 of 16 t/m 80

Voorwaarden?

:

 • -

  maximaal twee ontheffingen per adres;

 • -

  als een adres beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt geen tweede ontheffing verleend;

 • -

  ontheffing wordt verleend voor maximaal 5 jaar.

Zeestraat

Locatie

:

parkeerschijfzone Zeestraat tussen Victoriberg en Zeestraat 91

Geldigheid

:

op maandag tot en met zaterdag tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op vrijdag tussen 18:00 uur en 21:00 uur met verplicht gebruik van een parkeerschijf (maximaal 2 uur)

Verkeersbesluit

:

de blauwe zone is ingesteld bij besluit van juni 2013

Wie mag ontheffing?

:

bewoners van Zeestraat huisnr. 20 t/m 46d en 25 t/m 89

Voorwaarden?

:

 • -

  maximaal twee ontheffingen per woning;

 • -

  als een adres beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt geen tweede ontheffing verleend;

 • -

  ontheffing wordt verleend voor maximaal 5 jaar.

Nieuwe Zeeweg

Locatie

:

parkeerschijfzone Nieuwe Zeeweg (tussen Prins Hendrikweg en de fietsersoversteekplaats ten oosten van Nieuwe Zeeweg 27A)

Geldigheid

:

op zaterdag en zondag maximale parkeerduur van 3 uur

Wie mag ontheffing?

:

bewoners van Nieuwe Zeeweg 27A tot en met 33

Verkeersbesluit

:

datum van het besluit is onbekend (getekend besluit is wel aanwezig)

Voorwaarden?

:

 • -

  maximaal twee ontheffingen per woning;

 • -

  als een adres beschikt over eigen parkeergelegenheid, dan wordt geen tweede ontheffing verleend;

 • -

  ontheffing wordt verleend voor maximaal 5 jaar.

Oude Zeeweg (begraafplaats)

Locatie

:

parkeerschijfzone parkeerplaats bij de algemene begraafplaats

Geldigheid

:

dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur, maximaal 2 uur

Wie mag ontheffing?

:

alleen gemeentepersoneel dat werkzaam is op de begraafplaats

Verkeersbesluit

:

verkeersbesluit van 19-09-2017 (betreft wijziging eerder besluit)

Voorwaarden?

:

-

5. Beleidsregels voor overige gebieden

Voor een parkeerschijfzone die niet in het voorgaande hoofdstuk is genoemd geldt, dat er in principe geen ontheffingen worden verleend. Alleen als er sprake is van een bijzondere situatie kan, in een specifiek geval, besloten worden om toch een ontheffing te verlenen. In de te nemen beschikking zal in dat geval gemotiveerd moeten worden waarom er toch tot het verlenen van een ontheffing is besloten.

Ondertekening