Regeling vervallen per 04-04-2024

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en Jeugdwet

Geldend van 27-02-2024 t/m 03-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2023

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en Jeugdwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

Gelet op artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.9 sub d van de Jeugdwet, artikel 9 sub 7 uit de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2023 en titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

  • 1.

    als toezichthouders voor de rechtmatigheid van de Wmo en de Jeugdwet aan te wijzen de ambtenaren werkzaam bij het cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg in de functie van Toezichthouder Wmo en Jeugdwet;

  • 2.

    dat deze personen belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015 en de Jeugdwet, zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • 3.

    dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt met terugwerkende kracht op 1 december 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op datum 6 februari 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,

Cees Vermeer

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bevoegdheid

Regelgeving

Bevoegd orgaan

Bijzondere bepaling

Ondermandaat aan:

Het aanwijzen van toezichthouders en gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren op grond van de volgende wettelijke regelingen

Wmo 2015, Leerplichtwet, Awb, Jeugdwet

B&W

Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan

Clustermanager Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg Teammanager Contract- en datamanagement