Beleidsregels actieve openbaarmaking rapportages Wmo-toezicht Regio Gooi en Vechtstreek

Geldend van 28-02-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels actieve openbaarmaking rapportages Wmo-toezicht Regio Gooi en Vechtstreek

DE DIRECTEUR van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek (hierna: RegioGV), gemandateerd door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren voor het uitvoeren van het toezicht op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen, waarvoor hij toezichthouders heeft aangewezen,

GELET OP:

hoofdstuk 3 van de Wet Open Overheid (Woo); en

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en

het Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning, waaruit blijkt dat het toezicht op de kwaliteit van de Wmo en (het beleid inzake) de actieve openbaarmaking conform hoofdstuk 3 Woo, een taak is van de RegioGV,

OVERWEGENDE:

dat het wenselijk wordt geacht en dat hoofdstuk 3 van de Woo vereist dat de Wmo-toezichthouder de rapportage niet alleen bekend maakt aan belanghebbenden, maar dat de rapportage in beginsel ook actief openbaar wordt gemaakt, zodat derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de inhoud van de rapportages ook voor derden van waarde kunnen zijn,

BESLUIT:

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Rapportage: een document waarin de toezichthouder de bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek vastlegt.

Artikel 2 : Onderwerp: doel en documenten

  • 1. Openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders aan tot verbeteringen. Het biedt tevens goede informatie over zorgkwaliteit en helpt daarmee de inwoner bij het kiezen van zorg. Ook draagt openbaarmaking bij aan transparant toezicht.

  • 2. De rapportages die zijn opgesteld op basis van structureel toezicht en proactief toezicht worden actief openbaar gemaakt, via de website Wmo toezicht, RegioGV https://www.wmotoezichtgv.nl/ en via Woo-index, tenzij een weigeringsgrond zoals bedoeld in hoofdstuk 5 Wet Open Overheid zich daartegen verzet. De rapportages van reactief toezicht worden om privacyredenen niet actief openbaar gemaakt

Artikel 3: Bevoegdheid directeur RegioGV

De directeur van RegioGV neemt besluiten over het actief openbaar maken van rapportages die zijn opgesteld door de Wmo-toezichthouder(s), die werkzaam is/zijn bij RegioGV.

Artikel 4: Wijze van openbaarmaking

  • 1: Een belanghebbende wordt door de directeur van RegioGV in de gelegenheid gesteld om zijn/haar zienswijze te geven op de inhoud van de concept rapportage. Tegelijkertijd wordt de belanghebbende geïnformeerd dat het voornemen bestaat om de rapportage actief openbaar te maken, zodra het definitief is vastgesteld en wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld om over de rapportage een zienswijze in te dienen. Pas na verstrijken van de termijn van twee weken die is gesteld voor het indienen van de zienswijze, wordt door de directeur van RegioGV een besluit, zoals bedoeld in artikel 3, genomen over actieve openbaarmaking van de rapportage.

  • 2: De actieve openbaarmaking van een rapportage op de website van wmo toezicht RegioGV en via Woo-index geschiedt niet eerder dan twee weken na verzending van het besluit, bedoeld in artikel 3, aan de belanghebbende.

  • 3: Bij de openbaarmaking van een rapportage wordt tevens de zienswijze die door een belanghebbende is ingediend over de (concept) rapportage openbaar gemaakt, tenzij belanghebbende in zijn zienswijze heeft aangegeven dat niet wenselijk te vinden.

  • 4. De rapportage is maximaal vijf jaar online openbaar.

Artikel 5: Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2024 en worden geplaatst op de website van Regio Gooi en Vechtstreek en op de websites van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels actieve openbaarmaking rapportages Wmo toezicht RegioGV.

Ondertekening

Vastgesteld door de gemeente Gooise Meren op 13 februari 2024.