Nadere regels voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024

Geldend van 03-04-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland en de burgemeester van de gemeente Drechterland;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen bij welke categorieën bezwaarschriften het horen ambtelijk plaatsvindt;

Gelet op het bepaalde in de ‘Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024’;

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels;

Nadere regels voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024

Artikel 1 Definities

De definities opgesomd in de ‘Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024’ zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Ambtelijk horen

De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen ambtelijk zal plaatsvinden:

 • a.

  besluiten op grond van de Participatiewet met uitzondering van besluiten welke worden genomen door WerkSaam;

 • b.

  besluiten op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c.

  omgevingsvergunningen voor zover er sprake is van een gebonden beschikking;

 • d.

  huisnummerbesluiten;

 • e.

  invorderingsbesluiten;

 • f.

  subsidiebesluiten;

 • g.

  besluiten op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

 • h.

  ingebrekestellingen;

 • i.

  buitenbehandelingstellingen;

 • j.

  besluiten die zien op leerlingenvervoer;

 • k.

  besluiten die zien op het woonlastenfonds;

 • l.

  besluiten tot het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen;

 • m.

  besluiten op grond van de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten;

 • n.

  besluiten op grond van de Wet basisregistratie personen;

 • o.

  besluiten op grond van de Paspoortwet;

 • p.

  besluiten op grond van de Wet open overheid;

 • q.

  besluiten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • r.

  besluiten op grond van de Alcoholwet;

 • s.

  besluiten op grond van de Erfgoedwet.

Artikel 3 Horen door een externe bezwaarschriftencommissie

De onderstaande categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën waarbij het horen zal plaatsvinden door de externe bezwaarschriftencommissie:

 • a.

  handhavingsbesluiten;

 • b.

  besluiten die zien op woningsluitingen door de burgemeester;

 • c.

  besluiten op grond van de Jeugdwet;

 • d.

  besluiten op grond van het Activiteitenbesluit;

 • e.

  omgevingsvergunningen niet zijnde gebonden beschikkingen;

 • f.

  verkeersbesluiten met uitzondering van besluiten tot het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Artikel 4 Afwijken

 • 1. De ambtelijk hoorders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 2 en 3, in overleg met de voorzitter van de commissie, indien zij van oordeel zijn dat er sprake is van:

  • a.

   een zaak die al dan niet complex van aard is en/of

  • b.

   een zaak die al dan niet bestuurlijk of maatschappelijk complex is en/of

  • c.

   een zaak die al dan niet een groot financieel risico met zich meebrengt.

 • 2. Voor categorieën van bezwaarschriften, waarin deze nadere regels niet voorzien, bepalen de ambtelijk hoorders of het horen ambtelijk of door de commissie zal plaatsvinden.

Artikel 5 Wetswijziging

Wanneer de in artikel 2 en 3 genoemde wet- en regelgeving wordt gewijzigd of vervangen door nieuwe wet- of regelgeving zijn deze nadere regels overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Drechterland 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland in de vergadering van 25 september 2023.

de burgemeester,

M. Pijl

de secretaris,

C.M. Minnaert

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Drechterland op 25 september 2023.

De burgemeester,

M. Pijl