Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Hengelo 2024

Geldend van 24-02-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Hengelo 2024

De raad van de gemeente Hengelo;

Gelezen het raadsadvies nr. 3706260,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 87,147 en149 van de Gemeentewet, de artikelen 12, 15, eerste lid sub a, en 31van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

Gelet op de circulaire "Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester", ingangsdatum 1 oktober 2017 en de "handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid", d.d. december 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Overwegende dat:

 • de ambtstermijn van de burgemeester eindigt op 1 oktober 2024;

 • de burgemeester kenbaar heeft gemaakt dat hij in aanmerking wenst te komen voor herbenoeming als burgemeester van Hengelo;

 • de gemeenteraad uiterlijk vier maanden voor de eerste dag van de maand waarin de herbenoeming dient in te gaan een aanbeveling stuurt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de herbenoeming;

 • de voorbereiding voor de aanbeveling wordt opgedragen aan een vertrouwenscommissie uit het midden van de gemeenteraad;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Hengelo 2024

Hoofdstuk 1: Procedureel

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  de commissaris: de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel;

 • c.

  de burgemeester: de burgemeester van de gemeente Hengelo;

 • d.

  de commissie: de vertrouwenscommissie, zijnde een raadscommissie, die belast is met de voorbereiding van de aanbeveling tot vervulling van de herbenoeming van de burgemeester;

 • e.

  de circulaire: de Circulaire Benoeming, Klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 1 o k t o b er 2017.

Artikel 2 Instelling en taak van de commissie

 • 1. Er wordt een raadscommissie ingesteld, genaamd "Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hengelo 2024".

 • 2. De commissie heeft tot taak de aanbeveling inzake de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De commissie bestaat uit acht raadsleden uit verschillende fracties, te benoemen door en uit de gemeenteraad.

 • 2. De acht raadsleden hebben uit hun midden de heer M.S.B. Boers gekozen als voorzitter van de commissie. De voorzitter is lid van de commissie en neemt ook deel aan de stemmingen.

 • 3. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 4. Bij afwezigheid van de voorzitter van deze commissie vervult mw. E.M. Mooijman het voorzitterschap van deze commissie.

 • 5. Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap. In dat geval blijft het bepaalde in artikel 6 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De raadsgriffier is secretaris van de commissie. Hij geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2. De gemeentesecretaris is plaatsvervangend secretaris van de commissie.

 • 3. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Adviseur

 • 1. Op voordracht van het college wordt wethouder mw. Luttikholt als adviseur aan de commissie toegevoegd.

 • 2. De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie.

 • 3. De adviseur is geen lid van de commissie en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1. Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de Gemeentewet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de Gemeentewet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3. Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van ‘geheim’ verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van ‘geheim’ toegezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet erop toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4. Aan degene die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolgde de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5. De commissie treft, met inachtneming van artikel 12 van deze verordening, een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6. De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 7. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseur.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste vier leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering. De voorzitter doet van elke vergadering tenminste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, de adviseur en, indien het gesprek met hem plaatsvindt, de burgemeester.

 • 3. De commissie vergadert niet indien niet tenminste vijf van de acht leden aanwezig zijn.

Artikel 8 Stemming

De commissie besluit bij de voorbereiding van een aanbeveling bij meerderheid van uitgebrachte stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen in het verslag opgenomen. De commissie streeft naar unanimiteit. Het gevoelen van de minderheid wordt, indien de minderheid dit wenst, in het verslag tot uitdrukking gebracht.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen over de herbenoemingsprocedure

 • 1. De commissie formuleert de informatiebronnen op basis waarvan zij zich een oordeel vormt over het functioneren van de burgemeester. Deze informatiebronnen maakt zij vooraf kenbaar aan de burgemeester en de commissaris.

 • 2. Alvorens haar verslag van bevindingen aan de gemeenteraad en de commissaris te zenden, bespreekt de commissie dit met de burgemeester. Van het gesprek wordt een verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt.

 • 3. Indien ter zake van het functioneren van de burgemeester in het in het vorige lid bedoelde overleg afspraken worden gemaakt tussen de commissie en de burgemeester, worden deze in het verslag aan de gemeenteraad vermeld. De commissie zendt het verslag ook aan de burgemeester.

Artikel 10 Verslag

 • 1. De commissie brengt over haar werkzaamheden ter zake van de voorbereiding van de aanbeveling tot herbenoeming verslag uit aan de gemeenteraad en de commissaris door middel van een verslag van bevindingen. Dit schriftelijke en vertrouwelijke verslag bevat tenminste:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie;

  • c.

   de vermelding of er sprake is van unanimiteit binnen de commissie, en heeft in ieder geval als bijlage: het verslag van het gesprek met de burgemeester over het conceptverslag van bevindingen en de conceptaanbeveling.

 • 2. Van de gesprekken, bedoeld in artikel 9, eerste lid, worden korte samenvattende verslagen gemaakt welke als bijlagen bij het verslag van bevindingen worden meegezonden naar de commissaris van de Koning, die dit verslag vervolgens ter kennis brengt van de minister. De bedoelde verslagen liggen voor raadsleden tijdens de besloten raadsvergadering waarin over het verslag van bevindingen wordt gesproken bij de griffier ter inzage.

Hoofdstuk 2: Slotbepalingen

Artikel 11 Ontbinding commissie

De commissie is ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 12 Archivering van stukken

 • 1. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat op het tijdstip, bedoeld in artikel 11, alle archiefbescheiden die de commissie zelf heeft opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als "geheim" worden overgebracht naar de op grond van artikel 31 van de Archiefwet door de gemeenteraad aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. De voorzitter en de secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

Artikel 13 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 14 Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking en vervalt op de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat de voordracht van de minister door een Koninklijk besluit is gevolgd.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Hengelo 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hengelo d.d. 14 februari 2024.

De raad voornoemd.

De griffier,

De voorzitter,