Besluit vervanging documenten cliëntendossiers Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek

Geldend van 22-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2021

Intitulé

Besluit vervanging documenten cliëntendossiers Fijnder Werkleerbedrijf Oost Achterhoek

Het Dagelijks Bestuur van Fijnder;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op:

  • artikel 7 van de Archiefwet 1995;

  • de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (102265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging (Archiefregeling);

  • de eisen zoals beschreven in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden digitale vervanging documenten cliëntendossiers;

  • het positief advies van de streekarchivaris van Ecall van 20 september 2023;

besluit :

  • 1.

    dat Fijnder met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 overgaat tot routinematige vervanging van papieren documenten cliëntendossiers door digitale reproducties in werkprocessen binnen het zaaksysteem, waarna deze papieren documenten worden vernietigd. Het betreffen archiefbescheiden die zijn ontvangen of opgemaakt bij de uitvoering van de taken waarvoor Fijnder verantwoordelijk is en;

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regelingen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij Fijnder. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen bij onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat ook een bezwaarschrift is ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

- de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Fijnder d.d. 29 januari 2024 .

Voorzitter,

E.S.F. Schepers-Janssen

Secretaris,

T.A. Beijer

Bijlage 1 Handboek digitale vervanging documenten cliëntendossiers