VERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Geldend van 18-10-1996 t/m heden

Intitulé

VERORDENING binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Lelystad,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 1996 ;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet ;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden ;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING binnentreden ter

uitvoering noodverordeningen.

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
Lelystad, 10 oktober 1996.
De raad van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de voorzitter,