Nadere regels uitstallingen en reclameobjecten gemeente Putten

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-09-2024

Intitulé

Nadere regels uitstallingen en reclameobjecten gemeente Putten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten, overwegende dat het gewenst is om nadere regels vast te leggen,

gelet op het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Putten;

besluit:

vast te stellen de Nadere regels uitstallingen en reclameobjecten gemeente Putten.

Artikel 1 Begripsbepaling

uitstalling:

onder een uitstalling wordt verstaan het plaatsen van roerende zaken (voorwerpen) op de openbare weg, met uitzondering van een terras of standplaats, door een onderneming, teneinde producten of diensten, dan wel de vestiging zelf onder de aandacht te brengen. Met uitzondering van reclameobjecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan kledingrekken, uitzoekbakken, etc.;

reclameobjecten:

een los voorwerp met een openbare aankondiging in letters, symbolen, logo's of kleuren (of een combinatie daarvan), waarvan de bedoeling is om de belangstelling van het publiek te trekken voor hetgeen wordt aangekondigd. De aard van de aankondiging is niet relevant. Het hoeft dus geen "reclameboodschap" te zijn;

gevel:

de zijde van het gebouw waar zich de voordeur of de hoofdingang bevindt.

Artikel 2 Tijden

Uitstallingen en/of reclameobjecten mogen slechts geplaatst worden tijdens de openingstijden van de in dat pand gevestigde onderneming.

Artikel 3 Locatie en grootte

 • 1.

  De uitstallingen en/of reclameobjecten worden direct tegen de eigen gevel geplaatst. Maximaal binnen 1 meter haaks gemeten van de gevel.

 • 2.

  Indien de (hoofd)ingang van het naast gelegen pand direct aansluit op de gevelgrens, moet er maximaal 0,8 meter vanaf de gevelgrens vrij blijven.

 • 3.

  De uitstallingen zijn maximaal 1,30 meter hoog, 1 meter breed en 0,8 meter diep, waarbij de hoogte wordt gemeten vanaf de bestrating.

 • 4.

  Reclameobjecten zijn maximaal 1,20 meter hoog, 0,8 meter breed en 0,5 meter diep, waarbij de hoogte wordt gemeten vanaf de bestrating.

 • 5.

  Per onderneming mogen maximaal 2 uitstallingen of reclameobjecten worden geplaatst (of een combinatie daarvan).

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1.

  Het plaatsen van objecten op of aan gemeentelijke eigendommen is niet toegestaan.

 • 2.

  Bij aanwezigheid van een parkeervak blijft tenminste 1,50 meter vrije ruimte beschikbaar gemeten vanaf de zijkant van de vak.

 • 3.

  Er dient gezorgd te worden voor een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter ten behoeve van de hulpdiensten.

 • 4.

  Uitstallingen mogen geen vluchtwegen en/of bluskranen blokkeren.

 • 5.

  Uitstallingen bestaan uit makkelijk verplaatsbare elementen.

 • 6.

  Uitstallingen zijn niet overlast gevend door geluid-, licht en/of geur.

 • 7.

  De uitstalling mag geen schade veroorzaken aan de openbare weg.

Artikel 5 Openbare orde en veiligheid

 • 1.

  De uitstalling mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid.

 • 2.

  De uitstalling mag geen overlast veroorzaken voor gebruikers, en zakelijk dan wel persoonlijk gerechtigden van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan handhavend optreden indien de regels worden overtreden, en/of dat er naar zijn inzicht een gevaar ontstaat voor de openbare orde en veiligheid.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels uitstallingen en reclameobjecten gemeente Putten.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 september 2024.

Putten, 13 februari 2024

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Putten,

de secretaris,

mr. F.E. Contant

de burgemeester,

H.A. Lambooij