Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten

Geldend van 20-02-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten

Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten maakt ter voldoening aan het gestelde in artikel 23, van de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap Voorne-Putten het volgende bekend.

Op xx juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur van dit schap besloten om de "Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten" vast te stellen. Deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel treden op 1 januari 2022 in werking. Met ingang van laatstgenoemde datum vervalt de "Legesverordening recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2010". Dit besluit is bij deze publicatie gevoegd.

Schiedam xx juni 2021Het Dagelijks Bestuur,

De voorzitter,

De secretaris.

Legesverordening Recreatieschap Voorne-Putten

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 12 mei 2021, nummer

gelet op het bepaalde in artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Voorne-Putten

BESLUIT:

de "Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten als volgt vast te stellen.

Artikel 1 Het gebied waarbinnen de verordening van toepassing is.

Deze verordening geldt voor het werkingsgebied zoals aangegeven in artikel I.1, onder a, van de Algemene Verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten d.d. xx juni 2021.

Artikel 2 Aard van de heffing en het belastbaar feit.

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het door of namens het recreatieschap verlenen van diensten, zoals bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht.

 • 1. De leges worden geheven van de aanvrager, dan wel van degene voor wie de dienst wordt aangevraagd.

 • 2. Indien op grond van het bepaalde in het eerste lid meer dan één belastingplichtige ten opzichte van een verleende dienst valt aan te wijzen en één van dezen het verschuldigde bedrag voldoet, is de andere belastingplichtige van de belastingschuld bevrijd.

Artikel 4 Heffingsgrondslag en tarief.

 • 1. De leges worden geheven naar het aantal eenheden, bepaald en berekend aan de hand van het gestelde in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de in de verordening opgenomen bepalingen en de in de tabel gegeven aanwijzingen.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur stelt, waar nodig jaarlijks, de wijziging van de tarieventabel vast.

Artikel 5 Wijze van heffing.

De leges worden door of namens het Dagelijks Bestuur geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of een geschreven stuk waaruit het verschuldigde bedrag blijkt.

Artikel 6 Tijdstip van betaling/geldigheid vergunning, ontheffing en toestemming.

 • 1. De leges moeten worden betaald vóór de datum van de inwerkingtreding van de vergunning, ontheffing en/of toestemming welke door of namens het Dagelijks Bestuur is afgegeven.

 • 2. Bij een niet tijdige betaling wordt de vergunning, ontheffing en/of toestemming geacht niet te zijn verleend.

 • 3. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door de indiening van een bezwaar- en beroepschrift.

Artikel 7 Betalingsregeling.

Door of namens het Dagelijks Bestuur kan, onder het stellen van nadere voorwaarden, op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige, een betalingsregeling worden getroffen.

Artikel 8 Kwijtschelding.

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf en vermindering van leges.

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf en vermindering van leges, ter zake van een in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel omschreven dienst, kan alleen op schriftelijk verzoek verleend worden in gevallen als bedoeld in artikel I.5, onder c, van de Algemene Verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten 2021.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient binnen zes weken na het besluit tot intrekking of wijziging van een vergunning of ontheffing bij het Dagelijks Bestuur te worden ingediend.

 • 3. Door of namens het Dagelijks Bestuur wordt beslist op het in het eerste lid bedoelde verzoek.

Artikel 10 Vrijstelling.

Afhankelijk van de aard van de aanvraag om een vergunning, ontheffing en/of toestemming, kan door of namens het Dagelijks Bestuur worden beslist om geen leges te heffen. In ieder geval worden geen leges geheven voor:

 • a.

  diensten die ter voldoening aan wettelijke/ administratieve voorschriften kosteloos moeten worden verstrekt;

 • b.

  het gebruik van de openbare terreinen en wateren door (beherende) overheidsinstanties in het kader van de reguliere taakuitoefening, waaronder politie, brandweer en (geneeskundige) hulpdiensten.

Artikel 11 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels met betrekking tot de heffing van de leges geven.

Artikel 12 Overgangsbepalingen.

 • 1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van de verordening vervalt de "Legesverordening recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2010".

 • 2. De leges, welke op grond van de in het eerste lid genoemde legesverordening zijn geheven, worden geacht belastbare feiten te zijn in de zin van de hierna genoemde Legesverordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking.

Artikel 14 Citeerartikel.

Deze verordening wordt aangehaald als:

Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2021 te Hellevoetsluis,

De voorzitter,

De secretaris,

Registratienummer: Z21-4748 / D21-27959

Bijlage 1: tarieventabel

TARIEVENTABEL behorende bij de "Legesverordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten 2022"

A. Gebruik openbare terreinen en wateren (Hoofdstuk II Algemene Verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten 2022)

Artikelnummer:

Aanvraag voor:

Bedrag (

II.2

Ontheffing geluidsinstrument/toestel voor het weergeven van muziek of menselijke stem (per gebeurtenis)

38,10

II.3, eerste lid

Ontheffing aanleggen of hebben van vuur (per gebeurtenis)

38,10

II.4, eerste lid

Ontheffing voor doen betreden door rijdieren, trekdieren of

77,35

vee (per gebeurtenis)

II.6

Ontheffing voor beoefenen van modelsport met een

miniatuurvoer-, vaar- of vliegtuig:

voor een dag;

12,05

voor één jaar of een gedeelte van één jaar

163,80

II.12

Ontheffing voor het parkeren van een voertuig voorzien van handelsreclame gedurende één jaar of een gedeelte vanéén jaar

89,70

II.16, derde lid

Ontheffing voor het zich bevinden op de openbare terreinen

in het duingebied:

-

tussen zonsondergang en zonsopgang;

-

buiten de als zodanig aangegeven wegen en paden;

-

met een kampeermiddel met het oogmerk daar te kamperen

voor ten hoogste één nacht of een gedeelte daarvan.

40,95

De te verlenen ontheffing dient gerelateerd te zijn aan educatieve doeleinden als natuur- en milieu.

II.18, tweede lid

Ontheffing voor het rijden met een voertuig:

-

in het duingebied;

-

op het strand;

-

de ligweiden

in de bossen

voor één dag;

19,-

voor één maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar of een gedeelte van één jaar

77,35

II.21, eerste lid

Ontheffing voor vaartuigen langer dan twintig meter op de

openbare wateren in het gebied:

voor één week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor één maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II,22, eerste lid

Ontheffing voor het hebben van motoren op of in

vaartuigen op de openbare wateren in het gebied:

voor één week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor één maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II,23

Ontheffing voor het zich bevinden met een zeilvaartuig

gedurende het badseizoen:

-

op het strand tussen de rijksstrandpalen 11.600 en 13.200;

-

op zee binnen een afstand van 100 meter vanaf de zomerlijn nabij dit strand

voor een week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor een maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar of een gedeelte daarvan

77,35

II.26, eerste lid

Ontheffing voor het laten liggen van een vaartuig op openbare wateren tussen zonsondergang en zonsopgang:

voor één week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor één maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II.27

Ontheffing voor het innemen van ligplaats met een vaartuig langer dan zestien meter in de haventjes en kreken en aan steigers, welke in eigendom en beheer van het schap zijn:

voor één week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor één maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor één jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II.28, eerste lid

Ontheffing van de driedagenregeling om met een vaartuig een ligplaats in te nemen:

voor een week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor een maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor een jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II.32

Ontheffing om met een motorvaartuig één of meer personen voort te bewegen door de lucht aan een parachute, vlieger of soortgelijk voorwerp:

voor een week, of een gedeelte daarvan;

19,-

voor een maand, of een gedeelte daarvan;

38,10

voor een jaar, of een gedeelte daarvan

77,35

II.33, eerste lid

Vergunning voor maximaal drie jaren voor het geven van kitesurfinstructies op de Slikken van Voorne, Noordzijde Badstrand Rockanje en Zuidzijde Badstrand Rockanje:

Per jaar

194,20

II.34, eerste lid

Ontheffing (voor < één jaar) voor het in openbare wateren maken of het hebben van:

-

een aanleggelegenheid, steiger, vlonder, plankier of vlot per werk/per m2 (met een minimum van)

19 (63,05)

-

een verhard terras per m2 (met een minimum van)

19 (63,25)

-

een paal, per stuk (met een minimum van)

19 (63,05)

-

een beschoeiing of oeververdediging, niet bestaande uit levend organisch materiaal, per strekkende meter (met een minimum van)

19 (63,05)

-

een golfbreker, per strekkende meter (met een minimum van)

77,35 (306,65)

-

een hijsmast, hijskraan of brug, per stuk

194,20

-

een botenhuis, bergruimte, optrekje of onderkomen, per m3 (met een minimum van)

19 (166,05)

-

een windscherm of erfafscheiding hoger dan 1 meter boven maaiveld, per m2 (met een minimum van)

19 (63,05)

Bij een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk genoemde ontheffingen, wordt 50% van het oorspronkelijke bedrag berekend.

Indien het een uitbreiding van de in de bestaande onthef-fing genoemde werken betreft, wordt alleen voor die uit-breiding leges geheven, conform de in de bovenstaanste tabel gehanteerde tarieven

Indien over de bovengenoemde aanvragen overleg met gemeente(n), waterschap en/of andere beheerders van de openbare grond dient plaats te vinden, wordt het daarbij behorende bedrag verhoogd met de daaraan verbonden kosten.

B. Andere zaken van openbare belang (Hoofdstuk IV Algemene Verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2022)

Artikelnummer:

Aanvraag voor:

Bedrag (

IV.1, eerste lid

Vergunning voor het uitoefenen van handel op of aan de openbare terreinen en/of openbare wateren goederen te koop aan te bieden, te verkopen, te venten of af te geven dan wel diensten aan te bieden:

voor één dag;

38,10

voor < één jaar, of een gedeelte daarvan

194,20

Vergunning voor het innemen van een standplaats of ligplaats met de bedoeling goederen of waren aan te bieden, te verkopen of te verhuren dan wel diensten aan te bieden:

voor één dag;

38,10

voor < één jaar, of een gedeelte daarvan

194,20

Een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk genoemde vergunningen bedraagt de helft (50%) van de bij die vergunningen genoemde bedragen.

C. Bepalingen ter bescherming van het landschap en de natuur (Hoofdstuk V Algemene Verordening voor het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2006)

Artikelnummer:

Aanvraag voor:

Bedrag (

V.1, eerste lid

Ontheffing (voor < één jaar) voor het aanbrengen van een opschrift, aankondiging, afbeelding of constructie ten behoeve van handelsreclame.

98,70

V.2, eerste lid

Ontheffing (voor < één jaar) voor een opslagplaats:

voor de eerste 500 m2 en vervolgens

194,35

vanaf 500 m2 tot 1.000 m2, een meerprijs per m2

0,48

vanaf 1.000 m2 tot 5.000m2, een meerprijs per m2

0,42

vanaf 5.000 m2 tot 10.000 m2, een meerprijs per m2

0,36

vanaf > 10.000 m2, een meerprijs per m2

0,25

Bij een aanvraag om een wijziging van de in dit hoofdstuk genoemde ontheffingen, wordt 50% van het oorspronkelijke bedrag berekend.

Indien het een uitbreiding van de in de bestaande ontheffing genoemde werken betreft, wordt alleen voor die uitbreiding leges geheven, conform de in de bovenstaande tabel gehanteerde tarieven.

Indien over de onder V.2 bedoelde ontheffing overleg met gemeente(n), waterschap en/of andere beheerders van de openbare grond dient plaats te vinden, wordt het daarbij behorende bedrag verhoogd met de daaraan verbonden kosten. 

Dit bedrag is ook van toepassing in geval van overleg met genoemde instanties over wijziging van de hiervoor aangegeven ontheffing